Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašanje:  Zanima nas, kako je v primeru izpolnjevanja drugega odstavka 11. člena, ki pravi: “v bližini odseka skladišča, kjer se skladiščijo jedke kemikalije in kemikalije z resnimi učinki na zdravje iz 7. člena tega pravilnika, mora biti umivalnik ali korito s tekočo vodo, opremljeno z ročno prho.” Ali je komplet za izpiranje zadosten nadomestek za […]

Vprašanje: Snov, ki jo uporabljamo v proizvodnji, nam dobavlja podjetje iz Nemčije. To snov dajemo v Sloveniji v promet. Ali morajo varnostni listi vsebovati slovensko ime snovi? Odgovor: Peti odstavek 31. člena Uredbe REACH narekuje, da mora biti varnostni list v jeziku tiste države članice, v kateri se snov daje v promet. To velja tudi […]

Fizične kopije varnostnih listov

Vprašanje: Kakšno je trenutno stanje v zakonodaji o kemikalijah glede zahtev za fizične kopije varnostnih listov? Odgovor: Skladno s členom 31(8) Uredbe 1272/2006 REACH se varnostni list zagotovi brezplačno na papirju ali v elektronski obliki najpozneje na dan, ko je snov ali zmes prvič dobavljena. Kemijska zakonodaja ne zahteva več varnostnih listov v fizični obliki. Dodaj […]

Dostava varnostnega lista strankam, ki nimajo sedeža v EU

Naše podjetje, ki ima sedež v EU in izpolnjuje merila iz 31. člena Uredbe REACH, dobavlja snovi in zmesi. Ali moramo strankam, ki nimajo sedeža v EU, posredovati varnostni list? Prvi odstavek 31. člena pravi, da mora dobavitelj prejemniku snovi ali pripravka posredovati varnostni list v skladu s prilogo 2 Uredbe REACH. V Uredbi REACH […]

REACH in igrače

Pri proizvodnji izdelkov (igrač) uporabljamo mehčalce (DBP) v količini, ki je višja od koncentracije 0,1 % m/m. Ali smemo takšne igrače dati na tržišče? Snov DBP je vključena v Prilogo XIV (Lista za avtorizacijo) Uredbe REACH. V tej prilogi je določen tako imenovani sun set datum (21.2.2015), po katerem se snov lahko uporablja samo še […]

Izdaja varnostnega lista kupcu

Kdaj moram za kupca izdelati varnostni list? Varnostni list je kupcu potrebno predložiti za vse kemikalije (snovi in zmesi), razvrščene kot nevarne v skladu s kriteriji iz uredbe CLP (Uredba (ES) št. 1272/2008). Poleg tega obveznost predložitve varnostnega lista velja tudi za snovi, ki se v skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH obravnavajo kot […]

Prijava v SCIP-bazo za tekstil

Za proizvajalca avtomobilov dobavljamo tekstil za avtomobilske sedeže. Omenjeni tekstil vsebuje več kot 0,1 % m/m SVHC-snovi. Ali moramo tudi mi narediti prijavo v SCIP-bazo podatkov ali to naredi samo proizvajalec avtomobila? V smislu EU direktive o odpadkih (2008/98/EU), člen 9, odstavek 1, točka i, države članice spodbujajo zmanjševanje vsebnosti nevarnih snovi v materialih in […]

Obvezna registracija snovi – UVCB snovi

Kot podjetje za reciklažo imamo opraviti z UVCB-snovjo. Po veljavnih kriterijih smo ugotovili, da snov ni ista (identična) kot že registrirana. Prav tako nimamo na voljo informacije v zvezi z 31. in 32. členom Uredbe REACH. Ali moramo v smislu Uredbe REACH to snov registrirati? Podjetje za reciklažo mora registrirati UVCB-snov, če se ne da […]

Obveznost dobave varnostnega lista

Odjemalcu smo dobavili neplinsko zmes, ki vsebuje 2 masna % snovi (posamezna koncentracija), ki se uvršča med kožne alergene kategorije 1. Odjemalec želi varnostni list za to zmes. Ali smo mu dolžni posredovati varnostni list? V 3. točki 31. člena je zapisano, da mora dobavitelj prejemniku nevarne zmesi zagotoviti varnostni list, če: pri neplinskih zmeseh […]

Oddaja letnega poročila za kemikalije

Za katere kemikalije je treba oddati letno poročilo? Urad RS za kemikalije znotraj sistema ISK pripravi seznam kemikalij, za katere morate oddati poročilo. Če seznam ni pripravljen, nobena od vaših kemikalij ne sodi v skupino, za katero je treba poročati. Sporoča se za kemikalije, ki imajo vsaj enega od naslednjih stavkov o nevarnosti: Akutno strupeno, […]