fbpx

Prijava v portal: 

Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode

Izobraževalni program
Ura: –
Izobraževalni program

Ta izdelek trenutno ni na zalogi in ni na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu
~ Obračuni cen ravnanja s komunalnimi odpadki, obračuni vodarin ter stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode ~

Cena izvajanja storitev posamezne javne gospodarske službe (JGS) je sestavljena iz treh delov:

 • dela, ki predstavlja stroške javne infrastrukture,
 • dela, ki predstavlja stroške izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe, in
 • dela, ki predstavlja okoljske dajatve, če so te predpisane.

Cena je določena na osnovi metodologije za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter na osnovi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo na koncu potrdi občinski organ.

Cene komunalnih storitev med občinami so dokaj različne in tako obračunavanje cen komunalnih storitev vedno znova sproža vprašanja. Zato vam bodo ključni strokovnjaki na dvodnevnem izobraževanju podali izčrpna pojasnila!

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Pojasnila za izračunavanje posameznih postavk, kot so: zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vodarina, omrežnina, odvajanje in čiščenje odpadne vode (komunalne in industrijske)
Razumevanje strukture cene komunalnih storitev ter problematike obračunavanja na
številnih primerih iz prakse
Priporočila, kako naj ravnate, da kljub morebitnim višjim cenam postavk svoje stroške racionalizirate
Takojšnje odgovore na vprašanja. Pošljite vprašanje na: [email protected]

Prijava na izobraževanje


Potek izobraževanja

Praktične delavnice 
Dve praktični delavnici, na katerih boste pridobili pojasnila za izračunavanje posameznih postavk, kot so: zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vodarina, omrežnina, odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odgovori na vprašanja 
Odgovori na vprašanja – na vaše konkretno vprašanje prejmete odgovor na delavnicah in tudi po njih. Pošljite vprašanje na: [email protected]

Dostop do portala e-Okolje
Dostop do praktičnega portala e-Okolje (www.e-okolje.si), na katerem vedno in povsod dostopate do pojasnil, rešitev in odgovorov na vprašanja. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja 
Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

 


Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • dostop do portala e-Okolje (www.e-okolje.si) za obdobje 6 mesecev,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic.

Agenda

 • Delavnica: Obračun cen ravnanja s komunalnimi odpadki
 • Delavnica: Obračun vodarin ter stroškov odvajanja ter čiščenja odpadne vode
 • Dostop do portala e-Okolje z digitalnim priročnikom Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji
 • Dostop do spletne učilnice z gradivi s posameznih delavnic

Udeleženci preteklega izobraževanja so bili še posebej zadovoljni:

S primeri iz prakse in možnostjo razprave

mnenje udeleženke iz občine Komenda

S kompetentnostjo predavateljev, ki problematiko in potencialne rešitve poznajo povsem iz prakse

mnenje udeleženca iz JP Komunala Črnomelj in udeleženke iz JP Komunala Vodice

Z odlično predstavitvijo vsebine in predavateljema iz prakse

mnenje udeleženke iz Komunale Kranj


Na pobudo udeležencev ta program izvajamo že tretjič.

Spletna učilnica

⇒   Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
⇒   V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
⇒   Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli
preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
⇒   Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
⇒   Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Kaj program obsega?

Program obsega tri module:

 • dve praktični delavnici, ki trajata 6 pedagoških ur
 • dostop do portala e-Okolje (www.e-okolje.si) z digitalnim priročnikom Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji;
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Želim se prijaviti

Vsebina

Avtorji: Polonca Poljane Perič, mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe,  Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec in drugi

Vsebina:

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • Okoljska škoda
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

Dostopne podatke do portala prejmete v posebnem elektronskem sporočilu.

Delavnico vodi Branko Kosi.
Trajanje: od 9.00 do 13.30

Vsebina:

 • Osnove: Razumevanje vloge različnih akterjev (občani, upravni delavci občine, država, IJS, revizijski organi), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) kot posledica zgodovine, struktura MEDO
 • Stroški: vhodni podatki, elementi stroškov, uporaba vhodnih podatkov pri delitvi stroškov, splošni stroški, nepriznani stroški,…
 • Izračun cene: tri javne službe, en obračunovalec, transparentnost, veljavnost in spremenljivost
 • Cenik: izračun cen po posodi, prikaz na računu, spreminjanje cen po posodi
 • Vpliv razvoja ravnanja z odpadki na oblikovanje cene v bodoče

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Delavnico vodita mag. Danilo Burnač in mag. Zdenka Radek.
Trajanje: od 9.00 do 13.30

Vsebina:

Predavanje mag. Danilo Burnač, od 9.00 do 11.00

 • Predstavitev veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba)
 • Priprava in izdelava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
 • Predlogi za dopolnitev in spremembo Uredbe s strani komunalnih podjetij

 11.00 do 11.30  ODMOR

 Predavanje mag. Zdenka Radek, od 11.30 do 13.00

 • Posebnosti Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
 • Posebnosti pri pripravi in izdelavi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
 • Problemi in odprta vprašanja pri uvajanju cen v skladu z Uredbo

 13.00 do 13.30 DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Avtorji

Branko Kosi

Branko Kosi, univ. dipl. inž. str., s področjem okolja in odpadki se ukvarja od oktobra 1996, ko se je zaposlil v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. kot tehnični vodja, pred tem je bil zaposlen v Mariborski livarni Maribor. Prvi projekt je bil uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Sodeloval je pri pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije mehansko-biološke obdelave ter avtomatizacije sortiranja odpadkov. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom. Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala. Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje. V času, ko je še bil zaposlen v Snagi, je aktivno sodeloval pri vsebini in oblikovanju cen in cenikov s področja izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki, od koder so mu poznane zahteve in zadrege aktualne zadevne zakonodaje. Sedaj je samozaposlen in se ukvarja s storitvami in svetovanjem na področju ravnanja z odpadki, pridobivanja okoljskih dovoljenj, sodeluje v različnih okoljskih projektih ter še vedno predava kot predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala.

mag. Danilo Burnač

mag. Danilo Burnač se ukvarja z okoljsko problematiko gospodarskih javnih služb vodooskrbe, odpadkov, odvajanja in čiščenja voda ter zakonodajo s tega področja. Sodeluje na strokovnih posvetih s področja okoljske problematike in delovnopravne zakonodaje ter je član združenja nadzornikov in član združenja managerjev. Je avtor vrste znanstvenih in strokovnih člankov s področja okoljskih zadev, družbene odgovornosti in korporativnega upravljanja gospodarskih družb. V njegovem času vodenja je podjetje Mariborski vodovod d.d. prejelo vrsto najvišjih državnih priznanj in nagrad.

mag. Zdenka Radek

mag. Zdenka Radek je magistrirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru na MBA študiju s temo Finančni vidiki naložb v komunalni dejavnosti. Več kot 20 let je bila zaposlena v komunalnem podjetju, ki se ukvarja z različnimi dejavnostmi gospodarskih javnih služb varstva okolja, med drugim tudi z dejavnostjo odvajanja in čiščenja. Odgovorna je bila za področje financ in računovodstva. Sedaj je zaposlena kot svetovalka direktorja javnega podjetja Mariborski vodovod d.d. Je avtorica znanstvenih člankov ter nosilka in predavateljica predmetov s področja financ in računovodstva na Doba Fakulteti in Doba Višji strokovni šoli, ter predmeta Okoljske dajatve in financiranje na višješolskem študijskem programu »Varstvo okolja in komunala«. Bila je mentorica številnim diplomantom. Je predsednica Društva računovodij, finančnikov in revizorjev v Mariboru ter članica upravnega odbora Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.