Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vprašalnik in postopkovnik za pravilno ravnanje z odpadki iz zdravstva

Vprašalnik se izpolnjuje tako, da se odgovarja na vprašanja z »DA« ali »NE«. V primeru odgovora »NE« nas preglednica poduči o nadaljnjem ravnanju.

  VRSTA ZAHTEVE DA NE     NADALJNJE RAVNANJE
1. DODELITEV KLASIFIKACIJSKIH ŠTEVILK
  Ali smo vsem odpadkom iz zdravstva dodelili klasifikacijske številke?     Dodeliti številke odpadkom iz zdravstva
  Ali smo dodelili številke po navodilih za dodelitev klasifikacijskih številk odpadkov?     Uporabiti navodila za dodelitev klasifikacijskih številk odpadkov
  Ali smo v primeru, ko je možno odpadek uvrstiti med nevarne in nenevarne odpadke, dali odpadek v analizo – ocena odpadka akreditirani osebi?     Opraviti ovrednotenje nevarnih lastnosti
  Ali smo v primeru, ko je možno odpadek uvrstiti med nevarne in nenevarne odpadke in odpadka nismo dali  v analizo, odpadek uvrstili med nevarne odpadke?     Odpadek uvrstiti med nevarne odpadke
2. OZNAČITEV ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA
  Ali imamo oznake na vseh odpadkih iz zdravstva, ki jih shranjujemo in začasno skladiščimo?     Izdelati oznake za odpadke iz zdravstva
  Ali je na  posodah ali vrečah, v katerih shranjujemo in začasno skladiščimo odpadke iz zdravstva,  vidna oznaka vrste odpadka (naziv in klasifikacijska številka odpadka)?     Zagotoviti, da bo na posodah ali vrečah, v katerih shranjujemo in začasno skladiščimo odpadke iz zdravstva, vidna oznaka vrste odpadka (naziv in klasifikacijska številka odpadka)
  Ali imamo na oznakah nevarne odpadke posebej označene?     Na oznake dopisati »nevarni odpadek«
  Ali smo oznake namestili na vse zabojnike in posode, kjer imamo odpadke in na vsa mesta zbiranja odpadkov?     Namestiti manjkajoče oznake
  Ali odpadke iz zdravstva oddajamo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so napisani podatki o kraju in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah iz klasifikacijskega seznama odpadkov ter količini odpadkov iz zdravstva?     Na oznake dopisati podatke:

3. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA
  Ali ločeno zbiramo vse odpadke iz zdravstva?     Pričeti ločeno zbiranje odpadkov iz zdravstva
  Ali ločeno zbiramo odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla?     Pričeti ločeno zbiranje odpadkov
  Ali ločeno zbiramo vse odpadke, za katere je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov?     Pričeti ločeno zbiranje odpadkov
  Ali zagotavljamo, da odpadke iz zdravstva ne prepuščamo kot mešane komunalne odpadke?     Zagotoviti, da odpadkov iz zdravstva ne bomo prepuščali kot mešane komunalne odpadke
  Ali zagotavljamo, da odpadke iz zdravstva ne mešamo z drugimi odpadki ali ne mešamo med seboj različnih vrst odpadkov iz zdravstva?     Zagotoviti, da odpadkov iz zdravstva ne bomo mešali z drugimi odpadki in da ne bomo mešali med seboj različnih vrst odpadkov iz zdravstva
  Ali ločeno zbiramo odpadke iz zdravstva, ki nastajajo zunaj območja opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, (npr.  pri bolnikih na domovih ali na kmetijskih gospodarstvih)?     Pričeti ločeno zbiranje tudi za odpadke iz zdravstva, ki nastajajo zunaj območja opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti
  Ali odpadno embalažo zbiramo ločeno od odpadkov iz zdravstva?     Odpadno embalažo pričeti zbirati ločeno od odpadkov iz zdravstva
  Ali ločeno zbiramo tudi druge odpadke in jih ne mešamo z drugimi odpadki?     Druge odpadke pričeti zbirati ločeno od odpadkov iz zdravstva
4. ODLAGANJE V PREDPISANE POSODE ALI VREČE
  Ali odpadke iz zdravstva na kraju njihovega nastanka odlagamo v posode ali vreče, ki so namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva in so predpisane za posamezno vrsto odpadkov iz zdravstva?     Pričeti odlaganje odpadkov iz zdravstva na kraju njihovega v posode ali vreče, ki so namenjene skladiščenju odpadkov iz zdravstva in so predpisane za posamezno vrsto odpadkov iz zdravstva
  Ali za shranjevanje in začasno skladiščenje odpadkov iz zdravstva uporabljamo predpisane posode ali vreče?     Zagotoviti, da bomo za shranjevanje in začasno skladiščenje odpadkov iz zdravstva uporabljali predpisane posode ali vreče
  Ali je na predpisanih posodah ali vrečah vidna oznaka vrste odpadka?     Zagotoviti, da bo na predpisanih posodah ali vrečah vidna oznaka vrste odpadka
  Ali so posode in vreče, ki jih uporabljamo za začasno skladiščenje  odpadkov iz zdravstva, narejene iz materiala, ki pri običajnem ravnanju glede na fizikalne, kemijske, biološke in druge lastnosti odpadkov iz zdravstva zanesljivo preprečujejo ogrožanje okolja in zdravja ljudi?     Zagotoviti, da bodo posode in vreče, ki jih uporabljamo za začasno skladiščenje  odpadkov iz zdravstva, narejene iz materiala, ki pri običajnem ravnanju glede na fizikalne, kemijske, biološke in druge lastnosti odpadkov iz zdravstva zanesljivo preprečevale ogrožanje okolja in zdravja ljudi
  Ali odpadke iz zdravstva prenašamo in prevažamo v prostorih stavbe ali med stavbami na območju, na katerem se opravlja zdravstveno ali veterinarsko dejavnost s prevoznimi sredstvi, ki so namenjeni izključno prevozu odpadkov iz zdravstva?

 

    Zagotoviti, da bomo odpadke iz zdravstva prenašali in prevažali v prostorih stavbe ali med stavbami na območju, na katerem se opravlja zdravstveno ali veterinarsko dejavnost s prevoznimi sredstvi, ki so namenjeni izključno prevozu odpadkov iz zdravstva
  Ali imajo prevozna sredstva gladke, neprepustne in nepremočljive površine, ki se jih lahko mokro čisti, razkužuje in osuši ter so nedostopne mrčesu in glodavcem?     Zagotoviti, da bodo imela prevozna sredstva gladke, neprepustne in nepremočljive površine, ki se jih lahko mokro čisti, razkužuje in osuši ter so nedostopne mrčesu in glodavcem?
  Ali so prevozna sredstva izdelana tako, da omogočajo lahko in varno nakladanje in razkladanje odpadkov iz zdravstva ter onemogočajo njihovo raztresenje ali razlitje med prevozom?     Zagotoviti, da bodo prevozna sredstva izdelana tako, da bodo omogočala lahko in varno nakladanje in razkladanje odpadkov iz zdravstva ter onemogočala  njihovo raztresenje ali razlitje med prevozom
  Ali smo za prevažanje odpadkov iz zdravstva imenovali odgovorno osebo?     Za prevažanje odpadkov iz zdravstva je treba imenovali odgovorno osebo
5. SKLADIŠČENJE / ZBIRALNICA
  Ali odpadke iz zdravstva shranjujemo in začasno skladiščimo v zbiralnici?     Zagotoviti, da se odpadke iz zdravstva shranjuje in začasno skladišči v zbiralnici
  Ali v  zbiralnici shranjujemo ali začasno skladiščimo odpadke iz zdravstva tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi?

 

    Zagotoviti, da se bodo odpadki iz zdravstva v zbiralnici shranjevali ali začasno skladiščili tako, da ne bodo onesnaževali okolja ali ogrožali zdravje ljudi
  Ali je zbiralcu omogočen dostop z vozilom do zbiralnice?     Zagotoviti, da bo zbiralcu omogočen dostop z vozilom do zbiralnice
  Ali je prostor, ki je določen za zbiralnico:

–     namenjen izključno začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva,

–     pokrit in ločen od drugih prostorov in zunanjega okolja, tako, da imajo vstop samo pooblaščene osebe,

–     požarno varen v skladu s predpisom, ki ureja požarno varnost v stavbah,

–     na takem kraju, da je omogočen neoviran dostop z vozilom za prevzem odpadkov iz zdravstva,

–     označen z dobro vidnim napisom o namenu prostora in prepovedi vstopa nepooblaščenim osebam ter opozorilom na možnost ogrožanja zdravja ljudi?

 

    Zagotoviti, da bo prostor, ki je določen za zbiralnico:

–  namenjen izključno začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva

–  pokrit in ločen od drugih prostorov in zunanjega okolja tako, da bodo imele vstop samo pooblaščene osebe

–  požarno varen v skladu s predpisom, ki ureja požarno varnost v stavbah

–   na takem kraju, da bo omogočen neoviran dostop z vozilom za prevzem odpadkov iz zdravstva

–  označen z dobro vidnim napisom o namenu prostora in prepovedi vstopa nepooblaščenim osebam ter opozorilom na možnost ogrožanja zdravja ljudi

  Ali je zbiralnica takrat, ko ne obratuje, zaklenjena in varovana?     Zagotoviti, da bo zbiralnica takrat, ko ne obratuje, zaklenjena in varovana
  Ali so tla, stene in strop zbiralnice iz materiala, ki se ga lahko mokro čisti in razkužuje?     Zagotoviti, da bodo tla, stene in strop zbiralnice iz materiala, ki se ga lahko mokro čisti in razkužuje
  Ali ima zbiralnica urejeno odvajanje odpadnih voda in mehansko prezračevanje?

 

    Zagotoviti, da bo zbiralnica imela urejeno odvajanje odpadnih voda in mehansko prezračevanje
6. ODDAJANJE ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA
  Ali odpadke iz zdravstva oddajamo zbiralcu?

 

    Zagotoviti, da bomo odpadke iz zdravstva oddajati zbiralcu
  Ali odpadke iz zdravstva oddajamo zbiralcu  v posodah ali vrečah, na katerih so napisani podatki o kraju in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah iz klasifikacijskega seznama odpadkov ter količini odpadkov iz zdravstva?     Zagotoviti, da bomo odpadke iz zdravstva oddajali zbiralcu  v posodah ali vrečah, na katerih bodo napisani podatki o kraju in času nastanka, vrsti odpadka iz zdravstva po številkah iz klasifikacijskega seznama odpadkov ter količini odpadkov iz zdravstva
  Ali za vsako pošiljko odpadkov iz zdravstva izpolnimo evidenčni list?     Zagotoviti, da se za vsako pošiljko odpadkov iz zdravstva izpolni evidenčni list
  Ali imamo imenovano odgovorno osebo za izpolnjevanje evidenčnih listov?     Imenovati odgovorno osebo za izpolnjevanje evidenčnih listov
7. VODENJE EVIDENCE
  Ali vodimo evidenco o nastajanju in ravnanju z odpadki iz zdravstva?     Pričeti vodenje evidence o nastajanju in ravnanju z odpadki iz zdravstva
  Ali je iz evidence razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi?     Zagotoviti, da bo iz evidence razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi
  Ali v primeru, če odpadki iz zdravstva nastajajo na različnih krajih, vodimo evidenco o nastajanju in ravnanju z odpadki iz zdravstva ločeno po kraju nastanka odpadkov?     Zagotoviti, da v primeru, če odpadki iz zdravstva nastajajo na različnih krajih, vodimo evidenco o nastajanju in ravnanju z odpadki iz zdravstva ločeno po kraju nastanka odpadkov
8. NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI IZ ZDRAVSTVA
  Ali imamo izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva?     Izdelati  Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva
  Ali imamo v Načrtu gospodarjenja z odpadki iz zdravstva opisane vse vrste odpadkov iz zdravstva in tudi vse druge odpadke, ki nastajajo v stavbi ali njenem delu, v katerem se opravlja zdravstveno ali veterinarsko dejavnost?     V Načrtu gospodarjenja z odpadki iz zdravstva moramo opisati vse vrste odpadkov iz zdravstva in tudi druge odpadke, ki nastajajo na območju opravljanja zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, ki nastajajo v stavbi ali njenem delu, v katerem se opravlja zdravstveno ali veterinarsko dejavnost
  Ali smo v Načrtu gospodarjenja z odpadki iz zdravstva navedli poleg podatkov, ki jih za načrt gospodarjenja z odpadki določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadke, tudi podatke o:

– načinu ločevanja posameznih vrst odpadkov iz zdravstva na kraju njihovega nastanka,

–  načinu označevanja posod in vreč ter o vrsti materiala, iz katerega so posode in vreče izdelane,

–  prevozu odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstveno ali veterinarsko dejavnost,

–   zbiralnici ter o njenem vzdrževanju in čiščenju,

–   začasnem skladiščenju odpadkov iz zdravstva v zbiralnici ali zbiralnicah,

–   urnikih oddaje odpadkov iz zdravstva zbiralcem,

–   notranjih navodilih o ravnanju z odpadki iz zdravstva in drugimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti,

–   usposabljanju zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki iz zdravstva,

–  finančnem vrednotenju načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva in

–   časovnem načrtu izvajanja načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva?

    V Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva moramo poleg podatkov, ki jih za načrt gospodarjenja z odpadki določa predpis, ki ureja ravnanje z odpadke, navesti tudi podatke o:

– načinu ločevanja posameznih vrst odpadkov iz zdravstva na kraju njihovega nastanka,

–  načinu označevanja posod in vreč ter o vrsti materiala, iz katerega so posode in vreče izdelane,

–  prevozu odpadkov iz zdravstva na območju, na katerem se opravlja zdravstveno ali veterinarsko dejavnost,

–   zbiralnici ter o njenem vzdrževanju in čiščenju,

–   začasnem skladiščenju odpadkov iz zdravstva v zbiralnici ali zbiralnicah,

–   urnikih oddaje odpadkov iz zdravstva zbiralcem,

–   notranjih navodilih o ravnanju z odpadki iz zdravstva in drugimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene ali veterinarske dejavnosti,

–   usposabljanju zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki iz zdravstva,

–  finančnem vrednotenju načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva in

–   časovnem načrtu izvajanja načrta gospodarjenja z odpadki iz zdravstva

  Ali smo v Načrt gospodarjenja z odpadki navedli:

–            osebno ime odgovorne osebe,

–            opis njenih del,

–            obveznosti v zvezi s prevozom in začasnim skladiščenjem odpadkov?

 

    V Načrt gospodarjenja z odpadki moramo  navesti:

–            osebno ime odgovorne osebe

–            opis njenih del

–            obveznosti v zvezi s prevozom in začasnim skladiščenjem odpadkov

9. LETNO POROČANJE
  Ali kot povzročitelji odpadkov, pri kateremu v enem letu nastane >10 t odpadkov ali  >5 kg nevarnih odpadkov ali imamo  >10 zaposlenih, vsako leto do 31. marca na ministrstvo predložimo Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi?     Izdelati Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, če imamo >10 t odpadkov ali  >5 kg nevarnih odpadkov ali >10 zaposlenih
 

Ali imamo v Poročilu o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi vključene tudi odpadke iz zdravstva?

 

    V Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi moramo vključiti tudi odpadke iz zdravstva

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja