Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Dovoljenja za posege v okolje po novem ZVO-2

Pred začetkom izvajanja posega v okolje, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna (Uredba o posegih v okolje, za […]

Okoljevarstveno dovoljenje za obrat

Vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj zakon ureja okvirno enako kot do sedaj. Novost predstavlja podpoglavje, ki ureja skupne določbe, torej določbe, ki veljajo za vse kategorije okoljevarstvenih dovoljenj. Nova je zahteva, da ministrstvo ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja pripravi čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pa prenehanje obratovanja naprave ali obrata. Novost pa predstavlja tudi zahteva, da se […]

Koraki priprave izhodiščnega poročila

Upravljalci naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, morajo skladno z 22. členom Uredbe IED skupaj z vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oziroma z vlogo za večjo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja predložiti tudi oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo, ki mu je treba priložiti programa obratovalnega monitoringa stanja tal in podzemne vode.

Pridobitev okoljevarstvenega soglasja za posege, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje

Zakonodaja Nov Gradbeni zakon – 1 (Uradni list RS, št. 199/21 – GZ-1) ohranja združen postopek presoje vplivov na okolje in gradbenega dovoljenja, kot ga je leta 2017 uvedel Gradbeni zakon. Obe vsebini (okoljska in gradbena) se obravnavata v skupnem postopku. Združitev je skladna z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra […]

Pridobitev okoljevarstvenega soglasja za posege, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja

V slovenskem prostoru je največ posegov takšnih, ki za svojo izvedbo potrebujejo gradbeno dovoljenje; za njih je postopek opisan v predhodnem poglavju. Določeni posegi pa niso povezani z gradbeno zakonodajo, še vedno pa je zanje treba izvesti presojo vplivov na okolje. Takšni so npr. posegi po rudarski zakonodaji (kamnolomi, gramoznice, rudniški prostori), krčitev gozda ali […]

Spremljajoča energetska dejavnost je proizvajanje električne energije iz fotonapetostnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav na območjih kmetijskih zemljišč, območjih gozdnih zemljišč oziroma gozdov, območjih voda, območjih mineralnih surovin, območjih odlagališč in območjih prometnih površin, ki: ne otežuje realizacije posegov v prostor in opravljanja ali razvojnih možnosti osnovne dejavnosti na območjih namenske rabe prostora; omogoča, da […]