svetovalec-za-kemikalije
Postopkovna mapa za svetovalca za kemikalije
298,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Postopkovna mapa za svetovalca za kemikalije

Online dokumentacija

298,00  DDV ni vštet v ceno

Postopkovniki, preglednice, primeri, vzorci in zakonodaja za dosledno izpolnitev obveznosti vseh, ki imate opravka s kemikalijami.

Nepogrešljivo za vse svetovalce za kemikalije in vse, ki imate opravka z nevarnimi kemikalijami!

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Svetovalec za kemikalije, online dokumentacija


Večina slovenskih podjetij uporablja ali pa tudi proizvaja kemikalije.

V takih podjetjih seveda obstaja svetovalec za kemikalije oz. odgovorna oseba, ki po določilih kemijske zakonodaje (REACH, CLP; Zakon o kemikalijah) ureja vsa potrebna dovoljenja, izdelavo varnostnih listov, skrbi za pravilno označitev in skladiščenje kemikalij.


Kemijska zakonodaja je, tudi zaradi progresivne proizvodnje kemikalij in z njimi povezanimi učinki, zelo spremenljiva in rigorozna. Tako je, na primer, UREDBA (ES) št. 1907/2006  REACH bila od leta 2006 do danes spremenjena 68 krat ter 10 krat popravljena, kar je več kot 5 sprememb na leto!


Svetovalec za kemikalije


Zadnji dve leti sta bili podvrženi precejšnjim spremembam; glavne so bile:

 • novosti uredbe CLP glede razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij (aktualne novosti veljavne 1. 3. 2022 ter 17. 12. 2022);
 • UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), ki do 1.1.2023 nalaga vsem proizvajalcem in dobaviteljem nevarnih kemikalij obvezno posodobitev varnostnih listov;
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 123/22 z dne 27.9.2022);
 • Spremembe Uredbe o kozmetičnih izdelkih;
 • Novosti Uredbe EU št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, kar s 1. 1. 2022 uvaja odobritev določenih aktivnih snovi;
 • določitev t.i. UFI (Unique Formula Identifier – unikatni identifikator formulacije)  in izvedba notifikacije centrom za zastrupitve (PCN -Poison Centre Notifications) za vse nevarne zmesi, namenjene potrošnikom (veljavno od 1. 1. 2021);
 • obvezno poročanje v bazo SCIP za izdelke, ki vsebujejo SVHC (veljavno od 5. 1. 2021).

Da boste poznali in v praksi dosledno upoštevali obsežno zakonodajo o ravnanju s kemikalijami, imeli kemikalije registrirane in za njih vsa potrebna dovoljenja, da boste s kemikalijami varno ravnali in jih pravilno skladiščili, uporabite novo zbirko obveznih dokumentov.

+ NOVI naročniki prejmete dostop do  videoposnetka z gradivom Varnostni list nevarne kemikalije, ki je pomemben za  dobavitelje, proizvajalce, uvoznike in uporabnike nevarnih snovi in zmesi!

Z mapo boste vedno in povsod:

 • seznanjeni s predlaganimi in sprejetimi spremembami kemijske zakonodaje;
 • vedeli, v katerih primerih in kako poročati agenciji ECHA o SVHC snoveh v izdelkih;
 • imeli boljše znanje glede generiranja UFI kode ter poročanja preko portala PCN;
 • delovali skladno z aktualnimi spremembami – pravilno boste postopali glede označevanja, vnosa kemikalij, registracije, poročanja in varnostnih listov;
 • prihranili čas – postopkovniki vas bodo vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • varni pred sankcijami – kazen za neupoštevanje zakonodaje glede ustreznega ravnanja s kemikalijami, tj. dajanja kemikalije v promet, nepravilnega označevanja in skladiščenja kemikalij itd., znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.
 • + DODATEN ARGUMENT, ki se je v praksi izkazal za najbolj prepričljiv prijem, s katerim še naprej gradimo sodelovanje z našimi strankami – ODGOVOR NA VPRAŠANJE. Pošljite nam vprašanje na: [email protected] in za vas pridobimo strokovni odgovor!

Avtorji

Boštjan Šimenc

Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

dr. Miša Biro

dr. Miša Biro, podjetje Civis d.o.o., svetovalka za kemikalije

mag. Alja Livio Torkhani

Alja Livio Torkhani, magister bioloških in biotehniških znanosti, se s kemijsko zakonodajo ukvarja od leta 2011, ko je na Uradu za kemikalije opravila izpit za svetovalca za kemikalije. Ukvarja se tudi s pisanjem strokovnih člankov na temo kemijske zakonodaje v slovenščini, nemščini in angleščini. Kot svetovalka za kemikalije in zakonodajo na področju varnosti igrač sodeluje tudi z Inštitutom za razvoj igrač.

mag. Mark Stanojević

Mark Stanojevićmag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki. Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Koristi

Z mapo boste vedno in povsod:

 • vedeli, v katerih primerih in kako poročati agenciji ECHA o SVHC snoveh v izdelkih;
 • imeli boljše znanje glede generiranja UFI kode ter poročanja preko portala PCN;
 • delovali skladno z aktualnimi spremembami – pravilno boste postopali glede označevanja, vnosa kemikalij, registracije, poročanja in varnostnih listov;
 • prihranili čas – postopkovniki vas bodo vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • varni pred sankcijami – kazen za neupoštevanje zakonodaje glede ustreznega ravnanja s kemikalijami, tj. dajanja kemikalije v promet, nepravilnega označevanja in skladiščenja kemikalij itd., znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.

+ DODATEN ARGUMENT, ki se je v praksi izkazal za najbolj prepričljiv prijem, s katerim še naprej gradimo sodelovanje z našimi strankami – ODGOVOR NA VPRAŠANJE. Pošljite nam vprašanje na: [email protected] in za vas pridobimo strokovni odgovor!

Vsebina

POSTOPKOVNIKI

 • Postopkovnik za proizvajalca kemikalije
 • Postopkovnik za uvoznika kemikalije
 • Postopkovnik za subjekte, ki v RS uporabljajo nevarne kemikalije
 • Postopkovnik za subjekte, ki izvajajo skladiščenje nevarne snovi kot dejavnost
 • Postopkovnik za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalije
 • Postopkovnik registracije nove kemikalije pri Evropski agenciji ECHA
 • Postopkovnik za izdelavo ocene kemijske varnosti
 • Postopkovnik za evalvacijo snovi
 • Postopkovnik avtorizacije snovi
 • Postopkovnik za sporočanje podatkov o kemikalijah

PREGLEDNICE IN TABELE

 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: razlaga piktogramov
 • Preglednica: stavki za nevarnost in previdnostni stavki
 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
 • Tabela: Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Pregled: Tehnične in organizacijske zahteve za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Pravila glede skupnega skladiščenja kemikalij
 • Preglednica: izjeme glede skupnega skladiščenja
 • Seznam kemikalij, za katere je treba sporočati podatke
 • Seznam kemikalij, za katere ni treba sporočati podatkov
 • Pregled: Varnostni listi
 • Pregled: biocidni proizvodi
 • Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju – pregled glavnih določil
 • Pregled: Novosti pri poročanju o kemikalijah – UFI in PCN
 • Preglednica: pregled podatkov tehničnega dosjeja ob prijavi novih snovi
 • Preglednica: določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Pregled: Skladiščenje nevarnih odpadkov in nevarnih tekočin
 • Pregled: SCIP
 • Pregled: Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Pregled: Predhodne sestavine za eksplozive
 • Pregled: blago z dvojno rabo
 • Pregled: Uredba o detergentih in označevanje detergentov

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista za snov
 • Primer varnostnega lista za zmes
 • Informacije na etiketah
 • Vzorci etiket
 • Primer navodila za varno delo z natrijevo lužino
 • Primer navodila za varno delo s proizvodom bulsan
 • Osnovna navodila za varno delo

ZAKONODAJA

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

VZORCI NA PORTALU e-Okolje

 • Primer etikete detergenta
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge – Vzorec izjave za posamezne sklenjene posle
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge – Vzorec izjave za večkrat sklenjene posle

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.