fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Osebna varovalna oprema – dolžnosti delavcev in obveznosti delodajalcev

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 13.30
Strokovnjaki:

266,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ne glede na dolžnosti, obveznosti in prekrške, ki jih določa zakon, je osebna varovalna oprema pripomoček, ki jo posameznik nosi s ciljem varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost!

Več tudi o ustreznem nakupu, navodilih o uporabi, usposabljanju, poškodbah zaradi neustrezne uporabe, do neprijetnih regresnih zahtevkih, boste izvedeli na strokovnem seminarju.

 

Komu je seminar namenjen?

Strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom, drugim strokovnim službam, direktorjem, vodjem in drugim, ki jih to področje zanima.

 

Zakon o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-1) in osebna varovalna oprema:

12. člen (dolžnosti delavcev)
(3) Delavec mora uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.

 

19. člen (obveznosti delodajalca)
zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu;

 

76. člen (prekrški delodajalca)
(1) Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki: 8. ne zagotavlja delavcem osebne varovalne opreme in njene uporabe, če sredstva za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu (četrta alineja 19. člena);

 

77. člen (prekrški delavca)
Z globo od 100 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek delavec, ki: 1. v skladu z navodili delodajalca ne uporablja pravilno delovne opreme in drugih sredstev vključno z varnostnimi napravami ter osebne varovalne opreme v skladu z njenim namenom (prva in druga alineja 50. člena).

Kratek pregled vsebine:
  • Pravne podlage
  • Na podlagi ocene tveganja odločitev o nakupu in uporabi OVO
  • Izkušnje in primeri iz prakse
  • Navodila in usposabljanje delavcev v zvezi z uporabo osebne varovalne opreme
  • Poškodbe pri delu zaradi neupoštevanja navodil in neustrezne OVO
  • Odškodninski zahtevki zaradi poškodb pri delu povezanih z OVO

Avtorji

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu. Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih strane. Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.