Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Revidirana direktiva o industrijskih emisijah

Svet Evropske unije je 12. aprila 2024 sprejel revidirano direktivo o industrijskih emisijah in uredbo o vzpostavitvi portala industrijskih emisij, ki se kot zakonodajna akta dopolnjujeta ter sta namenjena urejanju in spremljanju vpliva industrijskih dejavnosti na okolje.

Nova pravila bodo zagotovila boljše varovanje zdravja ljudi in okolja z zmanjšanjem škodljivih emisij iz industrijskih obratov, obenem pa spodbujala energijsko učinkovitostkrožno gospodarstvo in razogljičenje.

Izboljšala bodo tudi sporočanje okoljskih podatkov z nadgradnjo obstoječega Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal (E-RIPO), da bi se vzpostavil celovitejši in bolj integriran portal industrijskih emisij.

Širše področje uporabe za manj industrijskih emisij

Direktiva o industrijskih emisijah je glavni instrument EU, ki ureja onesnaževanje iz industrijskih obratov, vključno z emisijami s kmetij z intenzivno živinorejo. Obrati, ki jih ureja obstoječa direktiva, vključno z elektrarnami, rafinerijami in obdelavo odpadkov, predstavljajo približno 40 % emisij toplogrednih plinov in 20 % emisij onesnaževal v zrak in vodo.

Za nadaljnje zmanjšanje industrijskih emisij so v področje uporabe revidirane direktive vključene večje kmetije z intenzivno živinorejo, vključno s prašičjimi in perutninskimi farmami. V področje uporabe direktive so vključene tudi rudarske dejavnosti in obsežna proizvodnja baterij: ob upoštevanju pregleda, ki ga opravi Komisija, se lahko področje uporabe razširi tudi na industrijske minerale.

Manj birokracije z e-dovoljenji

Za obrate so potrebna dovoljenja, saj morajo ti dokazati skladnost z veljavnimi pravili o zmanjševanju industrijskih emisij, vključno z ustreznimi ukrepi in mejnimi vrednostmi emisij.

Nova direktiva bo omogočila učinkovitejši in manj obremenjujoč postopek izdaje dovoljenj, na primer z uvedbo obveznosti za države članice, da do leta 2035 vzpostavijo elektronski sistem izdaje dovoljenj (e-dovoljenje).

Učinkovito izvrševanje in kazni

Države članice bodo v primeru neskladnosti z direktivo določile učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. V primeru hudih kršitev se od gospodarskih subjektov lahko zahteva plačilo kazni v višini vsaj 3 % njihovega letnega prometa v Uniji.

Direktiva uvaja tudi pravico posameznikov, katerih zdravje je bilo prizadeto, da od tistih, ki kršijo direktivo, zahtevajo odškodnino.

Informacije in sodelovanje javnosti

Danes formalno sprejeta uredba vzpostavlja nov portal za celovitejše in bolj integrirane informacije o industrijskih emisijah, ki nadomešča obstoječi Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (E-RIPO).

Kar zadeva cilj ničelnega onesnaževanja iz zelenega dogovora, bo novi portal izboljšal dostop javnosti do informacij v zvezi z industrijskimi emisijami in olajšal sodelovanje javnosti pri odločanju na področju okolja, vključno z opredelitvijo virov onesnaževanja.

Naslednji koraki

Direktiva o industrijskih emisijah bo zdaj podpisana in objavljena v Uradnem listu EU. Veljati bo začela dvajseti dan po objavi. Po tem datumu bodo imele države članice EU na voljo do 22 mesecev, da določbe direktive vključijo v svojo nacionalno zakonodajo.

Komisija bo leta 2028 (in nato vsakih pet let) pregledala in ocenila izvajanje direktive, pri čemer bo upoštevala nastajajoče tehnike. Poleg tega mora Komisija do leta 2026 oceniti, kako najbolje obravnavati emisije, ki nastajajo zaradi reje goveda in kmetijskih proizvodov, danih na trg EU.

Po objavi v Uradnem listu EU bo uredba o novem portalu industrijskih emisij postala zavezujoča in se bo od leta 2028 neposredno uporabljala v vseh državah članicah.

Ozadje

Evropski zeleni dogovor je pozval k reviziji ukrepov EU proti onesnaževanju iz velikih industrijskih obratov. Evropski državljani in državljanke so na Konferenci o prihodnosti Evrope izrazili podporo EU pri spopadanju z onesnaževanjem vode, tal in zraka ter zmanjšanju emisij metana.

Komisija je 5. aprila 2022 predložila predlog za revizijo direktive o industrijskih emisijah, ki je bila prvič sprejeta leta 2010, ter vzporedni in dopolnilni predlog o spremembi uredbe o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal, ki je bila sprejeta leta 2006.

Vir: Revidirana Direktiva o industrijskih emisijah

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja