fbpx

Prijava v portal: 

Interventni ukrepi v letu 2018 (Štefka Korade Purg)

Tudi v letu 2018 bodo še veljali nekateri ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela ter nekateri ukrepi v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca. Posebej je treba poudariti, da posebnega zakona, ki bi to področje urejal, ni, kar pomeni, da je treba upoštevati zakon (ZUPPJS17), ki je bil uveljavljen že v letu 2017, prav tako pa je treba upoštevati veljavne kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev ter druge zakone in podzakonske predpise.

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti javnih uslužbencev, plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je torej treba v letu 2018 upoštevati zlasti naslednje predpise: ZDR-1, ZSPJS, Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 68/2017, Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, Uradni list RS, št. 77/2017, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 ter drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17, Uradni list RS, št. 88/16, Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, ki veljajo v javnem sektorju.

Kot vsako leto je treba tudi v letu 2018 upoštevati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17) in na njegovi podlagi sprejeto Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Kaj vse zajemajo interventni ukrepi?

 

Plača javnega uslužbenca

Osnovna plača javnega uslužbenca in osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva je določena z uvrstitvijo v plačni razred na plačni lestvici, vrednost plačnega razreda torej pomeni osnovno plačo.

V letu 2018 velja plačna lestvica, ki je bila uveljavljena 1. septembra 2016. Lestvica se nahaja na portalu E-kadrovik, novem spletnem stičišču odgovornih za kadre.

Prav tako veljajo vrednosti dodatkov, ki so določene v nominalni vrednosti. Tudi ta preglednica se nahaja na portalu E-kadrovik.

Delovna uspešnost:

ZSPJS določa, da javnemu uslužbencu pripada del plače za delovno uspešnost, pri čemer določa tri vrste delovne uspešnosti:

  1. redna delovna uspešnost,
  2. delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
  3. delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V letu 2018 veljajo glede delovne uspešnosti enake omejitve, kot so veljale v letu 2017, in sicer:

  1. a)       Redna delovna  uspešnost

Skladno z 2. členom ZUPPJS17 tudi v letu 2018 redne delovne uspešnosti ni.

b) Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Glede delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela velja enako kot v letu 2016.

c)  Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Glede izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni sprememb, omejitev na individualni ravni ni, proračunski uporabniki pa lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu porabijo največ 50 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Napredovanje v višji plačni razred in v naziv oziroma višji naziv

Tudi na področju napredovanja v višji plačni razred in v naziv oziroma v višji naziv velja v letu 2018 enaka ureditev, kot je veljala v letu 2017. To pomeni, da bo treba najprej do 15. marca 2018 izvesti postopek ocenjevanja delovne uspešnosti, nato pa skladno z določbami uredbe, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred, preveriti izpolnjevanje pogojev za napredovanje. Javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred s 1. aprilom 2018.

Nadomestilo plače za čas odsotnosti zaradi bolezni ali nesreče izven dela

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Regres za letni dopust in prehrano

Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Regres za prehrano med delom: višina regresa za prehrano med delom se določa vsakih šest mesecev z ugotovitvenim sklepom glede na rast cen prehrambenih izdelkov. Ugotovitveni sklep, ki določa višino regresa za prehrano med delom, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2018, višina regresa za prehrano pa bo 3,79 evra na dan.

 

Letni dopust

Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb

Sklepanje pogodb o izobraževanju

Omejitve sklepanja pogodb o izobraževanju (za pridobitev višje izobrazbe) tudi v letu 2018 ni, enako kot je ni bilo že v letu 2017.

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

S 1. januarjem 2018 je prišlo tudi do spremembe premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer so bile uveljavljene nove višje premije, kot to izhaja iz Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/2017). Usklajeni zneski skupne premije, ki se izplačuje javnim uslužbencem glede na dosežena leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003, so objavljeni na portalu E-kadrovik.

Dodaj odgovor