Gradbena mapa za pravilno vodeno dokumentacijo na gradbišču

Kontrolna mapa

248,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Obvezen pripomoček za pravilno izpolnjeno dokumentacijo v skladu z gradbeno zakonodajo – za investitorje, gradbene izvajalce, projektante in nadzornike!

Posamezni udeleženec v gradnji – bodisi investitor, izvajalec, projektant ali nadzornik – mora za vsak objekt, od manj zahtevnega do zelo zahtevnega, gradbene vloge in obrazce pravilno izpolniti, podpisati in z vsemi zahtevanimi prilogami oddati pristojni inštituciji.

Za vodenje in nadzor gradbenega projekta mora podjetje razpolagati z ustreznim strokovnim kadrom (po ZAID). Ob gradnji je treba poskrbeti za varnost na gradbišču (odgovornost nadzornika in naročnika) ter ravnanje z odpadki in okoljske zahteve (odgovornost investitorja, izvajalca in nadzornika). Spisek obveznosti še ni dokončen!

Za hiter pregled vaših obveznosti in dostop do pravih dokumentov vam priporočamo gradbeno mapo za pravilno vodeno dokumentacijo na gradbišču.


Portal z vzorci (izjave, primeri, dokumenti, prijave, zahteve in postopkovniki) + Navodila in pojasnila + Uporaba PGU 2020

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra VelkovrhAleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

dr. Nina Plavšak

Dr. Nina Plavšak je ena najbolj sposobnih in prodornih pravnih strokovnjakinj ter plodovitih avtorjev s pravnega področja na Slovenskem. Doktorirala je leta 1996, nato je bila več let sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, osem let docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, v tem času je predvsem vodila strokovno pripravo vrste najbolj zahtevnih zakonov, ki so bili izdani po osamosvojitvi. Kot sourednica (skupaj z dr. Renatom Vrenčurjem) je uredila ter sodelovala kot soavtorica pri izdaji sodobnega in poglobljenega komentarja Stvarnopravnega zakonika in novega komentarja Obligacijskega zakonika (OZ), ki sta v knjižni in elektronski obliki izšla leta 2020. Komentar OZ vključuje tudi komentar PGU 2020 (Portal TAX-FIN-LEX (tax-fin-lex.si)). Je tudi izvrstna predavateljica, ki redno sodeluje na Dnevih slovenskih pravnikov in drugih strokovnih srečanjih ter v izobraževalnih programih pravnikov na Slovenskem, večkrat je predavala tudi v Odvetniški šoli.

inž. gradb.

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita ŽaberlMargita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse. Trenutno je direktorica podjetja GIGA-R, okoljske rešitve.

Mirko Šprinzer, inž. gradb.

Mirko Šprinzer, inž. gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva

Tomaž Zupanc

Je diplomirani inženir gradbeništva z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Cestno podjetje Maribor. Kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter kot vodja prej omenjenega področja je bil zaposlen v podjetjih Kova, ISS Facility Services ter Ecolab. V tem trenutku je zaposlen v podjetju Verteks VZD. kjer je zadolžen za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za številna podjetje v Sloveniji.

univ. dipl. biol.

Koristi

 • Hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem vaših obveznosti
 • Dostop do pravega dokumenta, ko ga potrebujete
 • Ukrepi za preprečevanje kršitev
 • Dokazila, da delate prav, če vas obišče inšpekcija.

Vsebina

VZORCI NA PORTALU

Obveznosti investitorja

 • Vrste vzdrževalnih del
 • Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
 • Naslovna stran načrta
 • Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja
 • priloga 1: vrste objektov in predpisani postopki
 • Prijava začetka gradnje
 • Kazalo vsebine projekta
 • Splošni podatki o gradnji
 • Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
 • Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti
 • Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogodjev
 • Zahteva za izdajo mnenja
 • Zahteva za izdajo predodločbe
 • Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
 • Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt
 • Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti
 • Zahteva za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja
 • Prijava pripravljalnih del
 • Odločba o poskusnem obratovanju
 • Obveznosti investitorja glede izdelave načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 • Priprava gradbenih odpadkov za ponovno uporabo
 • Pregled kazenskih določb za investitorja
 • Vloga za pridobitev OVD za predelavo gradbenih odpadkov

Obveznosti izvajalca

 • Vsebina PZI
 • Odgovornosti vodje gradnje
 • Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta
 • Pregled kazenskih določb izvajalca

Obveznosti projektanta

 • Izjava projektanta in vodje projekta v DGD
 • Izjava projektanta in vodje projekta v PZI
 • Izjava projektanta in vodje projekta v PZI, če gre za odstranitev objekta
 • Izjava projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora v PID
 • Pregled kazenskih določb za projektanta

Obveznosti nadzornika

 • Izjava projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora v PID
 • Izjava nadzornika ob vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti
 • Pregled kazenskih določb za nadzornika

Izjava o lastnostih

 • Izjava o lastnostih – obrazec in navodila za izpolnjevanje
 • Primeri

Oznaka CE

 • Oznaka CE in spremljajoči podatki na embalaži oz. etiketi proizvoda
 • Primeri oznak CE

Primerjava zakonodaje

Varnost in zdravje pri delu

 • Primer izdelave varnostnega načrta
 • Primer prijave gradbišča
 • Kontrolni list odra
 • Gradbiščni red
 • Požarni red

Ravnanje z odpadki

 • Primer kontrolnega lista za ravnanje z odpadki na gradbišču
 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki – vzorec

NAVODILA IN POJASNILA

Gradbena dokumentacija

 • Gradbena dokumentacija – seznam kratic in obveznih obrazcev
 • Obveznosti investitorja
 • Pred začetkom gradnje
 • Med gradnjo
 • Po zaključku gradnje
 • Obveznosti izvajalca
 • Pred začetkom gradnje
 • Med gradnjo
 • Gradbeni proizvodi
 • Po zaključku gradnje
 • Obveznosti projektanta
 • Obveznosti nadzornika
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja za posege, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje
 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Primerjava stare in nove gradbene zakonodaje
 • Pregled novosti v predlogu novega Gradbenega zakona, GZ-1
 • Uporaba klavzule “ključ v roke” pri določitvi cene v gradbeni pogodbi po sprejetju PGU/2020

Varnost in zdravje pri delu

 • Usposabljanja zaposlenih
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Navodila za varno delo
 • Osebna varovalna oprema
 • Prva pomoč
 • Varnostni list
 • Primer varnostnega lista
 • Imenovanje koordinatorja v času priprave projekta in koordinatorja v času izvedbe gradnje
 • Varnostni načrt
 • Prijava gradbišča
 • Primer prijave gradbišča
 • Knjiga ukrepov
 • Vsebina varnostnega načrta
 • Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
 • Primer pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na delovišču
 • Odri
 • Kontrolni list odra
 • Zapisniki meritev
 • Dovoljenje za požarno nevarna dela
 • Primer dovoljenja za izvajanje požarno nevarnih del
 • Gradbiščni in požarni red
 • Montažna gradnja

Varstvo okolja in narave

 • Gradbeni odpadki
 • Gradbeni odpadki in ravnanje z njimi
 • Zavezanci za ravnanje z gradbenimi odpadki in njihove obveznosti
 • Ravnanje z zemeljskim izkopom
 • Azbestni odpadki
 • Varovanje zraka
 • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
 • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Varovanje tal in vode
 • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
 • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Hrup
 • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
 • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Osvetlitev gradbišča
 • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
 • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Narava
 • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
 • Pravila ravnanja na gradbišču

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.