Gradbena zakonodaja in praksa

Gradbena zakonodaja in praksa

Portal s priročnikom

Z zadnjimi aktualnimi informacijami o novem GZ-1 in z razlago novih Posebnih gradbenih uzanc 2020

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Gradbena zakonodaja in praksa + portal e-Gradbenik

Strokovne in ažurne razlage nove gradbene zakonodaje, ki jih sestavlja gradbeni trojček zakonov in podzakonski akti.


Portal in priročnik redno posodabljamo. Trenutno najbolj aktualna tema je novi Gradbeni zakon (GZ-1), sprejet 9. 12. 2021.

Med glavnimi novostmi so:

 • Spremenjeni obseg objektov in del, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje:
  • po novem tako, na primer, za manjšo rekonstrukcijo (na primer vgraditev dvigal in frčad, preboji za odprtine), ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje in investitor ne bo imel stroškov z izdelavo DGD in PZI;
  • po novem mora biti obveznost glede komunalnega prispevka poravnana šele pri prijavi začetka gradnje;
  • gradbeno dovoljenje za rušitev stavbe v celoti bo potrebno, če se stavba dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljena manj kot meter.
 • Spremenjeni pogoji in odgovornosti udeležencev pri graditvi:
  • po novem, na primer, dopustna možnost, da vloži zahtevek za uporabno dovoljenje tudi kdo drug, razen investitorja;
  • bistveno večji je poudarek na uporabi BIM tehnologije:
 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja:
  • upravna enota po novem ne bo več presojala skladnosti nameravane gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta, ampak bo upoštevala mnenje občine;
  • za večino objektov je dopustna možnost gradnje po dokončnosti gradbenega dovoljenja (pomeni, da za začetek gradnje zadostuje že zavrnitev pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje s strani Ministrstva za okolje in prostor);
  • spremembe v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja;
  • možnost sodelovanja stranskih udeležencev šele, ko so usklajena vsa mnenja, kar zmanjšuje možnosti kasnejšega, nepredvidljivega vključevanja stranskih udeležencev.
 • Spremembe pri enostanovanjskih objektih:
  • dokazilo o zanesljivosti objekta ne bo več pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, zadostovala bo le izjava vodje nadzora.
 • Ugodnejše določbe za legalizacije:
  • objekti, zgrajeni pred l.2005, bodo kot objekti daljšega obstoja legalizirani in pridobili gradbeno dovoljenje brez preverbe skladnosti s prostorskim načrtom;
  • mogoča bo legalizacija posameznih delov objekta, ki so bili nelegalno zgrajeni – tako je možnost legalizacije, tudi ko so le deli objekta nelegalni;
  • možen nakup nelegalnega objekta, ki ima sicer v zemljiški knjigi zaznambo prepovedi;
  • vključeno varstvo pravice do spoštovanja doma v inšpekcijskih postopkih zaradi nelegalne gradnje, kar posamezniku, ki živi v nelegalnem objektu, v določenih primerih zagotavlja, da ta objekt ne bo odstranjen.

Spremembe se nanašajo na vse subjekte gradnje.

+ Ob naročilu prejmete še dodatek: IZVEDEBENI NAČRT BIM – primer dokumenta za potek in vizualizacijo gradbenega projekta v BIM okolju

➤ Oglejte si portal e-Gradbenik, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Barbara Škraba Flis, univ. dipl. inž. grad.

Mag. BARBARA ŠKRABA FLIS, univ. dipl. inž. grad., je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Leta 1998 je opravila strokovni izpit s področja graditve objektov in postala pooblaščeni inženir. Kot svetovalka in kasneje pomočnica direktorja projekta za avtoceste je delovala v letih od 1996 do 2002 v Družbi za državne ceste. Od leta 2002 je generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije in urednica zbornične revije NOVO. Aktivna je v Evropskem svetu inženirskih zbornic. Strokovno delo obsega predvsem gradbeno, poklicno, prostorsko in javno naročniško zakonodajo kot tudi področje trajnostne gradnje. Je članica izpitne komisije za strokovne izpite s področja graditve objektov in sicer za področje prostorske in gradbene zakonodaje ter zbornične ureditve. Od leta 2014 je certificiran strokovnjak za trajnostno gradnjo po nemškem sistemu DGNB. Je urednica in soavtorica Smernice za naročila javnih gradenj (2011, IZS, ZAPS, GZS, GI ZRMK, ZAG). Z Ministrstvom za javno upravo je tesno sodelovala pri pripravi Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (2016). Kot predstavnica Inženirske zbornice Slovenije je bila aktivno vpeta v pripravo Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. O njih piše in ju tudi predstavlja.

Helena Kovač

Helena Kovač je pooblaščena arhitektka s 25 letnimi izkušnjami pri odgovornem projektiranju, vodenju projektantske skupine in vodenju gospodarske družbe GEOPLAN d.o.o. Ob delu v projektantski praksi že od leta 2006 sodeluje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, predvsem na področju zakonodaje ter dobre arhitekturne prakse. V procesu sprejemanja nove prostorsko gradbene zakonodaje je tvorno sodelovala kot komisarka za zakonodajo pri ZAPS. Načela trajnostne in nizkoenergijske gradnje dosledno prenaša v projektantsko prakso. Stalno se izobražuje na področju trajnostne in skoraj nič energijske gradnje (licenca za izdelavo energetskih izkaznic, DGNB consultant, Prof / Trac trainer). V preteklem mandatu je bila članica Strokovnega sveta za energetsko učinkovitost stavb pri ministrstvu za infrastrukturo RS.

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

mag. Tomaž Černe

Mag. Tomaž Černe je diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, prostorskih informacijskih sistemov in investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Na področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem, zemljiško politiko in prostorskim informacijskim sistemom sodeluje tudi z Inženirsko zbornico Slovenije in Geodetskim inštitutom Slovenije. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto. Trenutno je imenovan za predavatelja višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Je avtor številnih izobraževanj in člankov s področja urejanja prostora. Registriran je kot Raziskovalec v raziskovalno razvojni enoti na področju geografskih informacijskih sistemov, šifra: 22682. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. V času nastajanja Zakona o urejanju prostora 2 je bil predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. Je tudi član upravnega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse.

Matjaž Grilc, univ. dipl. inž. geod.

Matjaž Grilc je univ. dipl. inž. geod. in že 25 let vodi družbo Digi data d.o.o., ki je specializirana za izvajanje projektov na področju nepremičninskih evidenc in prostora. Je projektni vodja in svetovalec največjih (tudi državnih) projektov vzpostavitve, modernizacije oz. vzdrževanja nepremičninskih evidenc. V zadnjih letih se je skupaj s sodelavci specializiral za izvajanje geoinformacijske podpore velikim lastnikom nepremičnin, lokalnim skupnostim in lastnikom državnega premoženja na področjih zakonodaje, nepremičninskih evidenc, prostorskih evidenc in zemljiške politike. Je dolgoletni član vodstev Matične sekcije geodetov na IZS, Odgovorno do Prostora! in GIZ Geodetskih izvajalcev.

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava

Saša Galonja

Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo. Leta 1995 se je zaposlil na Občini Grosuplje in tam večino časa delal kot vodja Oddelka za prostor. Od leta 2000 je zaposlen na Ministrstvu RS za okolje in prostor, kjer v Sektorju za graditev skrbi za pripravo gradbenih tehničnih predpisov. Sodeloval je pri pripravi podzakonskih aktov, s katerimi se v slovenski pravni red prenaša direktiva o gradbenih proizvodih, v času pristopnih pogajanj Slovenije za pridružitev Evropski uniji je sodeloval pri priznavanju poklicnih kvalifikacij slovenskih arhitektov in inženirjev. Sodeloval je pri prenovi osnovne gradbene zakonodaje in pri zakonodaji o priznavanju poklicnih kvalifikacij gradbenih poklicev. Zadolžen je bil za prenos tehničnega dela prenovljene direktive o energetski učinkovitosti stavb, ki je v juniju 2010 privedel do objave novega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in spremljajoče tehnične smernice za graditev. Je član skupščine Slovenskega inštituta za standardizacijo in nekaterih tehničnih delovnih teles na SIST, član medresorskih delovnih skupin, vodi požarni odbor in je namestnik vodje Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah. Sodeloval je tudi pri pripravi novega gradbenega zakona GZ in podzakonskih aktov, ki je v veljavi od 1. 6. 2018.

Koristi

Portal e-Gradbenik s priročnikom je maksimalno možno posodobljen z aktualno zakonodajo in vam za ceno 35 EUR na mesec zagotavlja:

 • nasvete, v katerih situacijah se vam z določenimi odločitvami splača počakati do veljave novega Gradbenega zakona GZ-1 junija 2022;
 • strokovne razlage, uporabna navodila in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo zakonodajnih novosti v prakso;
 • odgovore točno na vaše vprašanje – pošljite vprašanje na: gradbenistvo@zfm.si;
 • tedensko obveščanje o novostih na vaš elektronski naslov;
 • praktične video seminarje, ki si jih lahko kadarkoli in kjerkoli ogledate.

In zajema:

 • dostop do portala kjerkoli in kadarkoli,
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov (pošljite vprašanje na: gradbenistvo@zfm.si),
 • izdajo priročnika v tiskani in online obliki,
 • aktualne video seminarje na temo pridobitve gradbenih dovoljenj, legalizacije, ravnanja z gradbenimi odpadki, BIM,…
 • ažurno obveščanje o vseh novostih z gradbenega področja najmanj enkrat teden na vaše elektronske naslove,
 • obvestila o izobraževanjih za pridobitev obveznih kreditnih točk iz naslova izbirnih vsebin.

Vsebina

Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2

 • Pristojnosti, načela in temeljna pravila urejanja prostora
 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti
 • Prehodno obdobje za prilagoditve prostorskih aktov ZUreP-2

Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)

 • Ukrepi zemljiške politike v ZUreP-2
 • Prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Prostorski informacijski sistem (PIS) v ZUreP-2
 • Sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja
 • Informacije s področja urejanja prostora

Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov

 • Nova terminologija (novi izrazi in novi pomeni izrazov)
 • Bistevene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati objekti in njihovi normativni dokumenti
 • Projektna dokumentacija
 • Informacija o pogojih za pridobivanje gradnje in predodločba
 • V katerih primerih je potrebno gradbeno dovoljenje in v katerih ne
 • Postopki izdaje gradbenega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Usklajevanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 • Prijava začetka gradnje
 • Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja in način uveljavljanja
 • Obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja
 • Evidentiranje objektov po uradni dolžnosti
 • Legalizacije gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona
 • Legalizacije po Gradbenem zakonu
 • Pravila v prehodnem obdobju
 • E-poslovanje
 • Pregled novosti v predlogu novega Gradbenega zakona, GZ-1
 • Gradbeni dnevnik – vsebina in vodenje gradbenega dnevnika
 • Sprememba projektne dokumentacije

Objekti z vplivi na okolje

 • Zakonodaja
 • Predhodni postopek
 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Združevanje postopkov – predvideno z (osnutkom) Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)
 • Gradbeni odpadki

Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena

 • Zakonodaja
 • Ureditve in objekti državnega pomena
 • Postopek državnega prostorskega načrtovanja
 • Skupni del postopka državnega prostorskega načrtovanja
 • Nadaljevanje postopka priprave in sprejetja DNP
 • Nadaljevanje priprave po združenem postopku načrtovanja in dovoljenja
 • Prevlada javne koristi
 • Dopustne dodatne prostorske ureditev v območju prostorske ureditve državnega pomena
 • Načrtovanje prostorskih ureditev skupnega pomena

Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodestske storitve in dejavnost ter prostorsko
načrtuje

 • Prenovljeni pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva in arhitekturne ter inženirske dejavnosti
 • Pregled nalog in obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca
 • Nova opredelitev zavarovanja odgovornosti gospodarskega subjekta, ki opravlja arh.in inž.dejavnost
 • Novi regulirani poklici na področju graditve objektov in pogoji za dostop do njih
 • Načini opravljanja reguliranega poklica
 • Poklicne naloge vsakega reguliranega poklica
 • Stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev
 • Strokovni nadzor zbornic nad reguliranimi poklici
 • Ohranitev pridobljenih pooblastil in pravila v prehodnem obdobju prehodnem obdobju
 • Pogoji za družbe

Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila

 • Prenos direktiv
 • Javni interes
 • Izjeme od uporabe Gradbenega zakona
 • Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil
 • Uredba o zelenem javnem naročanju gradenj za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje
 • Priporočila naročniku pri javnih razpisih gradenj
 • Aktualna vprašanja z odgovori na področju javnih naročil gradenj

Gradbena pogodba

 • Gradbena pogodba in pravne podlage
 • Oblika in predmet pogodbe
 • Razlika med gradbeno in podjemno pogodbo
 • Načrt – projektna dokumentacija
 • Pogodbena cna in njena sprememba
 • Plačila
 • Pogodbeni rok in sprememba pogodbenega roka
 • Pogodbena kazen
 • Končni obračun
 • Stvarne napake

VSEBINA PORTALA

Gradbeništvo

 • Aktualno; najnovejše zakonodajne novosti, članki, pojasnila in povzetki državnih institucij
 • Inšpekcijski nadzor
 • Pravilniki in uredbe

Energetska učinkovitost

 • Energetska izkaznica stavbe
 • Od teorije k praksi
 • Spodbude EKO SKLADA
 • Akcijski načrt za nič energijske stavbe

Varnost in zdravje pri delu

 • Gradnja in večja vzdrževalna dela
 • Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih
 • Imenovanje koordinatorjev, prijava gradbišča
 • Varnostni načrt

Napotki strokovnjakov

Zakonodaja

Povezave do vseh zakonskih in podzakonskih aktov s področij

Povezava do institucij

Vzorci

Vprašanja in odgovori

Pripomočki

 • Tabela: Energijski kazalniki stavbe
 • Brošura: Plačam kolikor porabim

Video seminarji

 • Obvezni ukrepi iz varstva pred požari v fazi načrtovanja in uporabe objekta
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov
 • Elektronsko javno naročanje in elektronska oddaja ponudb po novem
 • Aktualna praksa Državne revizijske komisije
 • Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih
 • Vpliv izrednih razmer na izvajanje gradbenih pogodb

Aktualno

Naročniki sedaj dostopate in prejmete:

A. V TISKANEM DELU: prenovljeno 5. in 6. poglavje, ki obravnava:

 • novosti, ki jih GZ-1 prinaša za objekte, ki potrebujejo integralno gradbeno dovoljenje in katerih gradnja bo imela vpliv na okolje, ter
 • novosti, ki jih predvsem novi ZUreP-3 prinaša za prostorsko ureditev državnega pomena, ter
 • prenovljeno poglavje o prostorskem načrtovanju po novem ZUreP-3.

   Vsa posobljena poglavja so vam dostopna tudi v digitalni obliki v MOJI PRIROČNIKI na portalu.

   B. Novi VIDEO SEMINARJI – ogledate si lahko video seminarje:

   • Nova gradbena zakonodaja za nadzornike in izvajalce
   • Nova gradbena zakonodaja za investitorje in projektante
   • Požarna varnost – zakonodajne zahteve v 2022 in praksa
   • Primer dobre prakse na področju predelave jeklarske žlindre
   • Kako sami uredite legalizacijo in uporabno dovoljenje za svoj objekt
   • Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom
   • BIM v praksi.

   C. PRAKTIČNI ODGOVORI NA AKTUALNA VPRAŠANJA. Največ teh je trenutno s področja legalizacije in uporabnega dovoljenja. Iz njih boste hitro razbrali, s katerimi deli se vam splača pohiteti in s katerimi počakati do uveljavitve novega GZ-1.

   D. AKTUALNE, POSODOBLJENE STROKOVNE VSEBINE s področij:

   • Možna ukrepanja izvajalcev javnih naročil v sedanjih razmerah rasti cen
   • Izračun ocene požarne ogroženosti po novem
   • Izvedbeni načrt BIM in ostala

   E. Stalno obveščanje o aktualnih spremembah in ugotovitvah gradbene inšpekcije

   F. Možnost odgovora na vaše specifično vprašanje. Pošljite ga na: gradbenistvo@zfm.si

   NE SPREGLEJTE tudi:

   • Naših aktualnih izobraževanj
   • Novic na Gradbenem forumu na FB

   Splošni pogoji

   Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

   Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.