Davčni vidik napotenih delavcev in praktični primeri obračuna plač delavcem napotenim v tujino za leto 2021

Seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zakonske podlage, ki urejajo področje napotenih delavcev v tujino so specifične in zelo raznolike. Gre za zapleteno in zahtevno problematiko, ki zadeva večje število resorjev, organov in zavodov (pravni in davčni vidik ter vidik socialne varnosti).

Do večjega dela kršitev prihaja predvsem zaradi pomanjkljive priprave obrazcev A1. Novosti, ki jih morajo delodajalci upoštevati, so tudi, da bodo za delavce, ki jih napotujejo na delo v tujino pridobili A1 obrazec le pod pogojem, da bodo izpolnjevali vse te zakonske zahteve (Novela ZČmIS predstavlja prenos direktive 2018/957/EU ter odpravo nesorazmernih ukrepov, na katere smo bili opozorjeni s strani Evropske Komisije).

Če te osnove niso pripravljene v skladu z zahtevano zakonodajo, kasneje prihaja do številnih nejasnosti pri obračunu plač napotenim ter pri davčni obravnavi napotenih delavcev.

Razjasnite dileme in se izognite morebitnim kršitvam in sankcijam! Udeležite se izjemno praktičnega seminarja v živo.

 • Dobili boste nepogrešljive informacije o napotitvah delavcev v tujino, z vidika predlaganih sprememb zakonodaje,
 • spoznali boste pravni in davčni vidik napotitve na delo v tujino,
 • seznanjeni boste s koordinacijo sistemov socialne varnosti v EU in izven nje,
 • predstavljen bodo: obrazec A1, zavarovanje napotenih delavcev, osnova za plačilo prispevkov in davkov, nacionalna pravila pri obračunu plače, obračun plače napotenih delavcev, izpolnjevanje REK obrazca, povračila stroškov,
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, boste takoj prenesli v prakso.

Vsebina

Pravni in davčni vidik napotenih delavcev na delo v tujino:

 • nacionalna pravila pri obračunu plače (kdaj je vir dohodka v Sloveniji, ugotavljanje rezidentskega statusa, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev);
 • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti);
 • povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…);

 Praktični primeri obračuna plač napotenim delavcem na delo v tujino:

 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu (napotitev od 30 dni do 90 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu (napotitev nad  90 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu (napotitev do 30 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – nerezidentu (napotitev od 30 dni do 90 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – nerezidentu (napotitev nad  90 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 12. členu Uredbe 883/2004 – nerezidentu (napotitev do 30 dni);
 • obračun plače napotenemu delavcu po 13. členu Uredbe 883/2004 – rezidentu;
 • obračun plače napotenemu delavcu po 13. členu Uredbe 883/2004 – nerezidentu.

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.