Nov Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki v praksi

Praktično online izobraževanje v živo

288,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

4. septembra 2020 je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki in je začel veljati od 19. septembra 2020 dalje. Pravilnik je bil pripravljen na podlagi določb leta 2014 noveliranega ZVDAGA in je tako nadomestil Enotne tehnološke zahteve 2.1.

Nov Pravilnik podrobneje in natančneje določa obveznosti, ki so opredeljene v ZVDAGA ter njemu podrejeni Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, najpomembnejše spremembe pa posegajo na področje priprave na zajem in e-hrambo, sprejemanja, potrjevanja, izvajanja ter preverjanja izvajanja notranjih pravil za zajem in e-hrambo ter spremljevalne storitve, certificiranja opreme in storitev (spremenjen obseg certificiranja strojne opreme, novi funkcionalni tipi programske opreme) ter izvajanja samoocenitve pred vložitvijo zahtevkov za potrditev notranjih pravil oziroma certificiranja opreme in storitev.


Seznanite se z pojasnili in napotki strokovnjakinje – pridružite se nam na spletnem srečanju v živo in izmenjate izkušnje s predavateljico.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica bo nanje odgovarjala sproti ali na koncu.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]


Komu je izobraževanje namenjeno? Odgovornim za organizacijo ali izvedbo procesov upravljanja z dokumentarnim gradivom ali informatikom, ki skrbijo za informacijske sisteme upravljanja z dokumenti ali informacijami oz. za področje informacijske varnosti.

Dodobra boste spoznali novosti, ki jih prinaša novi Pravilnik in pridobili vrsto odgovorov na vprašanja, ki se nanašajo na:

 • izvedbo postopka priprave in organizacije zajema in e-hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev vključno s spremembami pri pripravi končnega poročila – izvedeli boste tudi, ali je treba izvesti ta postopek ponovno, če spreminjate že potrjena notranja pravila;
 • opisu postopkov, povezanih z zajemom in e-hrambo ter spremljevalnimi storitvami;
 • pripravo, sprejem, potrditev ter spremljanje (presojanje) izvajanja notranjih pravil – izvedeli boste, kdo lahko izvaja presojanje izvajanja notranjih pravil, kakšna je zahtevana usposobljenost notranjih presojevalcev in kako jo vzdržujejo;
 • opredelitev minimalnega obveznega nabora metapodatkov v evidencah gradiva, ki se nanašajo na različne vrste gradiva (e-pošta, spletne strani, film in A/V gradivo, prostorski podatki itd.) in obliko vnosa, ki jih je treba zajeti v evidenco gradiva;
 • pravila upravljanja in varstva e-pošte, spletnih vsebin, prostorskih podatkov, folma in avdiovizualnih gradiv;
 • zajem in dolgoročno ohranjanje e-dokumentov, ki so jim dodane različne varnostne vsebine – izvedeli boste, ali je treba periodično preverjati veljavnost e-podpisa ali ne;
 • pravilno izvajanje postopkov pretvorbe gradiva iz fizične v digitalno obliko (digitalizacija) in iz ene digitalne v drugo digitalno obliko zapisa – spoznali boste nove določbe glede izvajanja postopka digitalizacije, pretvorbe gradiva na mikrofilm in pretvorbe uradnih evidenc;
 • izbiro lokacije/lokacija hrambe gradiva v digitalni obliki;
 • postopke certificiranja opreme in storitev – spoznali boste nov obseg strojne opreme, ki jo je treba obvezno certificirati kot tudi nove tipe programske opreme;
 • pripravo samoocenitev, ki jih moramo izvesti pred formalnimi vložitvami zahtevkov za potrditev notranjih pravil ter certificiranja opreme in storitev;
 • prehodno obdobje – izvedeli boste, kaj s postopki, ki o se začeli pred uveljavitvijo novega pravilnika in kaj z že pridobljenimi potrditvami notranjih pravil in certifikatov strojne in programske opreme.

1. Nov Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (pravilnik)– nove ali  bolj podrobne in razumljive opredelitve vsebine in postopkov na področju varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki

 • Zakaj potrebujemo pravilnik?
 • Kdo je zavezan k pravilniku?
 • »Preslikava vseh treh delov ETZ 2.1 v pravilnik.
 • Vsebinske novosti pravilnika:
  • spremembe pri pomenu izrazov
  • spremembe, ki se nanašajo na pripravo, sprejem, potrditev ter spremljanje izvajanja notranjih pravil, in sicer:
   • priprava in organizacija zajema in e-hrambe; spremenjena vsebina končnega poročila o izvedeni pripravi;
   • opisi postopkov zajema in hrambe;
   • pretvorba gradiva v obliko zapisa za dolgoročno hrambo;
   • e-pošta;
   • spletne strani;
   • geografski informacijski sistemi in prostorski podatki;
   • tehnološka sredstva za vzdrževanje celovitosti in avtentičnosti gradiva;
   • lokacije hrambe gradiva v digitalni obliki;
   • spremljanje (presojanje) izvajanja NP;
   • dodatna strokovno-tehnična navodila,
  • spremembe na področju certificiranja opreme in storitev:
   • spremenjen obseg strojne opreme, ki jo je treba certificirati,
   • novi tipi programske opreme; vzpostavljena modularnost pri opredelitvi tipa programske opreme za certificiranje;
  • novi kontrolni seznami za samoocenitev ter izvajanje postopkov potrjevanja (vzorčnih) notranjih pravil ter certificiranja opreme in storitev.
  • prehodno obdobje.

2. Kako novosti uvajati v prakso in na kaj morate biti pozorni?

3. Diskusija in primeri iz prakse na predlog udeležencev

Avtorji

dr. Tatjana Hajtnik

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.   Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi. Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov. Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe. Habilitirana je kot predavateljica za predmetno področje Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 130 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.