fbpx

Prijava v portal: 

Interventni ukrepi na področju plač v javnem sektorju (2016)

 • Interventni ukrepi na področju plač v letu 2016:
  • Vrednosti plačnih razredov v plačni lestvici, kot je veljala v letu 2015, to je določena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13, ZSPJS-R), bo veljala še do 31. 8. 2016.
  • Vrednosti nominalnih osnov za določitev plače za delo v tujini, kot so veljale v letu 2015 in bile določene z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13) in tudi na podlagi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 47/13), bodo veljale še do 31. 8. 2016. 
  • Redne delovne uspešnosti se v letu 2016 ne bo izplačevalo.
  • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ostaja v letu 2016 v enakem obsegu porabe sredstev in v enaki najvišji možni višini, kot je veljalo v letu 2015.
 • Interventni ukrepi na področju drugih prejemkov v letu 2016:
  • Regres za letni dopust pripada zaposlenim glede na plačni razred zaposlenega na zadnji dan aprila 2016.
  • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja  za javne uslužbence se plačuje v enaki višini v posameznih mesecih leta 2016, kot se jih je plačevalo v posameznih mesecih leta 2015. Konkretne višine premije posameznih premijskih razredov v posameznih obdobjih leta 2016 bodo določene z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
 • Interventni ukrepi na področju drugih pravic in obveznosti zaposlenih v letu 2016:
  • Interventni ukrep prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot je bil določen z ZUJF, ki pa v tem delu s 1. 1. 2016 preneha veljati, se uveljavi tudi še v letu 2016. 
  • Tudi v letu 2016 bo še veljala omejitev glede najvišjega možnega števila dni letnega dopusta, in sicer 35 dni iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev.
  • Tudi v letu 2016 bo še veljal ukrep omejevanja sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, vendar ukrep velja le za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, ki jih delodajalci javnega sektorja lahko sklepajo s svojimi zaposlenimi.

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

 
Dodaj odgovor