fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Samostojni računovodja – Usposabljanje za samostojno računovodsko delo

Online izobraževalni program v živo
Ura: 9.00 – 14.00
Online izobraževalni program v živo

980,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in jo popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

Pridružite se nam na novem izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA
Usposabljanje za samostojno računovodsko delo

Za samostojno delo v računovodstvu morate dobro obvladati ključna računovodska področja: računovodske standarde, davčno zakonodajo, obveznosti in terjatve, vrednotenje sredstev, aktivne in pasivne prihodne fizičnih oseb, denarni tok, analiziranje s pomočjo kazalnikov.

Zato smo oblikovali program namenjen računovodjem, ki že imajo pridobljene določene delovne izkušnje z ciljem pridobitve kompetenc in veščin za delo samostojnega računovodje.

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Celovit program vam omogoča nadgradnjo kompetenc na področjih:

 • davčne zakonodaje in računovodskih standardov
 • sredstev in obveznosti do njihovih virov
 • obračuna prejemkov zaposlenih
 • zavarovanja terjatev
 • denarnega toka in analize bilanc
 • in 6 mesečno vsakodnevno uporabo portala Računovodski praktikum

Prijava na izobraževanje


Potek izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija 
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja 
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal Računovodski praktikum
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala Računovodski praktikum s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja 
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

 


Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in 30 dni po izobraževanju,
 • pridobitev certifikata Samostojni računovodja.

Agenda

 • Dostop do portala Računovodski praktikum
 • Delavnica: Zakonodaja, dolgoročna sredstva, amortizacija, zaloge, odpisi-oslabitve
 • Delavnica: Terjatve, Razmejitve, Prejemki zaposlenih, Potni nalogi
 • Delavnica: delavnica: Obračuni pogodb, Denarni tok, Kazalniki, Bonitete
 • E-seminar: Excel za računovodje in finančnike
 • Preverjanje znanja

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnjih izvedb

Vse je bilo nad pričakovanji. Predavateljica super! Dobila sem informacije, ki sem jih potrebovala pri svojem delu, pa tudi informacije, za katere nisem vedela, da mi manjkajo, oz. jih bom potrebovala v prihodnosti.

Tina Rožman

V celoti 100 % zadovoljna z gradivom, znanjem in spoznanji, predvsem pa s predavateljico Lidijo Robnik.

Irena Lebič

Same pohvale tako glede predavateljice kot tem, ki smo jih obravnavali na izobraževanju.

Vanja Gorenjak


Samostojni računovodja v praksi


Program je namenjen računovodjem ali knjigovodjem, ki že imajo nekaj izkušenj. Pripravljen je tako, da vam zagotovi celovit pregled nad najpomembnejšimi nalogami in dober vpogled v področja, ki jih mora poznati samostojni računovodja. Na osnovi konkretnih primerov boste spoznavali zakonitosti pravilnega računovodenja ter obračuna plač, odpravili dileme in vprašanja v zvezi z knjiženjem, zahtevnimi poslovnimi dogodki, amortizacijo, kazalniki in se med drugim naučili oceniti lastno boniteto in boniteto poslovnih partnerjev.


Spletna učilnica

⇒   Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
⇒   V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
⇒   Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli
preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
⇒   Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
⇒   Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Izobraževalni program s certifikatom

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program “Samostojni računovodja – Usposabljanje za samostojno računovodsko delo” vključuje izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • tri intenzivne interaktivne delavnice v živo, ki trajajo 5 ali 6 pedagoških ur,
 • portal Računovodski praktikum za samostojni študij glede na posamezni modul izobraževanja,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

CERTIFIKAT
Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Samostojni računovodja” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Želim se prijaviti

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

Dostop do portala in priročnika boste prejeli po elektronski pošti.

Trajanje: od 9.00 do 13.00

 • Izpostavljene vsebine iz računovodskih predpisov – Slovenski računovodski standardi, Mednarodni računovodski standardi;
 • Določene vsebine iz davčne zakonodaje – Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku;
 • Vrednotenje in vodenje evidenc dolgoročnih sredstev (neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, terjatve za odložene davke);
 • Obračun in metode amortizacije dolgoročnih sredstev (računovodski in davčni vidik);
 • Vlaganja v dolgoročna sredstva in tekoče vzdrževanje;
 • Metode vrednotenja porabe zalog materiala;
 • Metode vodenja zalog trgovskega blaga;
 • Odpisi, oslabitve in inventurni popis zalog in opredmetenih osnovnih sredstev – računovodski in davčni vidik

Trajanje: od 9.00 do 13.00

 • Terjatve – razne oblike zavarovanj, odpisi, oslabitve – računovodski in davčni vidik;
 • Terjatve in obveznosti za odložene davke;
 • Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve – računovodski in davčni vidik;
 • Obračun prejemkov zaposlenih (plača za nedoločen in določen čas, bolniška, regres za letni dopust, neplačani dopust, delo od doma);
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (odpravnine, solidarnostna pomoč, ločeno življenje, terenski dodatek);
 • Potni nalogi in napotitev zaposlenih na delo v tujino;
 • Posebnosti v davčnem obračunu

Trajanje: od 9.00 do 14.00

 • Obračun pogodb civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri, pogodbe sejnin, pogodbe cenilcev in tolmačev);
 • Obračun kapitalskih dohodkov fizičnih oseb (dividende, dobički, najemnine, obresti):
 • Davčno priznani in nepriznani prihodki in odhodki;
 • Delno priznani odhodki;
 • Načrt denarnih tokov in spremljanje njegove realizacije;
 • Analiziranje poslovanja s pomočjo finančnih in nefinančnih kazalnikov poslovanja.
 • Ocena lastne bonitete in bonitete poslovalnih partnerjev skozi izračunov kazalnikov.

1. lekcija: OSNOVNE FORMULE, FUNKCIJE in DELO S CELICAMI

 • Deljenje, seštevanje, odštevanje podatkov, računanje povprečij, odstotkov, statistik
 • Pogojni izračuni (samodejna prilagoditev izračuna glede na vhodne podatke)
 • Kopiranje formul v druge celice ali na druge delovne liste
 • Obdelava medsebojno povezanih podatkovnih datotek (različne excel datoteke ali različni delovni listi)
 • Odstranjevanje podvojenih zapisov iz seznamov
 • Združevanje celic, tako da se vsi podatki ohranijo
 • Delitev besedila v stolpce (npr. kako ime in priimek iz enega stolpca razdeliti v 2 ločena stolpca) in obratno – združevanje 2 stolpcev
 • Sprememba malih v velike tiskane črke, sprememba velike začetnice
 • Uporaba datumskih funkcij (NOW, TODAY, MONTH …)

2. lekcija: PRIPRAVA TABEL in OBDELAVA PODATKOV

 • Avtomatska izdelava tabel, delo z obrazci za tabele
 • Zamenjava vrstice in stolpca (rotacija tabele)
 • Hitro in razširjeno razvrščanje podatkov, zamrznitev dela celic
 • Samodejno filtriranje, delo z razširjenim filtrom, kopiranje filtriranih podatkov
 • Uporaba vmesnih seštevkov, izdelava pregledov
 • Vrtilne tabele, združevanje delnih tabel (za kompleksne podatke)
 • Delo s trodimenzionalnimi tabelami
 • Makro – kako se pripravi vzorec datoteke, ki ga lahko uporabite vsakič znova …

3. lekcija: OBLIKOVANJE GRAFOV in NASTAVITVE TISKANJA

 • Izdelava grafov, tortnih in stolpčnih diagramov…
 • Dodajanje vrednosti k stolpcu, spreminjanje barve stolpcev, merila, mrežnih črt grafa,
 • Izdelava projekcijske krivulje / trendne črte,
 • Spreminjanje osi, dodajanje legende, naslova grafa …
 • Dodajanje glave / noge, strani delovnega lista
 • Možnosti tiskanja (tabel, grafov, delovnih listov…)
 • Kako ročno nastaviti prelom strani (kaj se tiska na katero stran)
 • Povezava excela z wordom ali powerpointom …

4. lekcija: FINANČNE FUNKCIJE in ANALIZE

 • Izračun prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka na osnovi enakih plačil in obrestne mere; izračun obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb s pomočjo izračuna neto sedanje vrednosti naložbe, notranje stopnje donosa, potencialnega zaslužka investicije (ROI) …

Avtorji

Lidija Robnik doc. dr.

Lidija RobnikLidija Robnik doc. dr. je samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

univ. dipl. ekon.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.