fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu

Praktični seminar
Ura: 9.00 – 13.30

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu

Z letošnjim letom so začeli veljati kar štirje novi pravilniki s področja varnosti in zdravja pri delu:

 • Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), ki velja od 4. 1. 2020;
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Uradni list RS, št. 77/19), ki velja od 4. 1. 2020;
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), ki velja od 10. 1. 2020;
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 79/19), ki velja od 10. 1. 2020.

Katere spremembe prinašajo za vas kot odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu, boste izvedeli na seminarju s kompetentnima strokovnjakoma.

 • Poznavanje zakonodajnih novosti;
 • kot delodajalci boste ravnali na način, da boste sprejeli tiste ukrepe, s katerimi boste na varni strani pred morebitnimi inšpekcijskimi pregledi in morebitnimi zahtevki do vas iz naslova poškodb in bolezni pri delu;
 • ustrezna, pravilna in pravočasna priprava in hramba evidenc ter izpolnitev dokumentacije, s katero boste kot delodajalci dokazali, da ste naredili vse, da do nezgode ni prišlo zaradi vaše krivde;
 • prejeli boste strokovne odgovore na vaša konkretna vprašanja. Vprašanja pošljite na: [email protected].

9.00–11.00 | Obveze delodajalcev glede usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela in glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (mag. Borut Brezovar)

 • Novost, ki jih na področju usposabljanja prinašajo novi pravilniki
 • Kdo mora usposabljati za varno opravljanje dela, koga mora usposabljati in kdo sme usposabljati za varno opravljanje dela
 • Usposabljanje delavcev s poudarkom na pomenu usposabljanja v primerih uvajanja novih tehnologij, premestitve na novo delovno mesto, mladih delavcev, študentov …
 • Program usposabljana – izdelava in pomen prilagoditve vsebine konkretnim tveganjem na delovnih mestih in v delovnem okolju
 • Dokumentacija o usposabljanju za varno opravljanje dela
 • Kdaj in v kakšnih rokih je potrebno občasno preverjanje delavčeve usposobljenosti za varno opravljanje dela
 • Usposabljanje v primerih, ko zunanji strokovni delavci izvajajo strokovno nalogo usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela
 • Nezgode pri delu, kot posledica slabega usposabljanja
 • Najpogostejše napake pri izvajanju usposabljanja (ali zadostuje zgolj pisno testiranje ?)
 • Primeri iz prakse
 • Vloga inšpekcije dela v zvezi z usposabljanjem za varno opravljanje dela in kazni za kršitev dolžnosti ustreznega usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela

11.00–11.30 | Odmor

11.30–13.30 | Obveze delodajalca v primeru izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem (dr. Boštjan Podkrajšek)

 • Novosti pravilnikov
 • Nove mejne vrednosti in BAT vrednosti
 • Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu
 • Način izvajanje meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu – SIST EN 689:2018
 • Načrt in izvajanje meritev
 • Število meritev in vrednotenje rezultatov
 • Interval meritev
 • Hkratna izpostavljenost več kemičnim snovem

Avtorji

dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Leta 1999 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, smer analizna kemija. Kot mladi raziskovalec je svoje znanstveno-raziskovalno delo začel izvajati v Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je na področju atmosferske kemije in onesnaženja okolja leta 2004 tudi doktoriral. Svoje znanstveno delo je predstavljal na različnih mednarodnih konferencah s področja atmosferske kemije in s področja kromatografije, sodeloval v bilateralnih projektih s partnerji iz Avstrije in ZDA ter svoje znanje izpopolnjeval tudi na večmesečnih obiskih v tujini (Nemčija, Poljska). Leta 2005 se je zaposlil kot vodja Laboratorija za okoljske meritve na ZVD - Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Ljubljana, kjer različnim podjetjem nudijo vse potrebne meritve, strokovna mnenja in izobraževanja s področja okolja, predvsem meritve kakovosti zraka (meritve emisij in imisij, meritve kemičnih snovi v delovnem okolju in bivalnem okolju, …). V sklopu izvajanja teh nalog je v zadnjih 14 letih sodeloval z več kot 100 podjetji v Sloveniji, kjer je spoznal tako probleme kot dobre prakse podjetij pri izvajanju ukrepov za zdravo delovno okolje in čistejše okolje.

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.