fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

za razvoj kompetenc v proizvodnji in tehniki

Top izobraževalni programi za razvoj kompetenc v proizvodnji in tehniki

Vsa izobraževanja izvedemo pri vas na sedežu vašega podjetja za skupino vaših zaposlenih. Izbran program popolnoma prilagodimo vašim potrebam in ciljem.

Vodstveni trening za izmenovodje

+ Nova Uredba Evropskega parlamenta in sveta o strojih in strojni opremi

+ OCENA TVEGANJA STROJEV

+ CERTIFIKAT

Delavnice: PO DOGOVORU

Predavatelj: Darko Dajčman, inž. stroj.

Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Posebej pomembna je za vse, ki stroje proizvajate, in za vse, ki ste uporabniki strojev. Oceno tveganja, izjavo o skladnosti in vsebino tehnične dokumentacije morate izdelati v skladu z Direktivo o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008).

Posebej za vaše potrebe smo pripravili intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata, kjer boste samostojno izdelali oceno tveganja za vaš stroj. 

Program v vaši organizaciji lahko izvedemo z najmanj 5 udeleženci!

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

  1. Modul – Praktična pojasnila tehničnih zahtev strojev
  • Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za proizvode po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
  • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
  • Direktiva o varnosti strojev
  • Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
  • Zamenljiva oprema, sklopi strojev in potencialno nevarni stroji
  • Povezave in uporaba drugih direktiv pri zagotavljanju varnosti strojev
  • Načrtovanje strojev – vgrajena varnost, varovala in navodila
  • Električna oprema strojev
  • Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve (LVD, EMC, ATEX,…)
  • Praktična uporaba standardov in domneva o skladnosti
  • Postopki ugotavljanja skladnosti
  • Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za uporabo
  • Listine in oznake ( ES-izjava o skladnosti, tablica,..)
  • Namestitev novega ali rabljenega stroja (Direktiva o varni uporabi delovne opreme)

  DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

  2. Modul – Excel model za izdelavo ocene tveganja

  • Z Excelovim modelom izdelate oceno tveganja stroja.

  3. Modul – Izdelava ocene tveganja strojev in izjava o skladnosti

  • Izjava o skladnosti – povzetek
  • Ocena tveganja – povzetek
  • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
  • Komentarji na izdelane izjave o skladnosti udeležencev

  DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

  Prednosti izobraževanja:
  • Predavanje prilagojeno vašim željam s predhodno analizo potreb in individualno pripravo vsebine izobraževanja
  • Izvedba seminarja na vaši lokaciji
  • Samostojna izdelava ocene tveganja z uporabo Excelovega modela na primeru vašega stroja, ki se ga lahko tudi ogleda
  • Pregled ali priprava izjave o skladnosti z navodili za uporabo stroja
  • Reševanje konkretnih primerov ter skozi diskusijo odkrivanje rešitev
  • Podrobno boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje
  • Pridobitev certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

  Analitiki, tehnologi in strokovni sodelavci v proizvodnih procesih morate določati časovne normative, ki jih potrebujete:

  • ko načrtujete delo v proizvodnji, resurse in material;
  • za izdelavo natančnih kalkulacij;
  • za nagrajevanje po učinku.

  Praksa kaže, da pomanjkanje podatkov o dejanskem porabljenem času dela v proizvodnji povzroči slabšo produktivnost!

  Za večjo izkoriščenost resursov in izboljšanje produktivnosti organiziramo praktično izobraževanje.

  VSEBINA IZOBRAŽEVANJA: 

  • Osnovni podatki, ugotavljanje podatkov, vrste podatkov
  • Analiza in sinteza vrste časov
  • Metode za ugotavljanje normativov
  • Snemanje časa; načini, merilne priprave, izvedba
  • Stopnja učinka, kako jo določamo (vaje)
  • Snemanje po metodi trenutnega opazovanja (multimomentna metoda)
  • Tabele planskih časov
  • Načini in možnosti snemanja dodatnih (razdelilnih) časov
  • Kako analitično ugotoviti zasedenost in obremenjenost delavcev
  • Interpretacija rezultatov snemanja za potrebe racionalizacije
  • Določitev števila delovnih sredstev, ki jih lahko poslužuje delavec
  • Izkušnje iz prakse; kdaj je potrebno preveriti normative, povezava z nagrajevanjem, kako zmanjšati dodatne čase, itd.
  • Diskusija, izmenjava mnenj

  Metoda dela: interaktivne svetovalno – izobraževalne delavnice z aktivnim sodelovanjem udeležencev,  delo na primerih , praktične vaje, izmenjava izkušenj in skupinska diskusija, primeri dobre prakse.

  Pred izvedbo lahko vsebino še uskladimo in prilagodimo vašim konkretnim željam.

  V proizvodnji se na vodstvene položaje (vodja oddelka, izmenovodja ipd.) pogosto postavljeni posamezniki, ki ste se v preteklosti izkazali z nadpovprečnim tehničnim znanjem in sposobnostmi, ter izstopali napram ostalim.

  Težava je pogosto le, ker so na teh položajih potrebni tudi širše poznavanje proizvodnega procesarazumevanje vpetosti proizvodnje v celotno delovanje podjetja, predvsem pa »mehke veščine« – sposobnosti učinkovitega komuniciranja, motiviranja, usmerjanja, delegiranja in reševanja konfliktov med sodelavci, ko ti nastanejo.

  Teh veščin in znanj šole ne učijo, vodje pa ste v praksi prepuščeni sami sebi, da se znajdete.

  Ker se zavedamo pomembnosti vašega doprinosa k podjetju, in bi vas radi podprli pri kakovostnem opravljanju vašega dela, smo razvili praktično izobraževanje, namenjeno prav izmenovodjem in drugim vodstvenim delavcem v proizvodnji!

  VSEBINA

  • Kaj od podjetij pričakuje globalni trg
  • Zahteve globalnega trga po produktivnosti in kakovosti ter kako jih dosegati
  • Sodobna proizvodnja filozofija v praksi
  • Vitkost, uspešna organizacija dela, pretočnost materialov, fleksibilnost, krajši čas izvedbe, nastavitev, manjša poraba surovin, boljša razpoložljivost in učinkovitost strojev, ukrepi za znižanje nekakovosti, … Pojasnila s primeri iz prakse
  • Racionalizacija delovnih procesov
  • Na praktičnih primerih prikazane izboljšave delovnega procesa
  • Spodbujanje inovativnosti
  • Zakaj so spremembe nujna stalnica v poslovnih procesih (in življenju)? Na praktičnih primerih pojasnimo, kako zastaviti sistem stalnih izboljšav.
  • Vodenje sodelavcev
  • Tipični primeri napak v pri vodenju sodelavcev z nasveti kako komunicirati, motivirati ter reševati konflikte.
  • Avtentično vodenje in komunikacija
  • Spoznavanje samega sebe in sodelavcev po načelu DISK analize ter prilagojen pristop k različnim osebnostnim tipom.

  REFERENCE

  Povedano bistvo, brez olepšav in zavijanja v »celofan«. Domač pristop. Razumljiva predtavitev.

  Alenka Praznik, koordinator oddelka medicine, L-tek d.o.o.

  Konkretni odgovori na vprašanja, ne samo neka teorija.

  Nejc Ciglarič, vodja proizvodnje, Pladent d.o.o.

  Še posebej sem bil zadovoljen z načinom predavanja, da sem izvedel, kako moram pristopiti do sodelavcev na najboljši način.

  Denis Murg, obratovodja, Jata Emona d.o.o.

  Dobra razlaga, vprašanja in odgovori po koncu predavanja. Pogostitev je bila super. Veliko predlogov za izboljšave na mojem delovnem mestu.

  Faton Beka, delovodja, jata Emona d.o.o.

  Še posebej mi je bilo všeč, da ste povedali primere iz osebnih izkušenj.

  Franci Hribernik, vodja testirnice, Interblock d.d.

  Super je, ko slišiš primere iz prakse. Veliko dobrodošlih informacij.

  Tadej Aubelj, vodja pakirnega oddelka, Interblok d.d.

  Vodstveni delavci v proizvodnji pomembno vplivate na uspešnost poslovanja podjetja, saj ste med drugim odgovori za:

  • proizvodnjo z najnižjimi možnimi stroški na proizvedeno enoto,
  • ekonomičnost proizvodnje in poslovanja,
  • rentabilnost vlaganj v racionalizacijo proizvodnje in proizvodov,
  • minimalne zaloge surovin, nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov,
  • pravilen obračun stroškov in natančno pripravo kalkulacij!

  VSEBINA IZOBRAŽEVANJA: 

  • Vpliv vodstvenih delavcev na proizvodne stroške;
  • Osnovni pojmi stroškovnega računa;
  • Proizvodni stroški, stroškovne vrste, mesta in nosilci;
  • Stroški racionalizacije proizvodnje, prihranki;
  • Razčlenitev stroškov;
  • Obračunavanje stroškov;
  • Kalkulacija – obračun stroškovnega nosilca;
  • Primeri kalkulacij;
  • Pokalkulacija in ocena ekonomičnosti. proizvodnje

  Metoda dela: interaktivne svetovalno – izobraževalne delavnice z aktivnim sodelovanjem udeležencev,  delo na primerih , praktične vaje, izmenjava izkušenj in skupinska diskusija, primeri dobre prakse.

  Pred izvedbo lahko vsebino še uskladimo in prilagodimo vašim konkretnim željam.

  Planiranje proizvodnje je kot zemljevid: Pomaga nam vedeti KAM GREMO in KOLIKO ČASA BOMO RABILI, da do tja pridemo!

  Za maksimalno produktivnost in stroškovno učinkovitost potrebujemo dober plan proizvodnje. Spoznajte najboljše prakse, ki se uporabljajo v sodobni proizvodnji.

  VSEBINA IZOBRAŽEVANJA: 

  • Strateško, operativno in taktično planiranje
  • Kaj je pomembno za kakovostno planiranje proizvodnega procesa in kako sestavljamo letni plan, mesečni plan, tedenski plan, dnevni plan
  • Planiranje in/ali terminiranje
  • Odgovornost za realizacijo plana in koordinacija sodelavcev
  • Zaprta zanka – od prejema naročila do izvedbe
  • Vloga planiranja proizvodnje v širšem okviru podjetja
  • IT tehnologija in planiranje
  • Vpliv zalog na Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja
  • Nadzor nad zalogami in »rotating« inventure
  • Pokalkulacija proizvodnega (delovnega) naloga

  Pred izvedbo lahko vsebino še uskladimo in prilagodimo vašim konkretnim željam.

  REFERENCE: 

  »Odlična vsesplošna pridobitev znanja o celotnem vpogledu v podjetje, na izdelavo nekega izdelka!«

  Domen Škrbin, planer, Kovis d.o.o.

  »Super sestavljen program. Človek dobi širšo sliko nad celotno temo.«

  Dominik Jelen, vodja planiranja, Brinox d.o.o.

  »Posebej zadovoljna sem bila s predstavitvijo vseh funkcij v podjetju, saj ti dajo širši pogled na delo. Določene stvari vidiš v drugačni luči, kot do sedaj.«

  Klavdija Golež, planer procesa, Novem d.o.o.

  »Še posebej zadovoljen sem bil s primeri iz prakse. Predavatelj je odlično pripravljen!«

  Jernej Kuharič, vodja obrata končna montaža in metalna proizvodnja, Safilo d.o.o.

  »Veliko uporabnih stvari je bilo predstavljenih, katere nam lahko pomagajo pri prispevanju k uspešnosti podjetja.«

  Denis Trstenjak, vodja obrata, Safilo d.o.o.

  »Zadovoljna s predstavitvijo in temami, ki so bile predstavljene na seminarju, s praktičnimi primeri.«

  Katarina Kocjan, planer, Pivka perutninarstvo d.d.

  »Praktične izkušnje predavatelja in izmenjava izkušenj med diskusijo.«

  Nejc Višnar, vodja proizvodnje, Kras d.o.o.

  Ocena tveganja je najpomembnejši del tehnične dokumentacije stroja. Z njo prepoznamo nevarnosti pri delu s strojem ter z izvedbo varovalnih ukrepov poskrbimo za zmanjšanje nevarnosti na najnižjo možno raven. Če tega ne naredimo, je verjetnost, da stroj povzroči izjemno škodo (hude nezgode), kar po izkušnjah ogrozi obstoj samega podjetja. Najprej moramo prepoznati nevarnosti dela s strojem, jih številčno ovrednotiti in glede na dobljene rezultate izvesti ukrepe, s katerimi nevarnost zmanjšamo.

  Sodeč po odzivih načrtovalcev strojev, je izdelava ocene tveganja eno zahtevnejših področij. Pomembna je za vse, ki stroje proizvajate (da preprečite vse dejavnike tveganja nevarnosti za uporabnika stroja), in za vse, ki ste uporabniki strojev. Če kot uporabnik stroju, na primer, spremenite funkcionalnost ali zmogljivost, morate oceno tveganja na novo izdelati! Izdelavo ocene tveganja določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l.RS, št. 75/2008).

  Za vaše potrebe organiziramo praktično izobraževanje s samostojno izdelavo ocene tveganja kar pri vas v podjetju in obravnavamo vaš konkreten primer.

  VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

  • Izdelava ocene tveganja z uporabo Excelovega modela na primeru stroja
  • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
  • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
  • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
  • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
  • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
  • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
  • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
  • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
  • Izjava o skladnosti
  • Navodila za stroj
  • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev
  • Ocena tveganja – pregled konkretnih primerov v podjetjih
  • Ocena tveganja – povzetek
  • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev

  REFERENCE:

  • “Predavatelj je odličen, saj ima dober čut za razlago. Predvsem sem zadovoljen s tretjo delavnico, saj je bilo na voljo več primerov ocen tveganja in tako možnost primerjave.” – Peter Sorčan, Libela Elsi d.o.o.
  • “Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko.” – Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.
  • “Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije.” – Denis Čuk s.p.
  • “Vse teme so bile izčrpno predstavljene. Posebej bi želel pohvaliti predavatelja za zelo strokovno in z močno prakso podkrepljeno predavanje.” – Edvard Lešnik, Lešnik Lenart
  • “Sem izjemno navdušen, saj je končna izdelava ocene tveganja že praktično uporabna!” – Simon Hvala, Pekarna Pečjak
  • “Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč.” – Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.
  • “Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje.” – Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

   Delodajalec mora, v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, zagotoviti, da:

   • imajo tla skladišč, pod katerimi se nahajajo drugi prostori, na vhodih vidno označeno dovoljeno obremenitev;
   • je v skladiščih s površino večjo od 1000 m2 jasno in vidno označena razmejitev med prometnimi potmi ter delovnimi in skladiščnimi površinami;
   • je nosilnost prometnih poti, ki jih uporabljajo v skladišču s površino večjo od 1000 m2, označena z vidnimi oznakami.

   Pravno podlago za skladiščne regale predstavljajo harmonizirani standardi.

   VsebinaVarnost in pregled skladiščnih regalov

   • Delovna oprema in skladiščni regali
   • Oprema skladišča – stroj
   • Zamenljiva oprema
   • Izjava o skladnosti – oprema – stroj
   • Skladiščni regali – pravna podlaga in standardi
   • Skladiščni regali – dokumentacija
   • Primeri uporabe
   • Pomembni podatki za uporabnika
   • Varnost skladišča pri uporabi
   • Metoda merjenja poškodb
   • Udarne poškodbe stebrov
   • Poškodbe zaradi preobremenitve nosilca
   • Navpični nosilci za police – stanje in varnost
   • Razpoke v zvarih ali v osnovnem materialu
   • Položaj bremena na paleti in regalu
   • Standard SIST EN 15635 (pregled in kontrola skladiščnih regalov)
   • Vrste in obseg pregledov
   • Razvrstitev kategorij poškodb
   • Primer navodil na regalnem sistemu

   V proizvodnji in tehniki obstaja več pomembnih kompetenc. Izpostavimo štiri najpomembnejše:

   • Tehnično znanje: Pomembno je imeti široko tehnično znanje, ki pokriva osnovne koncepte in postopke v industriji. To vključuje razumevanje in sposobnost uporabe različnih orodij, tehnologij, strojev, materialov in postopkov, ki se uporabljajo v proizvodnji in tehniki. Tehnično znanje omogoča razumevanje delovanja sistemov, prepoznavanje morebitnih napak ter iskanje in izvajanje učinkovitih rešitev.
   • Sposobnost reševanje težav: Uspešni strokovnjaki v proizvodnji in tehniki imajo sposobnost prepoznavanja in reševanja problemov. To vključuje analiziranje situacij, identifikacijo vzrokov težav, izvajanje ustrezne diagnostike ter razvijanje in izvajanje rešitev. Sposobnost kritičnega razmišljanja, logično sklepanje in ustvarjalnost so ključne kompetence za učinkovito reševanje tehničnih težav.
   • Vodstvene sposobnosti: V proizvodnji in tehniki je pomembno imeti vodstvene sposobnosti, ki omogočajo uspešno upravljanje projektov, skupin ali ekipe. To vključuje sposobnost delegiranja nalog, komunikacije, motiviranja članov ekipe, sprejemanja odločitev in upravljanja konfliktov. Vodstvene sposobnosti so ključne za dosego ciljev in zagotavljanje učinkovitega delovanja proizvodnih in tehničnih procesov.
   • Sposobnost prilagajanja in učenja: Proizvodnja in tehnika sta dinamični področji, ki se nenehno razvijata. Zato je ključno imeti sposobnost prilagajanja novim tehnologijam, metodam dela in spremembam v industriji. Sposobnost učenja omogoča pridobivanje novih znanj, spretnosti in kompetenc ter njihovo uporabo v praksi. Sposobnost prilagajanja in učenja omogoča proizvodnim in tehničnim strokovnjakom, da ostanejo konkurenčni in inovativni v hitro spreminjajočem se okolju.

    Seveda je seznam kompetenc v proizvodnji in tehniki lahko daljši, vendar so te štiri kompetence ključne za uspeh in učinkovitost na teh področjih.

    Forum Akademija

    IN-HOUSE izobraževanja

    Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

    Poglejte si tudi ...

    Kako narediti dober poslovni načrt?

    Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

    Tim
    in timsko delo

    Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

    Medgeneracijsko sodelovanje

    Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
    področju?

    Celovit pristop v izobraževanju

    5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

    Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

    Založba Forum Media, založniška dejavnost d.o.o.
    Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
    +386 2 230 28 55
    [email protected]

    Delovnik
    Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
    Petek: 8:00–15:00

    © 2024 Založba Forum Media