Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Kakovost zraka v letu 2021 Sloveniji dobra

Na Agenciji za okolje smo dokončali letno poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2021. V njem smo se osredotočili na onesnaževala s predpisanimi mejnimi in ciljnimi vrednostmi. Kakovostne meritve posameznih onesnaževal zraka v Sloveniji zagotavljamo že tretje desetletje. Ravni vseh onesnaževal, razen ozona in svinca v Zgornji Mežiški dolini, so bile v letu […]

Vnos zemeljskega izkopa in umetno pripravljene zemljine v tla – zakonske zahteve

Tla so splošno opredeljena kot vrhnja plast zemeljske skorje, ki jo tvorijo mineralni delci, organska snov, voda, zrak in živi organizmi. So vezni člen med zemljo, zrakom in vodo ter gostijo večino biosfere. Tla so izpostavljena številnim procesom degradacije ali nevarnostim. Ti vključujejo vodno in vetrno erozijo, zmanjšanje količine organskih snovi, lokalno in razpršeno onesnaženje, […]

Vnos zemeljskega izkopa

Zemeljski izkop je odpadek, sestavljen iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja, ki nastanejo pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja. Marsikomu, predvsem laični javnosti ni znano, da se ZI obravnava kot odpadek. Uporaba ZI je opredeljena v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08 in 44722-ZVO-2), in […]

Vnos umetno pripravljene zemljine in vnos polnila pri gradbenih objektih

Umetno pripravljena zemljina (UPZ) je glede sestavin tlom enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material, v svojih značilnostih je podobna naravnim tlom ali podtalju.  Obravnava se po Uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/08, št. 61/11, št. 44/22-ZVO-2), pri tem je za vnos UPZ treba pridobiti OVD za vnos […]

Okoljevarstveno dovoljenje

(OVD) Vsakdo, ki namerava zemeljski izkop ponovno uporabiti, torej vnesti v tla ali izdelati umetno pripravljeno zemljino oziroma jo uvoziti iz tujine, mora pridobiti OVD za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10. Postopek za pridobitev OVD je enak za vsa okoljevarstvena dovoljenja, ki jih izdaja ARSO. Postopek se začne z vložitvijo vloge […]

Akcija inšpektorjev za okolje – nadzor naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virom onesnaževanja

Inšpekcija za okolje je v usmerjeni akciji izvedla nadzore naprav, za katere je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), pri pregledu poročil o letnih emisijah in o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leti 2020 in 2021, ugotovila preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave, lahko pa tudi druge pomanjkljivosti oziroma pri tistih, ki […]

Število komunalnih čistilnih naprav, ki so čezmerno obremenjevale okolje, se bistveno zmanjšuje

Inšpektorat za okolje in energijo je zaključil Akcijo usmerjenih nadzorov komunalnih čistilnih naprav (KČN) ki so v letu 2021 presegale predpisane mejne vrednosti ali so bile pri obratovalnem monitoringu ugotovljene druge nepravilnosti in naprav, ki so v letu 2020 presegale predpisane mejne vrednosti onesnaževal pri odvajanju industrijskih odpadnih vod (IOV). Akcijo je začel v letu […]

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju pod drobnogledom Inšpekcije za okolje

Inšpekcija za okolje med drugim nadzira spoštovanje določil Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom. Uredba določa vire onesnaževanja okolja s hrupom in obveznosti, ki jih imajo upravljavci virov hrupa. Vsak upravljavec vira hrupa, ki upravljajo z napravami, […]