fbpx

Prijava v portal: 

Delo na črno

 

Kot delo na črno se šteje opravljanje dejavnosti gospodarske družbe, zadruge, zavoda oziroma druge pravne osebe ter tudi podjetnika ali tujega ali domačega posameznika, ki opravlja dejavnost oziroma delo v naslednjih primerih:

•ni vpisan v ustrezni register ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti ali nima dejavnosti, določene v temeljnem aktu;

•ni vpisan ali priglašen tako, kot določajo zakoni;

•opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti;

•tuje podjetje (razen podjetja s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu) ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji, v podružnicah ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja;

•za delo na črno se šteje tudi, če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določajo zakoni.

Delo na črno je prepovedano, pri tem pa ni sankcioniran samo tisti, ki ga opravlja, ampak tudi pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki omogoča opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da opravljajo delo na črno. Tudi pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki sklene pogodbo z drugo pravno osebo, podjetnikom ali posameznikom, za katere ve, da opravljajo delo na črno, je soudeleženec dela na črno. 

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Dodaj odgovor