Finance za vodje javnih zavodov

Izobraževalni program

690,00  (DDV ni vštet v ceno)

Izobraževalni program

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

AKTUALNO: Za učinkovito vodenje javnega zavoda morate kot vodja razumeti finance

Temeljna naloga vodje, direktorja ali ravnatelja javnega zavoda je primerna organizacija in odgovorno poslovanje javnega zavoda, posebno pozornost pa mora nameniti financam, saj ta pri svojem delu sprejema odločitve, ki imajo različen vpliv na finančno poslovanje zavoda. Ker cilj poslovanja javnega zavoda ni doseganje dobička, ampak opravljanje dejavnosti za zadovoljevanje širšega javnega interesa, ste toliko bolj pod drobnogledom tako nadzornih organov kot tudi javnosti. Vodje zavodov pa večinoma niste finančniki, zato se velikokrat v vsakdanji praksi pokaže pomanjkanje znanj iz financ, računovodstva, predvsem pa dobrega gospodarjenja s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi.

Želite odpraviti vaše dileme in vprašanja v zvezi z zakonskimi zahtevami in obveznostmi na področju finančnega poslovanja zavoda?

Poznate vse pasti pri finančnem načrtovanju poslovanja javnega zavoda in načine spremljanja porabe dodeljenih sredstev?

Razumete, kaj vam sporočajo številke in kako operativno obvladovati finančno poslovanje?

Posebej za vas smo pripravili intenziven izobraževalni program, ki vam zagotavlja dober vpogled v finančni vidik poslovanja javnega zavoda, četudi niste finančnik po stroki. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali zakonske obveznosti, finančne zakonitosti ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem.

Navedeno znanje in izkušnje iz prakse bodo olajšali odločanje vodij iz vrst strokovnega kadra, pravnikov in ostalih nefinančnikov po stroki na vodstvenih položajih.

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljico in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.

Program je namenjen:

 • direktorjem,
 • ravnateljem
 • vodjem,
 • nefinančnim sodelavcem in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

 • imeli boste jasen pregled nad finančnim poslovanjem vašega zavoda in oblikovanjem finančne strategije,
 • ustrezno pripravili finančni načrt in ga spremljali skozi vse postopke, v njem pa pravilno načrtovali tudi tržni del dejavnosti zavoda,
 • obvladali upravljanje financ, stroškov, likvidnosti, presežka in investicij,
 • ustrezno zavarovali svoje terjatve in jih uspešno izterjali,
 • izvedli tudi potrebno revizijo poslovanja in sodelovali z nadzornimi organi.

Izobraževanje vsebuje tudi spletno učilnico ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa, do katere lahko dostopate preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.

Vsebina

 • Kaj morda vodja vedeti o financah in finančnem vodenju javnega zavoda
 • Kaj mora vodja vedeti o računovodstvu (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov)
 • Sredstva iz proračuna ustanovitelja
 • Sredstva iz proračuna države
 • Sredstva iz donacij in sponzorstev

Predavateljica: Špela Kramberger; trajanje: 9.00–13.15

 • Zakonski predpisi, ki opredeljujejo finančno poslovanje zavoda
 • Izvajanje dejavnosti javnega zavoda
 • Pridobitne in nepridobitne dejavnosti zavoda
 • Dodatne tržne dejavnosti javnega zavoda – katere lahko in katerih ne
 • Poraba sredstev tržne dejavnosti
 • Sredstva, prejeta v upravljanje javnega zavoda
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Dobiček v javnem zavodu – razporejanje, soglasje, načrt porabe sredstev iz dobička
 • Zaloge in njihovo upravljanje, vloga vodje pri inventuri
 • Ustrezni viri financiranja, vrste virov financiranja javnega zavoda
 • Sodelovanje z ustanoviteljem, ministrstvom in drugimi financerji
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti zavoda
 • Zadolževanje – da ali ne in kdaj
 • Dodeljevanje nalog in pooblastil zaposlenim

 • Finančni načrt
 • Letno poročilo
 • Notranji pravni akti za računovodstvo in zaposlovanje

Predavateljica: Špela Kramberger; trajanje: 9.00–13.15

 • Priprava finančne načrta poslovanja in cilji poslovanja
 • Postopek priprave in sprejema finančnega načrta
 • Določitev vseh predvidenih in nepredvidenih postavk
 • Potrditev finančnega načrta na svetu zavoda, soglasje ustanovitelja
 • Spremljanje finančnega načrta
 • Začasno financiranje
 • Presoja tveganosti finančnega načrta in upravljanje s poslovnimi in finančnimi tveganji
 • Načrtovanje investicij in ekonomska presoja naložb
 • Izvajanje večjih in manjših investicij
 • Pridobitev sredstev za investicije
 • Finančni nadzor nad investicijo
 • Obvladovanje stroškov
 • Finančno optimiranje poslovanja, katere storitve naj/lahko izvajajo zunanji izvajalci in kdaj to ni priporočljivo
 • Priprava finančnega poročila in potrditev na svetu zavoda
 • Sistem notranjih kontrol
 • Izvajanje notranjih in zunanjih revizij
 • Nadzor inšpekcij

Avtorji

mag. Špela Kramberger

Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Maribor. Izobraževanje je nadaljevala na Inštitutu za revizijo, kjer je leta 2002 pridobila licenco za preizkušeno notranjo revizorko. Istega leta je na Ministrstvu za finance (služba za nadzor proračuna) pridobila še naziv za državno notranjo revizorko. Leta 2016 je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru uspešno zaključila podiplomski magistrski študij, smer računovodstvo in revizija. Ima več kot 25 let aktivnih delovnih izkušenj s področja računovodstva ter revizije. Pri svojem delu sprotno izpopolnjuje svoje znanje revizijske stroke in strok, ki jih revidira.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.