fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2023

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Kombinacija: vaš računalnik (Zoom) in na lokaciji – Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Izobraževalni program za osebe, odgovorne za pripravo ponudbene dokumentacije in prijavo na razpise javnih naročil, usklajen z zahtevami zadnjih novel

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Aktualna javna naročila – spremembe zakonodaje

 

Državni zbor RS je 21. 2. 2023 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Gre za četrto spremembo Zakona o javnem naročanju, ki med drugim poenostavlja in skrajšuje čas za preverjanje razlogov za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, vključno s hitrejšim in enostavnejšim pridobivanjem potrdil o nekaznovanosti.

Poleg tega novela posega v določila, ki se nanašajo na pogajanja, kar je za pravilno izvedbo postopkov zjemno pomembno.

Prva med drugim:

 • uvaja nove mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju,
 • spreminja kazenske določbe za ponudnika, kandidata in podizvajalca,
 • bistveno razširja možnosti izvedbe naročil male vrednosti,
 • drugače ureja postopek preverjanja nekaznovanosti in
 • bistveno posega v vprašanje, v katerem delu je po roku za oddajo ponudb, ponudbo dopustno dopolniti oz. spremeniti.

Druga pa spreminja:

 • določbe mejnih vrednosti za objavo,
 • opredeljuje dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe,
 • na novo opredeljuje neobičajno nizko ceno,
 • določata postopek imenovanja gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in sprememb na prekrškovnem področju.

 

Aktualna javna naročila


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

 • Jasna navodila, kakšne so vaše odgovornosti v postopku priprave ponudbe, prijave na razpis in v fazi izvedbe javnega naročila.
 • Priporočila, kako pripraviti predlog za spremembo odločitve, zahtevek za revizijo in vložiti upravni spor zaradi nezakonitosti odločitve DKOM.
 • Opozorila:
  • na kaj paziti v postopku prijave na razpis, v fazi po določitvi o oddaji javnega naročila do pravnomočnosti,
  • kdaj lahko zahtevate spremembo pogodbe, ter postopek pravnega varstva,
  • kdaj gre za neobičajno nizko ponudbo, ki je kot razlog za izločitev po novem,
  • kdaj gre za prekršek, kako nastopati v prekrškovnih sporih.
 • Vpogled v aktualno zakonsko ureditev in sodno prakso, ki jo kot ponudnik morate poznati in pri delu upoštevati.
 • Pridobili boste strokovne odgovore na vprašanja med izobraževanjem in tudi po njem ter se s pravilnim postopanjem izognili prekrškom.

Predavateljica:

Mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

 


Vsebina izobraževanja

 • Pravila, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil
 • Izvedba javnega naročila (posebni pogoji, podizvajalci, spremembe pogodbe v času njene veljavnosti, odstop od pogodbe, zavrnitev vseh ponudb)
 • Predpisi, ki urejajo javna naročila
 • Praksa Državne revizijske komisije:
  • dopolnjevanje, popravljanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudb,
  • določanje tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudb;
  • merila, ki se nanašajo na reference in kadrovske vidike poslovanja ponudnika;
  • dopolnjevanje in spreminjanje ponudb, ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov in sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta;
  • razlogi za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja;
  • obrazložitev odločitve o oddaji naročila;
  • objava podatka o zagotovljenih sredstvih v odločitvi o oddaji naročila;
  • dopustne dopolnitve ponudbe, določitev meril za oddajo javnega naročila;
  • preprečevanje nasprotja interesov in predhodno sodelovanje ponudnikov v postopkih javnega naročanja;
  • sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov;
  • aktivna legitimacija kot procesna predpostavka pri vpogledu izbranega ponudnika.
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (spremenjena postopkovna pravila pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, sodno varstvo, prekrški)
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila (izjeme od uporabe Gradbenega zakona, pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil, aktualna vprašanja z odgovori)
 • Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah

Na vaš elektronski naslov prejmete dostop do portala, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Predavateljica: mag. Marija Bukovec Marovt
Trajanje: od 9.00 do 13.30
Lokacija: vaš računalnik – Zoom

V tem modulu bomo spodaj našteta praktična vprašanja pregledali skozi aktualne odločitve Državne revizijske komisije in opozorili na prihajajoče zakonske spremembe.

 • Pregled postopkov javnega naročanja
 • Faze postopka, ker ponudniki sodelujete: predhodno preverjanje trga in sodelovanje kandidatov pri razpisu
 • Kako poteka določen postopek javnega naročila
 • Mejne vrednosti za objavo javnih naročil in uporabo zakona
 • Razlika med zagotovljenimi sredstvi in ocenjeno vrednostjo naročila
 • Roki v postopkih oddaje ponudb
 • Na kaj morajo biti ponudniki pozorni, preden oddajo ponudbo – razpisna faza
 • Kako oddajamo ponudbo (samostojno, s partnerjem, ali podizvajalcem)
 • Kdaj moramo priglasiti podizvajalca, kaj moramo zanj predložiti
 • Kaj so reference, kako jih izkazujemo
 • Kdaj se lahko sklicujemo na kapacitete tretjih in kdaj to ni primerno oz. dopustno
 • Kako izpolniti naročnikove zahteve, ki se nanašajo na tehnične specifikacije
 • Delitev javnega naročila na sklope in kaj morate o tem vedeti ponudniki
 • Kaj morate vedeti o razpisni dokumentaciji ter izločitvenih razlogih ter kako zadostiti pogojem za sodelovanje (ekonomskim, tehničnim, kadrovskim finančni)
 • Merila in pravila za oddajo javnega naročila, na kaj moramo biti pozorni
 • Vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov
 • Katere podatke v ponudbi prikriti kot poslovno skrivnost

Predavateljica: mag. Marija Bukovec Marovt
Trajanje: od 9.00 do 13.30
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Izvedba postopka:

 • Dopustitev dopolnitve, spremembe in pojasnila ponudbe – kaj da in kaj ne
 • Neobičajno nizka ponudba, ali jo bo po novem mogoče izločiti
 • Nasprotje interesov
 • Roki v postopkih javnih naročil
 • Evidenčna javna naročila
 • Spremembe pogodbe v času njene veljavnosti
 • Odstop od pogodbe, kjer to zahteva naročnik ali ponudnik
 • Prekrški ponudnikov

Pravno varstvo:

 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Revizija
 • Načelno pravno mnenje Dkom glede aktivne legitimacije
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred DKOM
 • Upravni spor, kakšne so prve izkušnje
 • Vprašanja in odgovori

 • Preverjanje znanja
 • Prejem certifikata Specialist za prijavo na razpise javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2022


Kaj izobraževanje vključuje?

Izobraževalni program “Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji” vključuje 3 izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici v živo, ki trajata 4-5 pedagoških ur – ena v online obliki, druga kot srečanje na lokaciji,
 • dostop do portala JAVNA NAROČILA,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva, videoposnetki predavanj in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji.

Pridobite certifikat

Certifikat Forum Akademija
Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije »Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji 2022« v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Tematsko obarvani srečanji bosta potekali v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v živo, v trajanju do 6 pedagoških ur, prva poteka v online obliki, druga kot srečanje na lokaciji.
 • Za vsako delavnico boste v spletni učilnici prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Online predavanje bo posneto in v obliki videoposnetka objavljeno v spletni učilnici.
 • Do e-gradiva boste dostopali v spletni učilnici, do katere boste prejeli dostop po e-pošti.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice in s tem do vseh gradiv boste imeli omogočen šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa v spletni učilnici rešite test in pridobite certifikat Specialist za pripravo in oddajo ponudb javnega naročanja po aktualni zakonodaji v angleškem in slovenskem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.
Spletna učilnica
 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti nekaj dni pred pričetkom izobraževanja.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Javna naročila. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.