Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

Portal s priročnikom

Pojasnila raznovrstne zakonodaje, vzorci in praktični primeri za učinkovito izvajanje kadrovske funkcije v javnem sektorju

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Naloge kadrovskih strokovnjakov in kadrovskih oddelkov so iz leta v leto bolj zahtevne. Pomembno je, da spremljate številno zakonodajo ter jo pravilno in brez napak implementirate v prakso. Poleg tega pa morate o številnih spremembah obveščati vodstva in zaposlene, kar je ob vsakodnevnih obveznostih še posebej velik izziv.

Pri spopadanju s temi izzivi vam želimo pomagati tudi mi, zato skupaj s strokovnjaki za področje javnega sektorja pripravljamo strokovne podlage, pojasnila raznovrstne zakonodaje, vzorce in praktične primere za učinkovito izvajanje kadrovske funkcije v javnem sektorju.

S priročnikom in portalom e-Kadrovik boste redno obveščeni o:

 • Aktualnih zakonodajnih in drugih novostih na področju delovnih razmerij v javnem sektorju.
 • Postopku zaposlovanja javnega uslužbenca.
 • Določitvi plače ob zaposlitvi in ob prerazporeditvi ali ob napredovanju javnih uslužbencev.
 • Ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev (o pogojih za napredovanje v naziv in višji naziv).
 • Vsebini pogodbe o zaposlitvi, o posebnostih pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pregledu dodatkov in njihovi vključitvi v pogodbo o zaposlitvi.
 • Minimalni plači 2020 in o tem, kaj prinaša napovedana izločitev vseh dodatkov.
 • Varstvu in obdelavi osebnih podatkov, s poudarkom na posebnostih iz delovnega razmerja.
 • Medosebni komunikaciji, sporočanju novosti in vplivu na dobro počutje zaposlenih, na zavzetost, na uvajanje novosti, zmanjšanje bolniških, ipd.

Na portalu neomejeno dostopate še do:

 • odgovorov na vaša vprašanja (posebnosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, izplačilo regresa in koriščenje letnega dopusta, določitev plače, napredovalna obdobja, pogoji za napredovanja v nazive ter drugih pravic in obveznosti javnih uslužbencev);
 • povezav do zakonodaje in obrazložitev zakonskih novosti;
 • spremljajte pa tudi aktualne novice, razpise in pomembne datume za kadrovike.

OGLEJTE SI PORTAL e-kadrovik.si, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

»Spoštovani, iskrena hvala za odgovor in hiter odziv. Vse dobro želim in bodite zdravi.«

Dušanka Glavica, svetovalka za splošne in kadrovske zadeve, Občina Miklavž na Dravskem polju

»Želela bi pohvaliti vaše tiskovine, saj se spreminjajo ažurno glede na spremembe zakonodaje. Pohvalila bi tudi nazorno napisan seznam glede menjave vsebin, katere strani se izločijo, koliko jih je in katere so prestavljene na portal. Portal je pregleden, jasen, vsebinsko bogat in res zelo uporaben. Zelo dobro je, da imamo možnost postavljanja vprašanj kot tudi pregled odgovorov na vprašanja drugih. V tej točki bi želela pohvaliti vašo ekipo glede res hitrega odziva.«

Lea Toman, SLG Celje

»Portal e-Kadrovik nam je v veliko pomoč pri vsakdanjem delu. Večkrat posežemo po priročniku, spremljamo objave in časovni opomnik o aktualnih zadevah, še posebej pa nam pomagajo odgovori na naša vprašanja. Pripravljeni so strokovno in razjasnijo naše dileme, kar je toliko bolj pomembno, kadar gre za specifične okoliščine primera in v (katerihkoli) splošnih odgovorih ne najdemo rešitve.«

Kristina Božič, višja svetovalka za kadrovske zadeve, Občina Škofja Loka

 

Avtorji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Koristi

Ta nepogrešljiv pripomoček vam prinaša pomembne prednosti:

 • Na enem mestu zbrane celovite informacije s kadrovskega področja za pravilno in učinkovito vodenje kadrovskih postopkov.
 • Uporabna navodila in pripomočki za delo ter seznanitev z novostmi ter dobro prakso.
 • Konkretne rešitve in odgovore na vprašanja – priznani strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja in vas redno seznanjajo s številnimi primeri sodne prakse.
 • Portal e-Kadrovik, kjer dostopate do več kot 100 različnih vzorcev, ki jih lahko takoj uporabite.

Zagotovite si strokovne podlage za pravilno in zakonito kadrovsko delo.

Vsebina

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

 • Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju
 • Položaji in nazivi
 • Kadrovski načrti in kadrovske evidence

Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca ob zaposlitvi, prijava v obvezna socialna zavarovanja in
postopek zaposlitve javnega uslužbenca

 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja – novosti ureditve
 • Urejanje, razporejanje in evidentiranje delovnega časa
 • Postopek zaposlitve javnega uslužbenca
 • Obveznosti delodajalca in delavca na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Varovanje dostojanstva zaposlenih
 • Pravno varstvo pravic javnih uslužbencev in alternativno reševanje sporov v javnem sektorju
 • Ravnanje s podatki o javnih uslužbencih in varstvo osebnih podatkov
 • Informacije javnega značaja in obveznosti subjektov javnega sektorja

Pogodba o zaposlitvi

 • Obvezna vsebina pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank: javnega uslužbenca in delodajalca
 • Posebnosti pogodbe o zaposlitvi:
 • Poskusno delo
 • Opravljanje pripravništva in posebnosti volonterskega pripravništva
 • Premestitev javnega uslužbenca
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in ZJU
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1
 • Varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • Najnovejša odločba Ustavnega sodišča RS glede pravilnega vročanja odpovedi delovnega razmerja delavcu po pošti

Inšpekcijsko nadzorstvo

 • Splošno
 • Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju
 • Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za plače v javnem sektorju
 • Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata za delo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)

Plačni sistem javnega sektorja

 • Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
 • Plača
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev
 • Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju
 • Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 • Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju
 • Dodatki kot del plače zaposlenih v javnem sektorju

Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini

 • Napotitev na delo v tujino
 • Razmejitev med napotitvijo na delo v tujino in napotitvijo zaposlenega na službeno potovanje v tujino
 • Plača in drugi prejemki javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujini

Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju

 • Letni pogovor s sodelavcem

VZORCI NA PORTALU

 • Postopki zaposlovanja
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Med delovnim razmerjem
 • Letni pogovor s sodelavcem
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Pravice, obveznosti ter odgovornosti javnih uslužbencev
 • Splošni akti
 • Uporabno
 • Uporabne preglednice
 • Zakonodaja
 • Sodna praksa
 • Odgovori na vaša vprašanja

Aktualno

Tudi tokrat vas vabimo k rednemu spremljanju portala e-Kadrovik, kjer sproti dodajamo aktualne teme in odgovore na vaša vprašanja. Omogočamo vam dostop do informacij s področja kadrovanja in zaposlovanja v javnem sektorju ter do kadrovske dokumentacije in aktualnih odgovorov, ki jih potrebujete za vaše delo. Tako je tokratna posodobitev v online obliki.

Kot temo meseca smo pripravili prenovljeno poglavje o povračilih stroškov in drugih prejemkih v javnem sektorju, ki vam ga dodajamo v pdf obliki, celoten tekst pa je naložen tudi na portalu v rubriki:

https://www.e-kadrovik.si/vsebine/javni-sektor/povra%C4%8Dila-stro%C5%A1kov-in-drugih-prejemkov-iz-delovnega-razmerja-v-javnem-sektorju/. Pripravila ga je strokovnjakinja, Štefka Korade Purg.

Poleg tega sta v rubriki video seminarji dodana webinarja, ki obravnavata trenutno najbolj aktualne vsebine:

 • Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih ukrepov
 • Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju v letu 2021

Oglejte si ju, če se vam pojavi še kakšno vprašanje pa nam pišite na naslov[email protected].

Na portalu e-Kadrovik so že objavljeni številni odgovori na vaša vprašanja, med njimi: Obveznost javne objave delovnega mesta pri spremenjenem razlogu zaposlitve; Obveznost javne objave delovnega mesta za nedoločen čas, kadar gre za prerazporeditev delavca na drugo delovno mesto; Izračun odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz poslovnega razloga; Dodatek za delo v rizičnih razmerah za ravnatelje – upravičenost v času dela od doma ali službene poti in še več.

Dodana so tudi pojasnila novega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril ter celoten Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju. Pri tem opozarjamo: Podatek o višini regresa za prehrano med delom za javne uslužbence se vsakih šest mesecev objavlja na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo!

Med kadrovsko dokumentacijo se nahaja tudi prenovljen vzorec Izjave za prevoz na delo in z dela.

Pomembno je, da spremljate tudi rubriko Ne pozabite, kjer vas opozarjamo na datume, ki jih ne smete pozabiti, še posebej v tem obdobju, ko se nekateri ukrepi in roki hitro spreminjajo.

PA ŠE TO!

Vsebine posodabljamo tudi na podlagi vaših predlogov in potreb, zato bomo veseli, če nam boste še naprej pisali na naslov: [email protected] ali pa vprašanje zastavili kar preko portala.

Splošni pogoji

ONLINE IZDAJA PRIROČNIKA

Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa  Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do online vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisnim naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.

POSLOVNA IZDAJA PRIROČNIKA

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do online vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisnim naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.