Izjava o varnosti z oceno tveganja – temeljna obveza delodajalca po ZVZD-1

Enodnevni seminar

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 109/2011

Ugotovitve inšpektorjev:

»Izjava o varnosti z oceno tveganja je še vedno in prepogosto izdelana zgolj formalno, zaradi zahtev zakona, in dejansko posameznim delavcem ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu. Nekateri delodajalci še ne dojemajo njenega namena in pomena. Ne vedo, kaj naj bi dejansko vsebovala, niso ustrezno seznanjeni z njeno vsebino in je ne znajo utemeljiti oziroma pojasniti svojim sodelavcem.

Izjave o varnosti so pogosto preobsežne in nepregledne. Inšpektorji za delo še vedno opažajo “tipske izjave” o varnosti oziroma vnaprej izdelane izjave o varnosti za posamezno vrsto delodajalcev, ki v ničemer niso podrobneje prilagojene posameznemu delodajalcu

Ali poznate zakonodajne obveze delodajalca v zvezi z izjavo o varnosti z oceno tveganja?

 • Delodajalec mora oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu,
 • po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki,
 • objaviti jo mora na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela.

Kakšne koristi imam kot delodajalec z dobro pripravljeno izjavo o varnosti z oceno tveganja? Zakaj bi se moral udeležiti strokovnega seminarja?

 • Zagotovili boste varnosti in zdravje delavcev – vaša izjava o varnosti bo izdelana z namenom in pomenom zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev,
 • ravnali boste zakonodajno skladno – izdelali jo boste v skladu z vašimi potrebami, kar je tudi osnovna zakonodajna zahteva, in se izognili številnim napakam, ki jih ugotavljajo inšpektorji,
 • strokovne napotke in konkretne rešitve – iz prve roke strokovnjaka z izkušnjami iz prakse boste izvedeli kako izdelati in kako v praksi koristno uporabiti izjavo o varnosti z oceno tveganja. Vaša vprašanja nam že sedaj pošljite na e-naslov [email protected]

Kdo je strokovnjak?

Predavatelj mag. Milan Srna je dolgoletni republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu in predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu.

Komu je seminar namenjen?

Strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom, drugim strokovnim službam, direktorjem, vodjem in drugim, ki jih to področje zanima.

Kratek pregled vsebine:

Postopek ocenjevanja tveganja:

 • identifikacija nevarnosti, ki se pojavljajo pri delu,
 • ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim,
 • opredelitev verjetnosti nastanka nezgod pri delu (pogostost in trajanje izpostavljenosti oseb nevarnostim, verjetnost nastanka nevarnega dogodka, tehnične in druge možnosti izognitve poškodbi ali njene omejitve),
 • ocena tveganja, povezana z nevarnostmi, ki je osnova za sprejem ustreznih ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti delavcev,
 • prednostno razvrščanje ukrepov,
 • pisna izjava o varnosti, upoštevajoč vse dejavniki v zvezi z delom, in sprejem pravilne odločitve glede tveganj in ukrepov, potrebnih za zagotavljanje zdravja in varnosti.

Informacija o spletnem orodju OiRA — Online Interactive Risk Assessment.

Avtorji

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu. Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih straneh, in sicer: Vsebina izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja.<!-- http://www.zvzd.si/docs/izjava_o_varnosti_z_ocenjevanjem_tveganja.pdf --> Smernice za samopresojo stanja varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju.<!-- a href="http://www.zvzd.si/docs/smernice_za_samopresojo.pdf">http://www.zvzd.si/docs/smernice_za_samopresojo.pdf--> Ocenjevanje tveganja za mala in srednje velika podjetja. <!--http://www.zvzd.si/docs/ocena tveganja mali delodajalci.pdf --> Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.