fbpx

Prijava v portal: 

Dokazno breme – 2012

image_pdfimage_print

Navedeno izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VIII Ips 193/2006 z dne 7. 11. 2006, v kateri je Vrhovno sodišče RS izrecno navedlo, da zaradi pravila o obrnjenem dokaznem bremenu glede obstoja utemeljenega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi (1. odstavek 82. člena ZDR), delavcu ni treba dokazovati, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, temveč mora obstoj utemeljenega razloga in s tem pogojeno zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi posameznemu delavcu v sporu dokazati delodajalec.

Ne glede na to, da je novela ZDR dikcijo 82. člena spremenila (pred novelo je zakon določal, da je delodajalec dolžan dokazati utemeljen razlog odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavcu), je bila ta sprememba bolj terminološke kot vsebinske narave, saj se je že pred sprejemom novele ZDR v sodni praksi uveljavilo stališče, da mora delodajalec prevzeti dokazno breme glede vseh okoliščin, ki se presojajo ob ugotavljanju zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ne samo glede utemeljenega razloga.

Za delodajalca velja enako tudi pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj 2. odstavek 82. člena ZDR določa, da mora pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi utemeljen razlog, ki opravičuje izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, dokazati tista stranka, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. 

Razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je torej (poleg drugih, že omenjenih razlik) tudi v tem, da mora utemeljenost razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi dokazovati le delodajalec (obrnjeno dokazno breme), utemeljenost razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi pa mora dokazati tista pogodbena stranka, ki je izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Navedeno v sodnem postopku pomeni, da delavec v sporu zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi svojemu trditvenemu bremenu zadosti zgolj z zatrjevanjem, da je bila pogodba o zaposlitvi nezakonito odpovedana, delodajalec pa je tisti, ki bo moral zatrjevati in dokazati, da je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana zakonito, ker zanjo obstoji utemeljen razlog, prav tako pa mora izkazati, da je bila podana pravilno in pravočasno. 

Zaradi navedenega je nujno, da vsak delodajalec resnično razume, da gre pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi za razmeroma zapleten, predvsem pa zakonsko natančno predpisan postopek, ki ga je treba izpeljati natančno in predvsem povsem v skladu z določili ZDR, zlasti pa v rokih, ki jih določa ZDR za posamezno vrsto odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Namreč, če se delodajalec v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne drži zakonskih določil, bo delavec v morebitnem sodnem sporu s tožbenim zahtevkom razmeroma enostavno uspel, ne glede na obstoj utemeljenega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi1.  Posledica ugoditvi tožbenemu zahtevku delavca v sodnem postopku zaradi nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi je v večini primerov obveznost reintegracije delavca, torej obveznost prevzema delavca nazaj na delo, ter obveznost plačila vseh prejemkov iz delovnega razmerja, in to za nazaj, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tako kot če bi delavec ves čas delal. Navedeno je za vsakega delodajalca (še zlasti pa manjšega) drago s finančnega stališča in neugodno s praktičnega stališča, saj bo moral po določenem daljšem časovnem obdobju (čas trajanja sodnih postopkov pred delovnimi in socialnimi sodišči se je sicer že skrajšal, vendar so vseeno redki postopki pravnomočno končani prej kot v dveh letih od vložitve tožbe) nazaj na delo sprejeti delavca, ki mu je odpovedal pogodbo o zaposlitvi. 


1 Tako bo npr. ne glede na to, da je delavcu kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ki upravičuje izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, nedvomno dokazana, delavec v sodnem postopku uspel, če mu delodajalec pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni vročil pisnega vabila, v katerem ga je seznanil z očitano kršitvijo in mu ni omogočil zagovora.

 

Prekinitve zaposlitev po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Prekinitve zaposlitev po novem

 
Dodaj odgovor