Delo z otroki s posebnimi potrebami

Delo z otroki s posebnimi potrebami

Portal

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Vaša aktivna vloga za uspešno inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci je neprecenljiva. A učinkovito delo s temi otroki, učenci ter dijaki zahteva visoko stopnjo odgovornosti, pripravo obsežne dokumentacije, ustrezno strokovno pedagoško delo ter načrtno spremljanje otrokovega oziroma mladostnikovega razvoja in učinkov ustrezne pomoči.

Da lahko svoje delo opravljate kvalitetno in strokovno, si morate zagotoviti informacije, strokovne napotke in pripomočke, ki jih za delo s to posebno skupino nujno potrebujete. Le tako se lahko tem otrokom in mladostnikom pravilno posvetite ter jim pomagate pri premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo.

Zato smo na podlagi pobud strokovnih delavcev in v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za vas pripravili praktično gradivo, s pomočjo katerega se lahko takoj lotite konkretnega individualnega dela.

Oglejte si portal tukaj

Avtorji

Alen Kofol

Alen Kofol  je diplomiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani  na temo pravic otrok z motnjami v duševnem razvoju. Prvič se je redno zaposlil na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca kot vzgojitelj in bil med tem časom tudi glavni tajnik Društva defektologov Slovenije. Pozneje je svojo profesionalno pot nadaljeval na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Največji del poklicne poti je bil zaposlen kot ravnatelj šole na OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, kjer je z različnimi inovativnimi projekti izboljševal pogoje življenja otrok s posebnimi potrebami tako v šoli kot v njihovem domačem okolju. V tem času  je postal tudi predsednik Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. V letu 2012 se je kot generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, zaposlil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer je sodeloval pri zahtevni pripravi sprememb šolske zakonodaje. V tem času je bil tudi vodja delovne skupine za pripravo razvojnega načrtovanja v okviru ESS-sredstev za novo programsko obdobje 2014–2020 ter član številnih delovnih razvojnih skupin. Trenutno je zaposlen na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport kot inšpektor svetnik ter predstavnik Slovenije v Evropski agenciji za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje. Aktivno sodeluje v različnih projektih, odborih, razvojnih timih, komisijah in svetih zavodov na nacionalni in mednarodni ravni.

Biserka Lep

Biserka Lep je na mariborski enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 15 let zaposlena kot višja svetovalka za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Od leta 2007 do 2015 je bila predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Od leta 2015 polovico delovnega časa vodi postopke usmerjanja, drugo polovico pa je predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Po izobrazbi je psihologinja. Prejela je priznanje ZRSŠ za odlično in v javnosti priznano strokovno delo ter dosežke, ki so prispevali k razvoju zavoda.

doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak

doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak Je otroška psihiatrinja, predstojnica Enota za otroško in mladostniško psihiatrijo Kinike za pediatrijo v UKC Maribor ter predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo Slovenije.

dr. Jana Grah

Kot svetovalka za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je zaposlena na Zavodu Republike Slovenije od leta 2007. Študij je končala na Filozofski fakulteti Jana Amosa Komenskega v Bratislavi, magistrski študij pa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ožje področje njenega dela zajema področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Pri svojem delu veliko pozornosti namenja tudi delu s skupinami šolskih strokovnih delavcev, ki je v prvi vrsti namenjeno razvijanju spretnosti za uporabo strategije soustvarjanja v pedagoški praksi. Kot nosilka ali soizvajalka projektov je sodelovala pri različnih projektih, usmerjenih v razvoj inkluzivne šole. Z namenom zagotavljanja optimalne celostne pomoči otrokom pri svojem delu tesno sodeluje tudi s starši, po potrebi pa tudi s strokovnjaki različnih zunanjih inštitucij. Svoje znanje nadgrajuje z udeležbo na številnih strokovnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini. Največ pozornosti namenja dodatnemu izobraževanju s področja soustvarjanja spodbudnega učnega okolja. Svoje znanje in izkušnje v obliki predavanj/predstavitev posreduje sodelavcem ter drugim zainteresiranim skupinam s področja vzgoje in izobraževanja.

dr. Katja Groleger Sršen

Dr. Katja Groleger Sršen je specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine na otroškem oddelku URI Soča, kjer se poleg kliničnega in raziskovalnega dela na oddelku posveča tudi športni dejavnosti otrok z zmanjšanimi zmožnostmi. Od leta 2010 je tudi predavateljica učenja plavanja za osebe s težavami na področju gibanja ali učenja, izvajanega po konceptu Halliwick.

dr. Manica Jakič Brezočnik

Dr. Manica Jakič Brezočnik je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

dr. Natalija Vovk Ornik

Je zaposlena za Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani, kjer opravlja funkcijo vodje oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Študij je končala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer opravlja doktorski študij iz specialne in rehabilitacijske pedagogike. Za potrebe delovnega mesta je opravila tudi izpit iz Zakona o upravnem postopku in si s tem pridobila pooblastilo za vodenje in odločanje v postopkih usmerjanja. Ob svojem delu, ki temelji na sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami ter mladostniki, vodi tudi komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in tako neposredno sodeluje s posameznimi strokovnjaki s komisij za usmerjanje (psihologi, zdravniki, specialni pedagogi), s predsedniki komisij ter zakonodajalcem. Še posebej intenzivno sodeluje tudi z vodstvenimi in strokovnimi delavci vrtcev, šol, zavodov in drugih institucij. Aktivno sodeluje s prispevki tako na pedagoških konferencah kot posvetih za strokovne ter vodilne in vodstvene delavce ter mednarodnih posvetih. Odziva se tudi na vabila posameznih društev in nevladnih organizacij, kjer s svojo aktivno vlogo poskuša pripomoči k uveljavljanju zakonskih in podzakonskih predpisov v praksi. Po Sklepu ministra za šolstvo in {port je bila v letu 2004 članica Koordinacije za uvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za učence s posebnimi potrebami, v letu 2010 pa članica delovne skupine za pripravo Koncepta vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Objavlja tudi članke v strokovnih revijah in monografijah, imela je tudi prispevek na mednarodni konferenci specifične učne težave na temo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v procesu usmerjanja.

dr. Tanja Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Doktorirala je s temo Vpliv intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo (The Impact of Interventional Training Type on Learning Motivation of Younger Adolescents with Dyslexia). Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji. Sodeluje v raziskovalni skupini: Varovanje in promocija duševnega zdravja in učne kompetence otrok in mladostnikov, kot višja strokovno-raziskovalna asistentka. Kot asistentka za področje specialne pedagogike - zunanja visokošolska sodelavka je izvajala vaje za študente logopedije in razrednega pouka ter vabljena predavanja na drugih oddelkih. Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami (disleksija, disgrafija, disortografija, dispraksija, sopojavne motnje...) in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih znanstvenih konferencah in strokovnih posvetih. Kot članica sodeluje v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, opravljala pa je tudi vlogo predsednice. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike. Izobražuje se še iz MNRI™ - Masgutove neuro-senzo-motorične integracije refleksov ter aktualnih tem iz področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in pedagogike ter duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V prostem času sodeluje pri razvoju in izdelavi lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč učencem pri opismenjevanju ter pri korekciji specifičnih kognitivnih primanjkljajev.

dr. Tjaša Filipčič

Dr. Tjaša Filipčič je po osnovni izobrazbi športni pedagog. Njeno poslanstvo je spodbujanje gibalno/športnih aktivnosti vseh otrok in mladostnikov s ciljem čim bolj kakovostnega razvoja bio-psiho-socialnih razsežnosti posameznika. Še posebej si prizadeva za razvoj kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Kot docentka je zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Področja njenega strokovnega, znanstvenega in publicističnega delovanja so: specialna in rehabilitacijska pedagogika, didaktika športne vzgoje, prilagojena športna dejavnost in tenis. Sodeluje s Fakulteto za šport, Specialno olimpiado Slovenije, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in Zvezo za šport invalidov. Aktivna je tudi v praksi, kjer v okviru URI-Soča in treh vrtcev v Kranju vodi gibalno/športno dejavnost predšolskih in šoloobveznih otrok z in brez težav na področju gibanja.

mag. Alenka Zupančič Danko

Alenka Zupančič Danko je zaposlena kot strokovna delavka – specialna pedagoginja na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Po izobrazbi je profesorica defektologije, diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Leta 2005 je na isti fakulteti magistrirala iz teme Gibalno ovirani otroci v vrtcu in šoli. Zaposlena je bila na Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sončku ter na osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer je delala v razvojnih oddelkih in v skupinah rednih vrtcev kot mobilna specialna pedagoginja. Od leta 2002 je zaposlena na Svetovalnem centru Maribor, kjer se večinoma ukvarja z otroki z učnimi težavami ter z njihovimi starši in učitelji. Predvsem nudi pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrokom s splošnimi učnimi težavami ter otrokom s pomanjkljivo pozornostjo. Ukvarja se s prilagoditvami pri pouku in prilagajanjem gradiv. Je avtorica in soavtorica več strokovnih člankov ter knjig s področja specialne pedagogike. Kot izvedenka dela v okviru komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Je članica Inkluzivnega tima Maribor v okviru širšega projekta [ola enakih možnosti. Je tudi članica in vodja podružnice društva BRAVO – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

mag. Domen Petelin

mag. Domen Petelin, univ. dipl. pravnik, se je specializiral za šolsko pravo, zlasti za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistriral z nalogo "Delovanje javnih subjektov pri uresničevanju enakosti pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami" in je tudi sicer avtor številnih strokovnih prispevkov s področja šolskega prava. Vrsto let je bil član Delovne skupine za obravnavanje problematike usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, imenovane s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport. Sodeloval je tudi pri pripravi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja.  Svoje znanje in izkušnje deli z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema.

mag. Mihaela Mataič Šalamun

Mihaela Mataič Šalamun je zaposlena kot strokovna delavka – izvajalka dodatne strokovne pomoči na Osnovni šoli Beltinci. Po izobrazbi je profesorica defektologije, diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani leta 1998 iz teme Defektološka pomoč otrokom s posebnimi potrebami v 1. razredu osnovne šole. Zaposlena je bila na OŠ IV Murska Sobota, kjer je delala v prvem razredu nižjega izobrazbenega standarda. Od leta 2011 je zaposlena na Osnovni šoli Beltinci, kjer je že od leta 1998 izvajala mobilno specialno pedagoško pomoč, danes pa izvaja dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Pomoč nudi predvsem otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otrokom s splošnimi učnimi težavami pri matematiki. Ukvarja se s prilagoditvami pri pouku ter s pripravo učnih pripomočkov na področju matematike. Izvaja predavanja in predstavitve učnih pripomočkov za strokovne delavce in starše. Kot izvedenka dela v okviru komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Bila je članica Inkluzivnega tima Murska Sobota v času njegovega aktivnega delovanja. Je aktivna članica društva BRAVO – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Podružnice Murska Sobota.

mag. Suzana Žunko Vogrinc

Suzana Žunko Vogrinc je zaposlena kot strokovna delavka – specialna pedagoginja v strokovnem centru Comp▲s, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor. Po izobrazbi je profesorica defektologije za duševno prizadete in telesno invalidne otroke. Med študijem je delala kot prostovoljka na Svetovalnem centru v Ljubljani, med počitnicami pa kot vzgojiteljica v zdravstvenih kolonijah v Punatu na otoku Krku. Septembra 1994 se je zaposlila na OŠ Gustava Šiliha v Maribor (razvojni oddelki, oddelki vzgoje in izobraževanja). Septembra 2000 je začela delati kot mobilna specialna pedagoginja na več osnovnih šolah v Mariboru. V tem času se je tudi začela intenzivneje ukvarjati z otroki s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo. Oktobra 2002 se je zaposlila na OŠ Borisa Kidriča v Kidričevem. Septembra 2003 se je zaposlila najprej za polovični, od leta 2007 pa za polni delovni čas v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, kjer se je ukvarjala predvsem s problematiko učnih težav in težav na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo. Leta 2009 je končala podiplomski magistrski študij s temo Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Da moramo najti ustrezne in učinkovite oblike pomoči tem otrokom skozi celostno obravnavo, vsak dan znova spoznava pri svojem delu z otroki, njihovimi učitelji in starši. V ta namen se je izobraževala in pridobila naziv šolski mediator, v tujini pa preko izobraževanj pridobila naziv svetovalec učencem z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo po metodi Lauth in Naumann ter opravila izobraževanje za coaching otrokom in mladostnikom po metodi V. Birkenbihl (možganom prijazno učenje). Ob pomoči sodelavcev je v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor leta 2011 izdala priročnik z naslovom »Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo – Kako z njimi vzpostavimo dober odnos in jim učinkovito pomagamo«, leta 2018 pa ob pomoči sodelavcev Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor izdala priročnik za učitelje »Učinkovito soustvarjanje učnega procesa z učenci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo«.

Nives Skamlič

Nives SkamličNives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku, branju in pisanju ter za njihove družine. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

Petra Košnik

Petra Košnik je univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica zgodovine. Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči je delo izvajala 5 šolskih let, nato pa se je leta 2011 zaposlila kot svetovalna delavka na redni osnovni šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z otroki s posebnimi potrebami je sodelovala pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju individualiziranih programov. Od leta 2020 je zaposlena za Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami. V okviru svojih nalog izvaja različne seminarje s področja udejanjanja inkluzivnega izobraževanja, tematskih konferenc, svetovalnih storitev, študijskih srečanj, predavanj in delavnic na posvetih s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Je avtorica Analize individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter soavtorica Vzgojnega programa za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in izvedbenih priporočil za izvajanje vzgojnega programa, pri čemer je bila nosilka naloge oziroma vodja delovne skupine. Prav tako intenzivno sodeluje pri različnih raziskavah Zavoda RS za šolstvo, kot je na primer nedavna raziskava Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, v kateri je soavtorica poglavja o učencih z dodeljeno dodatno strokovno pomočjo.

Koristi

Strokovni napotki in konkretni primeri dejavnosti za:

 • podrobno poznavanje posameznih kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami,
 • celovit pregled nad vašimi obveznostmi in odgovornostmi na podlagi jasne razlage najnovejše zakonodaje in strokovnih usmeritev za delo ter ustrezno pripravljeno in sistematično urejeno dokumentacijo s pomočjo vzorcev in primerov,
 • strokovno načrtovanje dejavnosti z otroci s posebnimi potrebami iz vseh skupin ali posebej nadarjenih učencev s pomočjo primerov dobre poučevalne prakse otrok, s podrobno razlago dejavnosti, navodili za delo in posebnostmi,
 • strokovno in kakovostno premagovanje primanjkljajev in razvijanje sposobnosti otrok ob uporabi dodanih nalog, vaj in učnih pripomočkov.

Na portalu OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI:

 • pojasnjujemo zakonske obveznosti in ažurno objavljamo pravne novosti
 • vas seznanjamo s strokovno-pedagoškimi novostmi
 • objavljamo strokovne napotke za vsakdanje delo z vsemi skupinami otrok in mladostnikov s konkretnimi primeri iz prakse
 • ustvarjamo bogato zbirko uporabnih vzorcev, obrazcev in primerov pedagoške dokumentacije ter didaktičnih pripomočkov za vsakdanje pedagoško delo
 • opisujemo primere iz prakse ter odgovore na konkretna vprašanja

Našim naročnikom pri razreševanju dilem brezplačno svetujejo naši avtorji – strokovna urednica dr. Natalija Vovk Ornik in priznani strokovnjaki. Na spletnem portalu postavite vprašanje in odgovor boste dobili v najkrajšem možnem času.

 

Paket (odvisno od izbrane izdaje) vsebuje:

 • neomejen odstop do spletnega postala OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI in vseh vsebin
 • posodobljeno izdajo priročnika v tiskani obliki
 • strokovne napotke in priporočila naših strokovnjakov
 • redno obveščanje z e-novičkami o pravnih in strokovnih novostih

 

Vsebina

PRIROČNIK

Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

 • Otroci s posebnimi potrebami
 • Vrste programov
 • Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
 • Opis bistvenih sprememb na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
 • Izvajanje pravic otrok s posebnimi potrebami
 • Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu
 • Skrb za socialno vključevanje ter razvijanje življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v procesu uresničevanja individualiziranega programa
 • Ocenjevanje znanja in prilagoditve v programih s prilagojenim izvajanjem
 • Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v razred
 • Sprejetje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju nasilja v družini
 • Svetovalna storitev kot ena od vrst dodatne strokovne pomoči
 • Spremljevalci otrok s posebnimi potrebami
 • Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Slepi in slabovidni otroci

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Opredelitev skupine slepih in slabovidnih otrok
 • Prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa za slepe oz. slabovidne
 • Didaktično-metodične prilagoditve pouka
 • Dodatna strokovna pomoč za slepe in slabovidne
 • Timsko delo in sodelovanje s starši
 • Primeri dobre prakse
 • Ustanove, ki pokrivajo področje izobraževanja in usposabljanja slepih in slabovidnih
 • Primeri dejavnosti

Gluhi in naglušni otroci

 • Opis in značilnosti gluhih in naglušnih otrok
 • Tehnični pripomočki
 • Vključevanje otroka z okvaro sluha v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
 • Dodatna strokovna pomoč
 • Sodelovanje s starši
 • Izdelava individualiziranega programa za gluhega oz. naglušnega učenca
 • Poklicna orientacija gluhih oz. naglušnih
 • Izobraževalne ustanove za gluhe in naglušne

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Opredelitev motnje
 • Osnovne značilnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami
 • Prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke z GJM
 • Individualizirani programi (IP)
 • Globalna ocena otrokovega funkcioniranja
 • Prilagoditve v individualiziranem programu
 • Cilji v individualiziranem programu
 • Dodatna strokovna pomoč (DSP)
 • Evalvacija individualiziranega programa
 • Sodelovanje s starši
 • Selektivni mutizem
 • Primeri dejavnosti
 • Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje
 • Razvoj fonoloških veščin, vpliv na razvoj jezika, branja in pisanja
 • Otroci z govornimi motnjami

Gibalno ovirani otroci

 • Opis značilnosti gibalno oviranih otrok
 • Opis potrebnih pripomočkov in prilagoditev v procesu vzgoje in izobraževanja gibalno oviranih ter praktični napotki za prilagoditve programa
 • Dodatna strokovna pomoč (DSP)
 • Timsko delo in sodelovanje s starši
 • Primer dobre prakse
 • Ustanove, ki se ukvarjajo z gibalno-oviranim otrokom
 • Športna vzgoja za učence s težavami na področju gibanj
 • Podporna tehnologija
 • Gibalne dejavnosti gibalno oviranih otrok v predšolskem obdobju

Otroci z dolgotrajno boleznijo

 • Opis iz značilnosti otrok z dolgotrajno boleznijo
 • Usmerjanje, dodatna strokovna pomoč, učna pomoč
 • Opis potrebnih pripomočkov in prilagoditev v procesu vzgoje in izobraževanja bolnega otroka
 • Vprašanja iz prakse

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Definicja
 • Specifične učne težave kot nadredni pojem PPPU
 • Prepoznavanje otrok s PPPU
 • Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s PPPU
 • Ocenjevanje znanja in prilagoditve
 • Podskupine primanjkljajev
 • Primeri dejavnosti

Otroci z učnimi težavami

 • Strokovne in zakonske razlage
 • Definicija pojma
 • Osnovne oblike pomoči
 • Podskupine učnih težav
 • Splošne in specifične učne težave
 • Petstopenjski model pomoči
 • Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)
 • Učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti
 • Učne težave pri učencih, ki počasneje usvajajo znanje
 • Koncept timskega soustvarjanja pri delu z učenci z učnimi težavami
 • Primeri dejavnosti
 • Dejavnosti za razvoj usmerjene pozornosti
 • Pomoč otrokom z ADHD in motnjami branja in pisanja (disleksijo)
 • Pomoč otrokom z govorno-jezikovnimi težavami ter motnjami branja in pisanja (disleksijo)

Otroci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami

 • Izhodišča za razumevanje čustvenih, vedenjskih in socialnih težav
 • Odnos: čigav problem so otrokove čustvene, vedenjske in socialne težave?
 • Soočanje s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami
 • Timsko sodelovanje: vztrajnost in odgovornost
 • Nekatere metode za podporo učencem s težavami
 • Dodatna strokovna pomoč
 • Kako učinkovito reševati moteče oblike vedenja otrok s težavami v socialnem prilagajanju
 • Kako v vrtcu o čustvih in njihovem doživljanju ter sprejemanju
 • Čustveni razvoj
 • Vrednote v družini – vrednote staršev in vrednote otrok

Posebej nadarjeni otroci

 • Kako delati z nadarjenimi učenci
 • Prilagajanje pouka in ustvarjanje primernega učnega okolja za nadarjene učence
 • Oblikovanje individualiziranega programa za nadarjene učence
 • Primeri dobre prakse
 • Timsko delo in sodelovanje s starši
 • Primeri dobre prakse
 • Odkrivanje talentov v športu

Otroci z motnjami v duševnem razvoju

 • Opredelitev in značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 • Vzgoja in izobraževanje otrok z lažjo MDR

Otroci z avtističnimi motnjami

 • Uvod
 • Začetki sistemskega urejanja področja avtizma v Sloveniji ter novosti v vzgoji in izobraževanju
 • Opredelitev avtizma
 • Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami
 • Splošna priporočila za delo z otroki z avtističnimi motnjami
 • Individualizirani program vzgoje in izobraževanja
 • Vzgojno‑izobraževalne institucije in programi, kamor se vključujejo otroci z avtističnimi motnjami
 • Viri in literatura
 • Načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami
 • Kako prepoznati otroka z avtističnimi motnjami?
 • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin
 • Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami

Iz prakse v prakso

 • Vključevanje terapevtskega psa v vzgojno-izobraževalno delo z osebami s posebnimi potrebami
 • Kako lahko s pomočjo terapevtskega psa izvajamo vzgojno-izobraževalne dejavnosti

UPORABNI DOKUMENTI

 • Zbirka nalog, vaj, prilog in didaktičnih pripomočkov za uspešno delo
 • Praktični vzorci in modeli za izdelavo individualiziranih programov in izvirnih načrtov pomoči Obrazci za takojšnjo uporabo (vabila, izjave staršev, soglasja)
 • Izvirni delovni projekt pomoči (dnevnik, sklepna evalvacijska ocena, evalvacijsko poročilo, načrt drugih izvajalcev, učenčev prispevek)
 • Napotki za prilagajanje pisnih preizkusov znanja, preverjanje poslušanja, pripomočki za slepe in slabovidne, vaje za gibalno ovirane otroke, mejniki v govorno-jezikovnem razvoju …
 • Zbirka vseh pomembnih pravnih predpisov
 • In še več!

Aktualno

Za naše naročnike!

TEMA MESECA: Izvajanje prilagoditev za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami v praksi – prednosti in pasti

In še: Spremljevalec v predšolski vzgoji, kaj morate vedeti o dispraksiji

Ne spreglejte – nove vsebine na portalu Otroci s posebnimi potrebami

Izid posodobitve:  maj 2023

TEMA MESECA: Izvajanje prilagoditev za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami v praksi – prednosti in pasti (Nives Skamlič)

Uporaba prilagoditev, ki so predvidena v navodilih, so odlična osnova, ko pripravljamo IP za otroka z govorno-jezikovnimi motnjami. Niso pa vsa primerna za vse otroke enako. Vsaka prilagoditev otroku lahko zelo olajša učenje, nepremišljeno uporabljena pa lahko celo škodi. Tako avtorica Nives Skamlič podrobno analizira oblike prilagoditev in opozarja na prednosti in slabosti, na katere morate pri pripravi in izvajanju IP-ja biti pozorni.

POMEMBNO V VAŠI PRAKSI: Spremljevalec v predšolski vzgoji (mag. Polona Šoln Vrbinc, dr. Manica Jakič Brezočnik)

Pravico do spremljevalca v vrtcu lahko otrok pridobi na podlagi ZOPOPP, če je to določeno v individualnem načrtu pomoči družini ali zapisniku multidisciplinarnega tima. Avtorici tako opisujeta:

– kdaj predšolski otrok dobi pravico do spremljevalca in v kakšnem obsegu;

– kako je oblikovano in financirano delovno mesto spremljevalca;

– kako se vključuje v vsakodnevno delo v oddelku;

– kakšne so posebne naloge v primeru posebnih zdravstvenih okoliščin otroka.

DODATNO NA PORTALU: Dispraksija – razvojna motnja koordinacije (mag. Suzana Žunko Vogrinc)

Dispraksija je razvojna motnja koordinacije, ki se izraža kot motnja v senzorični obdelavi dražljajev in otežuje k cilju usmerjeno delovanje ter ovira sposobnost gibalnega načrtovanja. Pri otrocih se kaže z širokim spektrom težav pri gibanju, načrtovanju dejavnosti, orientaciji  – o tem poglobljeno piše mag. Suzana Žunko Vogrinc.

NE SPREGLEJTE: Novo na spletnem portalu

Pravne in strokovne novosti:

– Dostop staršev do zapisnikov, prijav in osebnih podatkov v postopku obravnave medvrstniškega nasilja v šoli – mnenje IP

– Razkritje otrokovih težav v šoli s strani strokovnih delavcev šole – mnenje IP

– Spremembe pri plačilu za izgubljeni dohodek za starša, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali hudo bolnega otroka

 Aktualna vprašanja in odgovori:

– Omogočanje popravljanja negativnih ocen in oblikovanje zaključne ocene pri posameznem predmetu

– Pomoč učenki s sumom na disleksijo in selektivni mutizem

– Kdaj je odločba o usmeritvi pravnomočna?

– Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

– Kako ravnati, ko učenec iz različnih razlogov ne more biti ocenjen v 2. ocenjevalnem obdobju?

– Učenec manjka na dan pisanja pisnega ocenjevanja znanja – kdaj ga lahko piše ob vrnitvi v šolo?

– Odložitev začetka šolanja in preverjanje pripravljenosti za vstop v šolo

– Pravica starša do poročila o hudih vedenjskih težavah, ki ga šola posreduje Centru za socialno delo

– Učenec kaže znake disleksije – kako postopamo dalje?

– Ali se lahko odobri zmanjšanje števila dijakov v oddelku srednje šole, če so vanj vključeni dijaki z odločbo o usmeritvi?

– Kdaj je primeren čas za opravljanje diagnosticiranja disleksije?

 

Avtorji

Alen Kofol

Alen Kofol  je diplomiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani  na temo pravic otrok z motnjami v duševnem razvoju. Prvič se je redno zaposlil na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca kot vzgojitelj in bil med tem časom tudi glavni tajnik Društva defektologov Slovenije. Pozneje je svojo profesionalno pot nadaljeval na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Največji del poklicne poti je bil zaposlen kot ravnatelj šole na OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, kjer je z različnimi inovativnimi projekti izboljševal pogoje življenja otrok s posebnimi potrebami tako v šoli kot v njihovem domačem okolju. V tem času  je postal tudi predsednik Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. V letu 2012 se je kot generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, zaposlil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer je sodeloval pri zahtevni pripravi sprememb šolske zakonodaje. V tem času je bil tudi vodja delovne skupine za pripravo razvojnega načrtovanja v okviru ESS-sredstev za novo programsko obdobje 2014–2020 ter član številnih delovnih razvojnih skupin. Trenutno je zaposlen na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport kot inšpektor svetnik ter predstavnik Slovenije v Evropski agenciji za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje. Aktivno sodeluje v različnih projektih, odborih, razvojnih timih, komisijah in svetih zavodov na nacionalni in mednarodni ravni.

Biserka Lep

Biserka Lep je na mariborski enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 15 let zaposlena kot višja svetovalka za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Od leta 2007 do 2015 je bila predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Od leta 2015 polovico delovnega časa vodi postopke usmerjanja, drugo polovico pa je predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Po izobrazbi je psihologinja. Prejela je priznanje ZRSŠ za odlično in v javnosti priznano strokovno delo ter dosežke, ki so prispevali k razvoju zavoda.

doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak

doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak

Je otroška psihiatrinja, predstojnica Enota za otroško in mladostniško psihiatrijo Kinike za pediatrijo v UKC Maribor ter predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo Slovenije.

dr. Jana Grah

Kot svetovalka za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je zaposlena na Zavodu Republike Slovenije od leta 2007. Študij je končala na Filozofski fakulteti Jana Amosa Komenskega v Bratislavi, magistrski študij pa na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ožje področje njenega dela zajema področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Pri svojem delu veliko pozornosti namenja tudi delu s skupinami šolskih strokovnih delavcev, ki je v prvi vrsti namenjeno razvijanju spretnosti za uporabo strategije soustvarjanja v pedagoški praksi. Kot nosilka ali soizvajalka projektov je sodelovala pri različnih projektih, usmerjenih v razvoj inkluzivne šole. Z namenom zagotavljanja optimalne celostne pomoči otrokom pri svojem delu tesno sodeluje tudi s starši, po potrebi pa tudi s strokovnjaki različnih zunanjih inštitucij. Svoje znanje nadgrajuje z udeležbo na številnih strokovnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini. Največ pozornosti namenja dodatnemu izobraževanju s področja soustvarjanja spodbudnega učnega okolja. Svoje znanje in izkušnje v obliki predavanj/predstavitev posreduje sodelavcem ter drugim zainteresiranim skupinam s področja vzgoje in izobraževanja.

dr. Katja Groleger Sršen

Dr. Katja Groleger Sršen je specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine na otroškem oddelku URI Soča, kjer se poleg kliničnega in raziskovalnega dela na oddelku posveča tudi športni dejavnosti otrok z zmanjšanimi zmožnostmi. Od leta 2010 je tudi predavateljica učenja plavanja za osebe s težavami na področju gibanja ali učenja, izvajanega po konceptu Halliwick.

dr. Manica Jakič Brezočnik

Dr. Manica Jakič Brezočnik je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

dr. Natalija Vovk Ornik

Je zaposlena za Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani, kjer opravlja funkcijo vodje oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Študij je končala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer opravlja doktorski študij iz specialne in rehabilitacijske pedagogike. Za potrebe delovnega mesta je opravila tudi izpit iz Zakona o upravnem postopku in si s tem pridobila pooblastilo za vodenje in odločanje v postopkih usmerjanja. Ob svojem delu, ki temelji na sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami ter mladostniki, vodi tudi komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in tako neposredno sodeluje s posameznimi strokovnjaki s komisij za usmerjanje (psihologi, zdravniki, specialni pedagogi), s predsedniki komisij ter zakonodajalcem. Še posebej intenzivno sodeluje tudi z vodstvenimi in strokovnimi delavci vrtcev, šol, zavodov in drugih institucij. Aktivno sodeluje s prispevki tako na pedagoških konferencah kot posvetih za strokovne ter vodilne in vodstvene delavce ter mednarodnih posvetih. Odziva se tudi na vabila posameznih društev in nevladnih organizacij, kjer s svojo aktivno vlogo poskuša pripomoči k uveljavljanju zakonskih in podzakonskih predpisov v praksi. Po Sklepu ministra za šolstvo in {port je bila v letu 2004 članica Koordinacije za uvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za učence s posebnimi potrebami, v letu 2010 pa članica delovne skupine za pripravo Koncepta vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Objavlja tudi članke v strokovnih revijah in monografijah, imela je tudi prispevek na mednarodni konferenci specifične učne težave na temo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v procesu usmerjanja.

dr. Tanja Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Doktorirala je s temo Vpliv intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo (The Impact of Interventional Training Type on Learning Motivation of Younger Adolescents with Dyslexia). Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer izvaja diagnostično in korektivno ter svetovalno obravnavo z otroki in mladostniki z razvojnimi in učnimi težavami, njihovimi starši in učitelji. Sodeluje v raziskovalni skupini: Varovanje in promocija duševnega zdravja in učne kompetence otrok in mladostnikov, kot višja strokovno-raziskovalna asistentka. Kot asistentka za področje specialne pedagogike – zunanja visokošolska sodelavka je izvajala vaje za študente logopedije in razrednega pouka ter vabljena predavanja na drugih oddelkih. Njeno pedagoško delo obsega izobraževanje pedagoških delavcev in izobraževanje staršev otrok s specifičnimi učnimi težavami (disleksija, disgrafija, disortografija, dispraksija, sopojavne motnje…) in ADHD. Je avtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov in predavateljica na različnih znanstvenih konferencah in strokovnih posvetih. Kot članica sodeluje v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, opravljala pa je tudi vlogo predsednice. Zaključila je izobraževanja iz pedagoške kineziologije, nevrolingvističnega programiranja, učnega coachinga, logoteorije in logoterapije ter izobraževanje iz spontanega in aktivnega učenja na osnovi montessori pedagogike. Izobražuje se še iz MNRI™ – Masgutove neuro-senzo-motorične integracije refleksov ter aktualnih tem iz področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in pedagogike ter duševnega zdravja otrok in mladostnikov. V prostem času sodeluje pri razvoju in izdelavi lesenih didaktičnih pripomočkov, ki so v pomoč učencem pri opismenjevanju ter pri korekciji specifičnih kognitivnih primanjkljajev.

dr. Tjaša Filipčič

Dr. Tjaša Filipčič je po osnovni izobrazbi športni pedagog. Njeno poslanstvo je spodbujanje gibalno/športnih aktivnosti vseh otrok in mladostnikov s ciljem čim bolj kakovostnega razvoja bio-psiho-socialnih razsežnosti posameznika. Še posebej si prizadeva za razvoj kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Kot docentka je zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Področja njenega strokovnega, znanstvenega in publicističnega delovanja so: specialna in rehabilitacijska pedagogika, didaktika športne vzgoje, prilagojena športna dejavnost in tenis. Sodeluje s Fakulteto za šport, Specialno olimpiado Slovenije, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in Zvezo za šport invalidov. Aktivna je tudi v praksi, kjer v okviru URI-Soča in treh vrtcev v Kranju vodi gibalno/športno dejavnost predšolskih in šoloobveznih otrok z in brez težav na področju gibanja.

mag. Alenka Zupančič Danko

Alenka Zupančič Danko je zaposlena kot strokovna delavka – specialna pedagoginja na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Po izobrazbi je profesorica defektologije, diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Leta 2005 je na isti fakulteti magistrirala iz teme Gibalno ovirani otroci v vrtcu in šoli. Zaposlena je bila na Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sončku ter na osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer je delala v razvojnih oddelkih in v skupinah rednih vrtcev kot mobilna specialna pedagoginja. Od leta 2002 je zaposlena na Svetovalnem centru Maribor, kjer se večinoma ukvarja z otroki z učnimi težavami ter z njihovimi starši in učitelji. Predvsem nudi pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrokom s splošnimi učnimi težavami ter otrokom s pomanjkljivo pozornostjo. Ukvarja se s prilagoditvami pri pouku in prilagajanjem gradiv. Je avtorica in soavtorica več strokovnih člankov ter knjig s področja specialne pedagogike. Kot izvedenka dela v okviru komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Je članica Inkluzivnega tima Maribor v okviru širšega projekta [ola enakih možnosti. Je tudi članica in vodja podružnice društva BRAVO – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

mag. Domen Petelin

mag. Domen Petelin, univ. dipl. pravnik, se je specializiral za šolsko pravo, zlasti za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistriral z nalogo “Delovanje javnih subjektov pri uresničevanju enakosti pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami” in je tudi sicer avtor številnih strokovnih prispevkov s področja šolskega prava. Vrsto let je bil član Delovne skupine za obravnavanje problematike usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, imenovane s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport. Sodeloval je tudi pri pripravi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja.  Svoje znanje in izkušnje deli z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema.

mag. Mihaela Mataič Šalamun

Mihaela Mataič Šalamun je zaposlena kot strokovna delavka – izvajalka dodatne strokovne pomoči na Osnovni šoli Beltinci. Po izobrazbi je profesorica defektologije, diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani leta 1998 iz teme Defektološka pomoč otrokom s posebnimi potrebami v 1. razredu osnovne šole. Zaposlena je bila na OŠ IV Murska Sobota, kjer je delala v prvem razredu nižjega izobrazbenega standarda. Od leta 2011 je zaposlena na Osnovni šoli Beltinci, kjer je že od leta 1998 izvajala mobilno specialno pedagoško pomoč, danes pa izvaja dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Pomoč nudi predvsem otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otrokom s splošnimi učnimi težavami pri matematiki. Ukvarja se s prilagoditvami pri pouku ter s pripravo učnih pripomočkov na področju matematike. Izvaja predavanja in predstavitve učnih pripomočkov za strokovne delavce in starše. Kot izvedenka dela v okviru komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Bila je članica Inkluzivnega tima Murska Sobota v času njegovega aktivnega delovanja. Je aktivna članica društva BRAVO – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, Podružnice Murska Sobota.

Leta 2010 se je zaposlila v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer je delala kot svetovalna delavka-socialna pedagoginja. Osrednje področje dela je bilo svetovalno delo z gluhimi in naglušnimi otroki in mladostniki, otroci z govorno jezikovno motnjo ter otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami, ki kažejo težave na področju čustvovanja in vedenja in njihovimi starši. Sodelovala je pri oblikovanju in izvajanju individualiziranih vzgojnih programov za otroke, sodelovala je v timih s pedopsihiatri, Centri za socialno delo in drugimi zunanjimi institucijami. V okviru odprtega kurikula je na Srednji šoli uvajala Čustveno opismenjevanje za vse skupine mladostnikov (gluhi in naglušni, mladostniki z govorno jezikovno motnjo in mladostniki z avtističnimi motnjami). Sodeluje pri EU projektih in MOL projektih, kot predavateljica in snovalka programov. S strani Zavoda RS za šolstvo je bila imenovana za vodjo skupine za pripravo Navodil za delo v programih prilagojenega izvajanja in DSP v osnovni šoli za otroke z avtističnimi motnjami ter za vodjo skupine za pripravo strokovnih kriterijev za opredelitev otrok z avtističnimi motnjami. Je soavtorica prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.

Kot zunanja sodelavka sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto, z oddelkom za socialno pedagogiko.

Leta 2015 se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami. Od leta 2019 dela kot ravnateljica Doma v Cirius Kamnik.

mag. Suzana Žunko Vogrinc

Suzana Žunko Vogrinc je zaposlena kot strokovna delavka – specialna pedagoginja v strokovnem centru Comp▲s, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor. Po izobrazbi je profesorica defektologije za duševno prizadete in telesno invalidne otroke. Med študijem je delala kot prostovoljka na Svetovalnem centru v Ljubljani, med počitnicami pa kot vzgojiteljica v zdravstvenih kolonijah v Punatu na otoku Krku. Septembra 1994 se je zaposlila na OŠ Gustava Šiliha v Maribor (razvojni oddelki, oddelki vzgoje in izobraževanja). Septembra 2000 je začela delati kot mobilna specialna pedagoginja na več osnovnih šolah v Mariboru. V tem času se je tudi začela intenzivneje ukvarjati z otroki s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo. Oktobra 2002 se je zaposlila na OŠ Borisa Kidriča v Kidričevem. Septembra 2003 se je zaposlila najprej za polovični, od leta 2007 pa za polni delovni čas v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, kjer se je ukvarjala predvsem s problematiko učnih težav in težav na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo. Leta 2009 je končala podiplomski magistrski študij s temo Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Da moramo najti ustrezne in učinkovite oblike pomoči tem otrokom skozi celostno obravnavo, vsak dan znova spoznava pri svojem delu z otroki, njihovimi učitelji in starši. V ta namen se je izobraževala in pridobila naziv šolski mediator, v tujini pa preko izobraževanj pridobila naziv svetovalec učencem z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo po metodi Lauth in Naumann ter opravila izobraževanje za coaching otrokom in mladostnikom po metodi V. Birkenbihl (možganom prijazno učenje). Ob pomoči sodelavcev je v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor leta 2011 izdala priročnik z naslovom »Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo – Kako z njimi vzpostavimo dober odnos in jim učinkovito pomagamo«, leta 2018 pa ob pomoči sodelavcev Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor izdala priročnik za učitelje »Učinkovito soustvarjanje učnega procesa z učenci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo«.

Nives Skamlič

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku, branju in pisanju ter za njihove družine. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

Petra Košnik

Je avtorica Analize individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter soavtorica Vzgojnega programa za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in izvedbenih priporočil za izvajanje vzgojnega programa, pri čemer je bila nosilka naloge oziroma vodja delovne skupine. Prav tako intenzivno sodeluje pri različnih raziskavah Zavoda RS za šolstvo, kot je na primer nedavna raziskava Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, v kateri je soavtorica poglavja o učencih z dodeljeno dodatno strokovno pomočjo.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov, priročnik v tiskani obliki in pripadajoče posodobitve pa na vaš poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.