fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Gradbena mapa za pravilno vodeno dokumentacijo na gradbišču

Kontrolna mapa
Ura: –

248,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Obvezen pripomoček za pravilno izpolnjeno dokumentacijo v skladu z gradbeno zakonodajo – za investitorje, gradbene izvajalce, projektante in nadzornike!

Posamezni udeleženec v gradnji – bodisi investitor, izvajalec, projektant ali nadzornik – mora za vsak objekt, od manj zahtevnega do zelo zahtevnega, gradbene vloge in obrazce pravilno izpolniti, podpisati in z vsemi zahtevanimi prilogami oddati pristojni inštituciji.

Ravno 25. marca 2023 je začel veljati novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10.3.2023). 

Pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ter vsebino zahtevanih obrazcev, mnenj, odločb, izjav, ki  jih mora predložiti bodisi investitor, projektant ali nadzornik.

Prav tako je na spremembo gradbene dokumentacije vplivala Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in sprememba Pravilnika o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 72/23).

Za vodenje in nadzor gradbenega projekta mora podjetje razpolagati z ustreznim strokovnim kadrom (po ZAID). Ob gradnji je treba poskrbeti za varnost na gradbišču (odgovornost nadzornika in naročnika) ter ravnanje z odpadki in okoljske zahteve (odgovornost investitorja, izvajalca in nadzornika). Spisek obveznosti še ni dokončen!

Za hiter pregled vaših obveznosti in dostop do pravih dokumentov vam priporočamo gradbeno mapo za pravilno vodeno dokumentacijo na gradbišču.


Portal z vzorci (izjave, primeri, dokumenti, prijave, zahteve in postopkovniki) + Navodila in pojasnila + Uporaba PGU 2020

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

dr. Nina Plavšak

Dr. Nina Plavšak je ena najbolj sposobnih in prodornih pravnih strokovnjakinj ter plodovitih avtorjev s pravnega področja na Slovenskem. Doktorirala je leta 1996, nato je bila več let sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, osem let docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, v tem času je predvsem vodila strokovno pripravo vrste najbolj zahtevnih zakonov, ki so bili izdani po osamosvojitvi. Kot sourednica (skupaj z dr. Renatom Vrenčurjem) je uredila ter sodelovala kot soavtorica pri izdaji sodobnega in poglobljenega komentarja Stvarnopravnega zakonika in novega komentarja Obligacijskega zakonika (OZ), ki sta v knjižni in elektronski obliki izšla leta 2020. Je tudi izvrstna predavateljica, ki redno sodeluje na Dnevih slovenskih pravnikov in drugih strokovnih srečanjih ter v izobraževalnih programih pravnikov na Slovenskem, večkrat je predavala tudi v Odvetniški šoli.

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita ŽaberlMargita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse. Trenutno je direktorica podjetja GIGA-R, okoljske rešitve.

Mirko Šprinzer, inž. gradb.

Mirko Šprinzer, svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, Deltaplan d.o.o. Maribor. Po večletnih operativnih delavnih izkušnjah v velikem gradbenem podjetju od leta 2002 deluje na področju okoljskega inženirstva učinkovitega gospodarjenja z viri. Razvijalec poslovnih modelov krožnega gospodarstva in sodelujoči v načrtovanju in implementaciji ravnanja z ostanki materialov in odpadki od malih podjetniških idej do največjih infrastrukturnih projektov v državi.

Tomaž Zupanc

Je diplomirani inženir gradbeništva z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Cestno podjetje Maribor. Kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter kot vodja prej omenjenega področja je bil zaposlen v podjetjih Kova, ISS Facility Services ter Ecolab. V tem trenutku je zaposlen v podjetju Verteks VZD. kjer je zadolžen za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za številna podjetje v Sloveniji.

Sonja Ristanović, univ. dipl. prav.

Sonja Ristanović je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1978 in se takoj zaposlila na Republiškem sekretariatu za urbanizem, predniku današnjega Ministrstva za okolje in prostor, kjer je pred dobrim letom zaključila svojo poklicno kariero. V vseh 42 letih poklicnega dela je delala na področju prostora in graditve. Večino tega časa je vodila pritožbene postopke v zvezi z graditvijo in odločala v njih. Sodelovala je pri spremembah Zakona o splošnem upravnem postopku in redno predava ta zakon na Upravni akademiji, kjer je tudi članica izpitnih komisij. Zato je posebej specializirana za upravne postopke na področju graditve. V zadnjih letih dela na ministrstvu je sodelovala pri pripravi nove gradbene in prostorske zakonodaje.

Koristi

  • Hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem vaših obveznosti
  • Dostop do pravega dokumenta, ko ga potrebujete
  • Ukrepi za preprečevanje kršitev
  • Dokazila, da delate prav, če vas obišče inšpekcija.

Vsebina

1 Gradbena dokumentacija
1.0 Gradbena dokumentacija – seznam kratic in obveznih obrazcev
1.1. Obveznosti investitorja
1.1.1 Pred začetkom gradnje
1.1.2 Med gradnjo
1.1.3 Po zaključku gradnje
1.2 Obveznosti izvajalca
1.2.1 Pred začetkom gradnje
1.2.2 Med gradnjo
1.2.3 Gradbeni proizvodi
1.2.4 DRUGI TEHNIČNI PROIZVODI – proizvodi, ki so bili dani na trg v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti
1.2.5 DRUGI TEHNIČNI PROIZVODI – proizvodi, ki so bili dani na trg v skladu s predpisi, ki urejajo splošno varnost proizvodov
1.2.6 Po zaključku gradnje
1.3 Obveznosti projektanta
1.3.1 Pogoji za projektanta
1.3.2 Odgovornost projektanta
1.3.3 Za projektante požarne varnosti – predstavitev novega Pravilnika o izdelavi ocene požarne ogroženosti
1.4 Obveznosti nadzornika
1.4.1 Obveznosti vodje nadzora in nadzornika
1.4.2 Pogoji za družbe – projektant, nadzornik
1.5 Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
1.6 Lokacijska preveritev
1.7 Uporaba klavzule “ključ v roke” pri določitvi cene v gradbeni pogodbi po sprejetju PGU/2020

2 Varnost in zdravje pri delu
2.1 Usposabljanja zaposlenih
2.2 Pregledi in preizkusi delovne opreme
2.3 Navodila za varno delo
2.4 Osebna varovalna oprema
2.5 Prva pomoč
2.6 Varnostni list
2.6.1 Primer varnostnega lista
2.7 Imenovanje koordinatorja v času priprave projekta in koordinatorja v času izvedbe gradnje
2.8 Varnostni načrt
2.9 Prijava gradbišča
2.9.1 Primer prijave gradbišča
2.10 Knjiga ukrepov
2.11 Vsebina varnostnega načrta
2.12 Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
2.12.1 Primer pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na delovišču
2.13 Odri
2.13.1 Kontrolni list odra
2.14 Zapisniki meritev
2.15 Dovoljenje za požarno nevarna dela
2.15.1 Primer dovoljenja za izvajanje požarno nevarnih del
2.15.2 Gradbiščni in požarni red
2.16 Montažna gradnja

3 Varstvo okolja in narave
3.1 Gradbeni odpadki
3.1.1 Gradbeni odpadki in ravnanje z njimi
3.1.2 Zavezanci za ravnanje z gradbenimi odpadki in njihove obveznosti
3.1.3 Ravnanje z zemeljskim izkopom
3.1.4 Azbestni odpadki
3.2 Varovanje zraka
3.2.1 Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
3.2.2 Pravila ravnanja na gradbišču
3.3 Varovanje tal in vode
3.3.1 Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
3.3.2 Pravila ravnanja na gradbišču
3.4 Hrup
3.4.1 Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
3.4.2 Pravila ravnanja na gradbišču
3.5 Osvetlitev gradbišča
3.5.1 Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
3.5.2 Pravila ravnanja na gradbišču
3.6 Narava
3.6.1 Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
3.6.2 Pravila ravnanja na gradbišču

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.