fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Davčni inšpekcijski nadzor

Online seminar
Ura: –
 

Vse, kar morate vedeti pred, med in po obisku davčnega inšpektorja

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 


Davčni inšpekcijski nadzor

Vse, kar morate vedeti pred, med in po obisku davčnega inšpektorja


»Finančni uradi so v letu 2021 opravili 712.900 kontrol davčnih obračunov in napovedi in evidentirali 46.546 kontrol z ugotovljenimi nepravilnostmi, kar je za 26,8 % več kakor v preteklem letu, dodatno odmerjen davek pa znaša 125.940.890 € ali 28,2 % več akor v letu 2020. Nepravilnosti so bile ugotovljene v 7 % opravljenih kontrol.«

V okviru seminarja boste pridobili znanje in informacije o obsegu, postopku, pravicah, obveznostih, zavarovanju, zaključku, globah in pritožbah v davčnim inšpekcijskem nadzoru.

Davčni inšpekcijski nadzor bomo osvetlili tudi iz vidika davka od dohodka pravnih oseb, najpogostejših napak in najpogosteje ugotovljenih nepravilnostih.


Z udeležbo boste:

 • odpravili morebitne nepravilnosti pred inšpekcijskim nadzorom,
 • varni pred prekrški in globami,
 • poznali pravila in potek davčnega inšpekcijskega nadzora,
 • seznanjeni z razlogi in potekom davčne izvršbe

Davčni inšpekcijski nadzor

Vsebina seminarja:

 • Zakonske podlage za izvajanje davčnega nadzora in načela davčnega nadzora
 • Vrste davčnih nadzorov, ki jih izvajajo davčni inšpektorji
 • Kriteriji na podlagi katerih se FURS odloči za nadzor
 • Obseg davčnega nadzora
 • Kraj in čas davčnega inšpekcijskega nazora
 • Začetek nadzora (kdaj vročitev sklepa in kdaj brez sklepa)
 • Postopek davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Pooblastila inšpektorjev
 • Pravice in obveznosti davčnih zavezancev v davčnem inšpekcijskem nadzoru (sodelovanje davčnega zavezanca, kdaj je smiselno pooblastiti davčnega svetovalca za sodelovanje v postopku, kako lahko sodelovanje davčnega zavezanca oziroma pooblaščenca vpliva na rezultat nadzora)
 • Zavarovanje davčne obveznosti
 • Zaključek davčnega inšpekcijskega nadzora (sklep, zapisnik, odločba)
 • Pripombe za zapisnik (rok za pripombe, kaj je smiselno navesti v pripombe, novi dokazi …)
 • Samoprijava (kdaj, višina obresti)
 • Pritožba zoper odločbo
 • Globe za davčne prekrške
 • Najpogostejše ugotovljene nepravilnosti v davčnih inšpekcijskih nadzorih

Blagajniško poslovanje (izplačila materialnih stroškov)

 • Najpogostejše napake pri blagajniškem poslovanju.
 • Omejitve povračil založenih sredstev zaposlenih.

Potni nalogi

 • Pravilna izpolnitev vsebin potnih nalogov.
 • Pravilni obračuni stroškov potnih nalogov in ustrezne priloge.
 • Pasti pri uporabi službenih vozil v privatne namene (bonitete in evidence ipd.).

 Stroški storitev

 • Obdavčenje udeležbe na seminarju ali kongresu.
 • Regres za prehrano, terenski dodatek, dnevnica in ločeno življenje.
 • Pravilna sklenitev in obdavčitev pogodb civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju in prokuri, začasno in občasno delo upokojenih oseb ipd.).
 • Razmejevanje kratkoročnih stroškov in oblikovanje in črpanje rezervacij.

 Dolgoročna sredstva

 • Metode amortiziranja in amortizacijske stopnje.
 • Odpisi in prodaja uničene opreme (računovodski in davčni vidik).
 • Metode vrednotenja – računovodski in davčni vidik.

 Popravki in odpisi terjatev

 • Popravki in odpisi vrednosti terjatev – računovodski in davčni vidik.
 • Obračun obresti za zamujanje plačil.
 • Insolvenčni postopki – računovodski in davčni vidik.

 Računovodski in davčni vidik zalog

 • Kurantne in nekurantne zaloge – računovodski in davčni vidik.
 • Pomen obdobnega ali letnega popisa zalog – računovodski in davčni vidik.
 • Metode vrednotenja zalog (materiala, nedokončane proizvodnje in trgovskega blaga).

Reprezentanca,  reklama, vzroci in poslovna darila

 • Reprezentanca – računovodski in davčni vidik.
 • Reklama – računovodski in davčni vidik ter njihovo dokazovanje.
 • Vzorci – kateri in koliko – določitev opredelitev v internih aktih.
 • Poslovna darila – poslovnim partnerjem kot fizičnim ali pravnim osebam.

Posojila med nepovezanimi in povezanimi osebami

  • Obračun obresti od posojil med povezanimi osebami.
  • Variabilni del priznane obrestne mere.
  • Obresti od presežka posojil.
  • Prikrito izplačilo dobička (obresti, stroški zasebnih stroškov lastnikov).

  • Sklep o davčni izvršbi in dolžnikova pravna sredstva.
  • Izbira predmetov davčne izvršbe in kako davčni organ določi njihov vrstni red.
  • Temeljna načela davčne izvršbe, ki so davčnemu dolžniku v pomoč v postopku.
  • Pravila o odlogu, obročnem plačilu in zadržanju davčne izvršbe.
  • Predmeti in prejemki izvzeti iz davčne izvršbe.
  • Kratko o izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri banki in na njegove premičnine.
  • Ugovor tretjega.
  • Izvršba na dolžnikove nepremičnina.
  • Poroštvo.


  Predavatelji:

  dr. Lidija Robnik

  lidija-robnik

  Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. 


   

   

  Maja Lajevecmaja-lajevec

  Znanje in izkušnje pridobljene na teh dveh pravnih področjih ji omogočajo, da težave predvidi, jih locira in išče za naročnike najboljše rešitve. S prispevki povezanimi z izvršbo, stečajem ali njuno kombinacijo sodeluje na Insolvenčnih in Stvarnopravnih dnevih, z revijo Odvetnik, sodelovala je z Obrtno zbornico in Zvezo potrošnikov Slovenije. Je ena od avtoric Urejene sodne prakse k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Trenutno s kolegico pripravlja komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju.


  mag. Brigita Osojnikbrigita_osojnik

  Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

   

   

   

   


  Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  Avtorji

  dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

  Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

  mag. Brigita Osojnik

  Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

  Maja Lajevec

  Maja Lajevec je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot 17 let je bila zaposlena na sodišču v Ljubljani, najprej kot strokovna sodelavka, enajst let kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani in tri leta kot specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zaradi prepričanja, da za sodnika ne zadostuje le spremljanje in poznavanje zakonodaje, je svoje znanje ves čas nadgrajevala z aktivnim sodelovanjem v postopkih sprejemanja izvršilne in stečajne zakonodaje, pri izobraževanju izvršiteljev in upraviteljev, s pisanjem strokovnih člankov in knjige o izvršilnem postopku ter z različnimi vrstami izobraževanj namenjenih težavam upniško dolžniških razmerij. Od leta 2016 dalje posluje kot samostojna pravna svetovalka in je svojo dejavnost omeji na dve pravni področji - izvršbo in stečaj. Znanje in izkušnje pridobljene na teh dveh pravnih področjih ji omogočajo, da težave predvidi, jih locira in išče za naročnike najboljše rešitve. S prispevki povezanimi z izvršbo, stečajem ali njuno kombinacijo sodeluje na Insolvenčnih in Stvarnopravnih dnevih, z revijo Odvetnik, sodelovala je z Obrtno zbornico in Zvezo potrošnikov Slovenije. Je ena od avtoric Urejene sodne prakse k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Trenutno s kolegico pripravlja komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju.

  Splošni pogoji

  Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.