fbpx

Prijava v portal: 

Direktiva o dvigalih

 

V tej direktivi „dvigalo‘ pomeni dvižno napravo, ki deluje med določenimi nivoji, ima nosilec, ki se premika vzdolž vodil, ki so toga in nagnjena pod kotom, večjim od 15 stopinj glede na vodoravnico, in je namenjena za prevoz:

 • ljudi,
 • ljudi in blaga,
 • samo blaga, če je nosilec dostopen, to pomeni, da lahko posameznik brez težav vstopi vanj in je opremljen s krmilnimi napravami, nameščenimi v nosilcu ali v dosegu posameznika, ki je v njem.

Dvižne naprave, ki se premikajo vzdolž nespremenljive poti, čeprav se ne premikajo vzdolž togih vodil, se štejejo za dvigala, za katera se uporablja ta direktiva.

„Nosilec‘ pomeni del dvigala, ki pri dviganju ali spuščanju nosi ljudi in/ali blago.

Ta direktiva se ne uporablja za:

 • dvižne naprave, katerih hitrost ne presega 0,15 m/s,
 • gradbiščna dvigala,
 • žičnice, vključno z vzpenjačami,
 • dvigala, ki so posebej načrtovana in izdelana v vojaške ali policijske namene,
 • dvižne naprave, iz katerih je mogoče opravljati delo,
 • rudarske dvižne naprave,
 • dvižne naprave, namenjene dviganju izvajalcev med umetniškimi predstavami,
 • dvižne naprave, vgrajene v prevozna sredstva,
 • dvižne naprave, povezane s stroji in namenjene izključno dostopu do delovnega mesta, vključno z vzdrževalnimi in nadzornimi točkami na strojih,
 • zobate železnice,
 • tekoče stopnice in mehanske steze.

Opredelitev pojmov v tej direktivi:

 • „monter dvigala” pomeni fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za načrtovanje, izdelavo in montažo dvigala ter njegovo dajanje na trg in ki pritrdi oznako CE ter sestavi izjavo ES o skladnosti,
 • o „dajanju dvigala na trg” govorimo, ko monter prvič omogoči, da je dvigalo na voljo uporabniku,
 • „varnostni sestavni del” pomeni sestavino, ki je navedena v Prilogi IV Direktive o dvigalih,
 • „proizvajalec varnostnih sestavnih delov” pomeni fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za načrtovanje in izdelavo varnostnih sestavnih delov in ki pritrdi oznako CE ter sestavi izjavo ES o skladnosti,
 • „vzorčno dvigalo” pomeni reprezentativno dvigalo, katerega tehnična dokumentacija kaže, kako bodo izpolnjene bistvene varnostne zahteve za dvigala, ki ustrezajo vzorčnemu dvigalu, opredeljenemu z objektivnimi parametri in z enakimi varnostnimi sestavnimi deli.

Vse dovoljene različice vzorčnega dvigala in dvigal, ki tvorijo del dvigal, izpeljanih iz vzorčnega dvigala, morajo biti jasno opredeljene (z maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi) v tehnični dokumentaciji.

Po izračunu in/ali na podlagi konstrukcijskih načrtov je dovoljeno prikazati podobnost izbora opreme, da bi izpolnili bistvene varnostne zahteve.

Če nevarnosti za dvigala, ki so navedene v tej direktivi, v celoti ali deloma zajemajo posebne direktive, ta direktiva ne velja ali preneha veljati za taka dvigala in take nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe teh posebnih direktiv.

Države članice Evropske skupnosti sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

 • je dvigala, ki jih zajema ta direktiva, mogoče dati na trg in v delovanje samo, če ni verjetnosti, da bi ogrozila zdravje ali varnost ljudi, ali kjer je ustrezno, varnost premoženja, če so pravilno montirana, vzdrževana in uporabljana za predvideni namen,
 • je varnostne sestavne dele, ki jih zajema ta direktiva, mogoče dati na trg in v delovanje samo, če ni verjetnosti, da bi dvigala, v katerih so montirani, ogrozila zdravje ali varnost ljudi, ali, kjer je ustrezno, varnost premoženja, če so pravilno montirana, vzdrževana in uporabljana za predvideni namen.

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se odgovorni za delo na stavbi ali konstrukciji in monter dvigala obveščata o potrebnih dejstvih in ustrezno ukrepata, da zagotovita pravilno delovanje in varno uporabo dvigala.

Se nadaljuje v priročniku Tehnične zahteve in varnost strojev

Dodaj odgovor