Nič delovnih nezgod 2023

Strokovni posvet

288,00  DDV ni vštet v ceno

Posvet za direktorje, strokovne delavce in pooblaščence za varnost in zdravje pri delu in vse, ki se zavedate pomena varnega in zdravega dela.

 

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zadnji dve leti je v delovanjih podjetij in organizacij zaznamovala korona kriza, prioritete delodajalcev so se spremenile, predvsem je šlo najprej za skrb za zmanjševanje števila okužb in predvsem ohranjanja delovnih mest, še posebej, ker so bili mnogi delodajalci prisiljeni v zaprtje dejavnosti. Kasneje se je obremenitev zaposlenih v večini dejavnosti povečala, tudi zaradi bolniških odsotnosti, poleg tega pa se delodajalci soočajo še s pomanjkanjem delovne sile.

Prav skrb za varstvo pri delu in zdravo delovno okolje je v tem obdobju še posebej prišla v ospredje.

Žal pa je varnost zaposlenih še vedno po pomenu nekje za ekonomskimi kazalniki. Vendar se pogosto dogaja, da morajo delodajalci v primeru resne nezgode pri delu ali pojava poklicne bolezni zaradi visokih stroškov odškodnin in regresnih zahtevkov svoje poslovanje tudi ustaviti!


Oglejte si utrinek s preteklega posveta – predavanje: Kaj vse spada pod stroje?


Pridobite točke za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje

 

Ob udeležbi si zagotovite tudi točke v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 9 točkami.


Zakaj se udeležiti posveta in zagotoviti učinkovite ukrepe za varstvo pri delu?

 

Ker morata bit varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu NAJVIŠJA PRIORITETA V DELOVNEM OKOLJU.

Ker sta varnost in zdravje ter dobro počutje pri delu TEMELJ TRAJNE POSLOVNE USPEŠNOSTI.

Ker je zagotavljanje varnosti in zdravja NACIONALNI INTERES in INTERES DELAVCEV ter OBVEZA DELODAJALCEV.


Predavatelji

 

Slavko Krištofelc

Zaposlen na Inšpektoratu RS za delo od leta 1998, zaseda delovno mesto Direktorja inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu od leta 2013 dalje.

dr. Simona Šarotar Žižek

Izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje.

dr. Boštjan Podkrajšek

V zadnjih 14 letih je sodeloval z več kot 100 podjetji v Sloveniji, kjer je spoznal tako probleme kot dobre prakse podjetij pri izvajanju ukrepov za zdravo delovno okolje in čistejše okolje.

Željka Kutija

Strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti z bogatimi izkušnjami pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu.

 


Komu priporočamo udeležbo?

 

Na posvet vabimo direktorje, strokovne delavce in pooblaščence za varnost in zdravje pri delu, kadrovike, vodje oddelkov in vse, ki se zavedate pomena varnega in zdravega dela.

Skrb za varstvo pri delu je obveza vsakega delodajalca, zato srečanja ne smete zamuditi.


Teme z opredelitvijo vsebin in časovni potek

 

Prihod udeležencev in registracija

Predava: Slavko Krištofelc

Pojasnila inšpektorata za VZD

Predava: dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica UM EF v Mariboru

Dobre prakse iz tujine: Varno in zdravo delo v času digitalizacije in vse pogostejšega dela od doma

Odmor

Predava: dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu

 • Zakonske osnove pri obvladovanju kemičnih snovi na delovnem mestu
 • Identifikacija nevarnih kemičnih snovi
 • Izbira ustrezne metode za izdelavo kemične ocene
 • Postopek izdelave kemijske ocene tveganja- modificirana metoda AUVA
 • Praktični primeri
 • Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu, kot osnova za izvajanje meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu v skladu s standardom SIST EN 689

Predstavitev glavnih sprememb Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, 72/21)

 • predstavitev novih mejnih vrednosti in BAT vrednosti, razlike glede na prejšnji pravilnik
 • nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti

Predava: Željka Kutija

Skupina Impol

 • Primer sistema preprečevanja nezgod pri delu
 • Vključevanje vseh zaposlenih in vodstva ob sprejemanju pravil in navodil
 • Kako komunicirati z vsemi zaposlenimi
 • Informacijska podpora sistema poklicnega zdravja in varnosti


Priporočila naših udeležencev

 

“Na posvetu sem slišal zelo dobre predavatelje in dobre teme.” – Martin Kodelja, Salonit Anhovo d.d.
“Pohvalim praktične prikaze iz prakse.” – Matjaž Brodnik, Jungheinrich, d.o.o.
“Posvet Nezgode pri delu mi je omogočil, da sem obnovil znanje s področja zakonskih zahtev v povezavi s prakso.” – Tadej Falež, URI-Soča
“Zelo sem zadovoljen s podanimi informacijami iz realnih primerov oziroma s praktičnimi primeri in primeri dobrih praks.” – Davorin Pišotek, BR d.o.o.

Predavatelji

dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Leta 1999 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, smer analizna kemija. Kot mladi raziskovalec je svoje znanstveno-raziskovalno delo začel izvajati v Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je na področju atmosferske kemije in onesnaženja okolja leta 2004 tudi doktoriral. Svoje znanstveno delo je predstavljal na različnih mednarodnih konferencah s področja atmosferske kemije in s področja kromatografije, sodeloval v bilateralnih projektih s partnerji iz Avstrije in ZDA ter svoje znanje izpopolnjeval tudi na večmesečnih obiskih v tujini (Nemčija, Poljska). Leta 2005 se je zaposlil kot vodja Laboratorija za okoljske meritve na ZVD - Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Ljubljana, kjer različnim podjetjem nudijo vse potrebne meritve, strokovna mnenja in izobraževanja s področja okolja, predvsem meritve kakovosti zraka (meritve emisij in imisij, meritve kemičnih snovi v delovnem okolju in bivalnem okolju, …). V sklopu izvajanja teh nalog je v zadnjih 14 letih sodeloval z več kot 100 podjetji v Sloveniji, kjer je spoznal tako probleme kot dobre prakse podjetij pri izvajanju ukrepov za zdravo delovno okolje in čistejše okolje.

dr. Simona Šarotar Žižek

dr. Simona Šarotar Žižekdr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje. Specialne teme so: dobro počutje in celovitost zaposlenih, management stresa in raznolikosti zaposlenih, varnost in zdravje zaposlenih, komuniciranje in obvladovanje konfliktov, motiviranje, pripadnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska energija, osebna in družbena odgovornost, družba 5.0, industrija 4.0,… Doktorirala je z temo »Vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije«. Je predstojnica študijske smeri »Management in organizacija poslovanja« in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Njen opus zajema več kot 650 bibliografskih enot. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih ("Celovit model za merjenje dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih praks" in "Sodobni model upravljanja človeških virov na področju turizma") in vodi tudi mednarodne projekte ("CHANCE-4-CHANGE" SMART PRODUCTION in REGIO HELP) in sodeluje v njih (GRENZ FREI). Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato jo je pristojno ministrstvo imenovalo skupino slovenskih strokovnjakov pri EU-OSHA za področje varnosti in zdravja pri delu. Je tudi članica sveta vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem, je tudi izobraževalna trenerka, poslovna svetovalka, moderatorka, projektni vodja, voditeljica, scenaristka in režiserka javnih prireditev in dogodkov, urednica,... Poslovno je sodelovala (svetovanja ali predavanja) z Ljudskimi univerzami, Mariborsko razvojno agencijo, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Trgovinsko zbornico Slovenije, Zavodom za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Združenjem bank Slovenije in vrsto gospodarskih subjektov.

Slavko Krištofelc

Slavko Krištofelc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Od februarja 2013 naprej je direktor Inšpekcije za varnost in zdravje pri delu. Od septembra 1998  do februarja 2013 je opravljal delo inšpektorja za varnost in zdravje pri delu ter bil glavni svetovalec inšpektorja za delo. Od aprila 1995 do avgusta 1998 je bil vodja oddelka za razvoj v podjetju Le-tehnika d.o.o., proizvodnja telekomunikacijskih in omrežnih pripomočkov. Od februarja 1984 do marca 1995 je opravljal dela inženirja za elektroniko v podjetju Mehanizmi d.d., izdelava urnih števcev, impulznih števcev in prikazovalnih sistemov. Je član več delovnih skupin s področja varnosti in zdravja pri delu ter usklajuje in izvaja predpise o inšpekcijskih pregledih dela in varnosti pri delu.

Željka Kutija

Je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001 in ISO 14001. Je aktivna promotorka zdravja pri delu. Prav tako je mentorica za invalide, kjer uspešno rešuje problematiko prilagajanja delovnega mesta in dela delavcu z omejitvami. V času podiplomskega študija se je specializirala na področju prepoznavanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.