fbpx

Prijava v portal: 

Bilanca stanja - kaj morate vedeti?

Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani.

Katere vsebine na izbrano temo (bilanca stanja) boste brali? 

Sredstva – aktiva: neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena dolgoročna sredstva, izkaz nepredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne terjatve iz poslovanja, zaloge, kratkoročne terjatve iz poslovanja, denarna sredstva, aktivne časovne razmejitve.

Viri sredstev – pasiva: kapital, dolgoročne rezervacije, dolgoročne obveznosti, kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti iz financiranja, pasivne časovne razmejitve.

bilanca stanja

Vnesite podatke, mi pa vam bomo na zapisan elektronski naslov posredovali želeno vsebino.

Potrebujete več informacij? Preverite našo ostalo ponudbo 👇🏻