Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Izobraževalni program

790,00  (DDV ni vštet v ceno)

Na izobraževanju udeleženci pripravijo oceno tveganja za določeno nevarno snov, spoznajo pogoste napake, pridobijo potrdilo o zaključku izobraževanja.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi – praktično izobraževanje za svetovalce za kemikalije, uporabnike nevarnih kemikalij, odgovorne za delo z nevarnimi snovmi in varnostne inženirje


Udeleženci izobraževanja pridobijo 15 točk v skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.


Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi (17. člen ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011).

Delodajalci so dolžni vplive nevarnih snovi na zdravje delavcev in tveganja v zvezi s tem oceniti ter sprejeti ustrezne ukrepe. Žal pa inšpektorji za delo ugotavljajo, da:

 • delodajalci in strokovni delavci oceno tveganja naredijo preveč splošno in da ne prepoznajo snovi, ki so prisotne na delovnih mestih;
 • delodajalci ne uvedejo potrebnih ukrepov, skladnih s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu;
 • delodajalci ne upoštevajo določil standarda SIST EN 689, ki zahteva periodično izvajanje meritev;
 • jih delodajalci sploh ne obvestijo o tem, da bodo zaposleni uporabljali rakotvorne ali mutagene snovi (obveza po Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem je 15 dni),
 • so varnostni listi pretežno še zmeraj v tujih jezikih, s pomanjkljivo opredelitvijo biološkega monitoringa in pomanjkljivo navedbo obvezne varovalne opreme;
 • so marsikje v podjetjih strokovni delavci za varnost pri delu večinoma strokovnjaki s področja strojništva in elektrotehnike, področja kemije pa ne obvladajo zadosti dobro in ga le redki tudi podrobneje spoznajo.

Oglejte si utrinek z delavnice:

Izdelava ocene tveganja na primeru


Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu je pomembno tudi, ker se delodajalci soočajo z odškodninskimi zahtevki svojih delavcev, ki so med delom s kemikalijami utrpeli poškodbe in poklicne bolezni. Zato je tudi zakonodaja tukaj precej rigorozna. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS št. 72/2021 z dne 11. 5. 2021) določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo v delovnem okolju ali so posledica katerekoli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Ocena tveganja, varnost pri delu


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Razumeli boste zakonodajo in njeno pravilno uporabo v vašem podjetju.
 • Samostojno boste izdelali oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi ter načrt meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu, na katera pridobite strokovno mnenje.
 • Na osnovi popravkov, ki jih bo predavatelj podal na izdelane ocene tveganja vaših kolegov, boste spoznali pogoste napake in jih vnaprej preprečili.
 • Pridobili boste kompetence, da oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi in načrt meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu v bodoče suvereno izdelate.
 • Usvojili boste pravilen postopek izdelave ocene tveganja in načrta meritev.
 • Dobili boste odgovore na vaša vprašanja tudi po izobraževanju.

Predavatelj

Boštjan Podkrajšekdr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Zaposlen je kot vodja Laboratorija za okoljske meritve na ZVD – Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Ljubljana, kjer različnim podjetjem nudijo vse potrebne meritve, strokovna mnenja in izobraževanja s področja okolja. V sklopu izvajanja teh nalog je v zadnjih 14 letih sodeloval z več kot 100 podjetji v Sloveniji, kjer je spoznal tako probleme kot dobre prakse podjetij pri izvajanju ukrepov za zdravo delovno okolje in čistejše okolje.


Komu priporočamo udeležbo?

Odgovornim za delo s kemikalijami, tehnologom, strokovnim sodelavcem, varnostnim inženirjem, svetovalcem za kemikalije, in vsem, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za kemikalije.


Vsebina izobraževanja

Avtorji: mag. Mark Stanojevič, dr. Boštjan Podkrajšek, mag. Alja Livio Torkhani

POSTOPKOVNIKI:

 • za proizvajalca, uvoznika, uporabnika kemikalije,
 • za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalije,
 • za prijavo nove kemikalije, za registracijo nove kemikalije,
 • za evalvacijo, avtorizacijo snovi, za sporočanje podatkov o kemikalijah.

 TABELE in PREGLEDNICE

 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij, Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Preglednica: Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H in P stavki
 • Pravila glede skupnega skladiščenja kemikalij
 • Pregled: Varnostni listi
 • Pregled: Biocidni proizvodi
 • Pregled: SCIP
 • Pregled: Uredba o detergentih in označevanje detergentov
 • Pregled: Blago z dvojno rabo
 • Pregled: Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Pregled: Predhodne sestavine za eksplozive

 PRIMERI:

 • primer varnostnega lista,
 • primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami,
 • vzorci etiket.

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do kontrolne mape, ki je namenjena samostojnemu študiju in s pomočjo katere boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Gradivo samostojno predelate v časovnem okvirju, ki vam ustreza. Preučiti ga je potrebno do predvidenega zaključka izobraževanja, za opravljanje preizkusa in pridobitev certifikata

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: online v živo (platforma Zoom)
Predavatelj: mag. Boštjan Podkrajšek

Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu

 • Zakonske osnove pri obvladovanju kemičnih snovi na delovnem mestu
 • Identifikacija nevarnih kemičnih snovi
 • Izbira ustrezne metode za izdelavo kemične ocene
 • Postopek izdelave kemijske ocene tveganja- modificirana metoda AUVA
 • Praktični primeri
 • Ocena tveganja za prisotne kemične snovi na delovnem mestu, kot osnova za izvajanje meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu v skladu s standardom SIST EN 689

Predstavitev glavnih sprememb Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, 72/21)

 • Predstavitev novih mejnih vrednosti in BAT vrednosti, razlike glede na prejšnji pravilnik
 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti

Implementacija novega pravilnika in standarda SIST EN 689:2018 pri izvajanju meritev kemičnih snovi na delovnem mestu

 • Nove zahteve za izvajalce in naročnike meritev kemijskih škodljivosti
 • Predstavitev SIST EN 689, ki podaja strategijo oz. navodilo, na kakšen način, po možnosti s čim manj reprezentativnimi meritvami, vendar z zadostno mero zaupanja, lahko ugotovimo, da delavci verjetno ne bodo izpostavljeni koncentracijam, ki presegajo mejne vrednosti
 • Standard  SIST EN 689 natančno podaja navodila glede načrta meritev, izvajanja meritev, števila meritev, vrednotenje rezultatov, interval meritev ter hkratne izpostavljenosti več kemičnim snovem
 • Izvajanje meritev kemičnih snovi v praksi

Navodila za pripravo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi in načrta meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu, ki ju predavatelj oceni na drugi delavnici.

Odgovori na vprašanja

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207

Predavatelj: dr. Boštjan Podkrajšek

 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja in načrte meritev udeležencev
 • Glavne napake in težave v praksi

 • Izpolnitev testa v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Delavnica: Zakonodaja, standard SIST EN 689 ter izvedba meritev
 • Delavnica: Ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi in načrta meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu – pregled konkretnih primerov v podjetjih
 • Dostop do kontrolne mape svetovalca za kemikalije
 • Certifikat: Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

 • Na izobraževanju izdelate oceno tveganja  za nevarno kemično snov in načrt meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu po vašem izboru in na oceno vam predavatelj poda komentar.
 • Predavatelj pred vsemi udeleženci obravnava posamezno oceno tveganja (pod pogojem, da se s tem udeleženci strinjajo) in tako vsak udeleženec ugotovi pogoste napake v praksi in čemu se izogniti.
 • Zagotovljena je visoka stopnja sodelovanja in interakcije med udeleženci in predavateljem, zato hitro in enostavno pridete do rešitev.
 • Celotno predavanje predavatelj pojasni na praktičnih primerih, zato potek izdelave ocene tveganja strojev udeleženci povsem razumejo.
 • Visoka kompetentnost predavatelja!

Pridobite certifikat in 15 točk!

Po uspešno opravljenem izobraževanju boste pridobili certifikat Forum Akademije: Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Certifikat je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki jim služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju, na katerem je udeleženec dejansko izdelal oceno tveganja za nevarno kemično snov.

Z opravljenim izobraževanjem boste pridobili 15 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.


Priporočila udeležencev izobraževanja

»Zadovoljen sem s fleksibilnostjo predavatelja. Kot laik iz kemijskega prava sem pridobil znanje s tega področja in prejel tudi kvalitetno literaturo za uporabo v prihodnje. Sedaj imam tudi znanje, da ocenim, ali je varnostni list dober ali ne.« – Aleš Sinreih, Petrol Energetika d.o.o.

»Izjemno so mi koristili primeri iz prakse.« – Maja Bertoncelj, Tosama d.o.o.

»Zelo dobra predstavitev, podkrepljena z veliko praktičnimi primeri.« – Aleš Gaber, SIP Strojna industrija d.d.


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in izdelavi ocene tveganja za nevarne kemične snovi ter na načrtu meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu.
 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo 6  pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovori na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Vsak udeleženec bo po prvi delavnici v svojem podjetju samostojno izdelal oceno tveganja za nevarno kemično snov ter načrt meritev nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu po lastnem izboru. Pomagal si bo z navodili za izdelavo in primerom, predstavljenim na prvi delavnici. Na drugi delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Dostop do kontrolne mape svetovalca za kemikalije se nahaja na portalu e-Okolje. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Certifikat Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za nevarne kemične snovi kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku boste prejeli po pošti. Prejeli ga boste po opravljenem zaključnem testu.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še več seminarjev na temo – Varnost in zdravje pri delu in Okolje in odpadki. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Avtorji

dr. Boštjan Podkrajšek, univ. dipl. kem.

Leta 1999 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, smer analizna kemija. Kot mladi raziskovalec je svoje znanstveno-raziskovalno delo začel izvajati v Laboratoriju za analizno kemijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer je na področju atmosferske kemije in onesnaženja okolja leta 2004 tudi doktoriral. Svoje znanstveno delo je predstavljal na različnih mednarodnih konferencah s področja atmosferske kemije in s področja kromatografije, sodeloval v bilateralnih projektih s partnerji iz Avstrije in ZDA ter svoje znanje izpopolnjeval tudi na večmesečnih obiskih v tujini (Nemčija, Poljska). Leta 2005 se je zaposlil kot vodja Laboratorija za okoljske meritve na ZVD - Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Ljubljana, kjer različnim podjetjem nudijo vse potrebne meritve, strokovna mnenja in izobraževanja s področja okolja, predvsem meritve kakovosti zraka (meritve emisij in imisij, meritve kemičnih snovi v delovnem okolju in bivalnem okolju, …). V sklopu izvajanja teh nalog je v zadnjih 14 letih sodeloval z več kot 100 podjetji v Sloveniji, kjer je spoznal tako probleme kot dobre prakse podjetij pri izvajanju ukrepov za zdravo delovno okolje in čistejše okolje.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.