e-Kadrovik za gospodarstvo

e-Kadrovik za gospodarstvo

Portal

Spletni dostop (letna naročnina – enkratno plačilo)
448,00  DDV ni vštet v ceno

Spletni dostop vključuje: spletni priročnik Zakon o delovnih razmerjih v praksi, dostop do preverjenih kadrovskih rešitev, praktični vzorci z možnostjo urejanja, neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja, opomnik s pomembnimi datumi, kadrovski koledarček, seznam aktualnih javnih razpisov, redno obveščanje in posodabljanje, zbirka aktualnih webinarjev

Spletni dostop (letna naročnina – mesečno plačilo)
39,00  DDV ni vštet v ceno

Mesečna naročnina: 39,00 €/mesec + DDV

Spletni dostop vključuje: spletni priročnik Zakon o delovnih razmerjih v praksi, dostop do preverjenih kadrovskih rešitev, praktični vzorci z možnostjo urejanja, neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja, opomnik s pomembnimi datumi, kadrovski koledarček, seznam aktualnih javnih razpisov, redno obveščanje in posodabljanje, zbirka aktualnih webinarjev

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Spletno stičišče za HR-ovce vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisovstrokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.

»Portal e-Kadrovik nam je v veliko pomoč pri vsakdanjem delu. Večkrat posežemo po priročniku, spremljamo objave in časovni opomnik o aktualnih zadevah, še posebej pa nam pomagajo odgovori na naša vprašanja. Pripravljeni so strokovno in razjasnijo naše dileme, kar je toliko bolj pomembno, kadar gre za specifične okoliščine primera in v (katerihkoli) splošnih odgovorih ne najdemo rešitve.«

Kristina Božič, višja svetovalka za kadrovske zadeve, Občina Škofja Loka

 • Strokovne vsebine priznanih slovenskih strokovnjakov (brskanje po aktualnih in preverjenih informacijah)
 • Vprašanja in odgovori: pregledno po kategorijah
 • Kadrovska dokumentacija: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki, vzorci odpovedi …
 • Opomnik s pomembnimi datumi: kadrovski koledarček
 • Aktualno: najnovejše kar se dogaja na kadrovskem področju
 • Javni razpisi: povezave do vseh pomembnih razpisov za delodajalce, z opomniki, kdaj razpis poteče
 • Video seminarji (posnetki aktualnih in pomembnih webinarjev)

Več informacij

Avtorji

dr. Simona Šarotar Žižek

dr. Simona Šarotar Žižekdr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje. Specialne teme so: dobro počutje in celovitost zaposlenih, management stresa in raznolikosti zaposlenih, varnost in zdravje zaposlenih, komuniciranje in obvladovanje konfliktov, motiviranje, pripadnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska energija, osebna in družbena odgovornost, družba 5.0, industrija 4.0,… Doktorirala je z temo »Vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije«. Je predstojnica študijske smeri »Management in organizacija poslovanja« in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Njen opus zajema več kot 650 bibliografskih enot. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih ("Celovit model za merjenje dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih praks" in "Sodobni model upravljanja človeških virov na področju turizma") in vodi tudi mednarodne projekte ("CHANCE-4-CHANGE" SMART PRODUCTION in REGIO HELP) in sodeluje v njih (GRENZ FREI). Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato jo je pristojno ministrstvo imenovalo skupino slovenskih strokovnjakov pri EU-OSHA za področje varnosti in zdravja pri delu. Je tudi članica sveta vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem, je tudi izobraževalna trenerka, poslovna svetovalka, moderatorka, projektni vodja, voditeljica, scenaristka in režiserka javnih prireditev in dogodkov, urednica,... Poslovno je sodelovala (svetovanja ali predavanja) z Ljudskimi univerzami, Mariborsko razvojno agencijo, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Trgovinsko zbornico Slovenije, Zavodom za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Združenjem bank Slovenije in vrsto gospodarskih subjektov.

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Miha Šercer

Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

Koristi

Naročniki prejmete dostop do:

 • strokovnih napotkov in odgovorov na vprašanja priznanih slovenskih strokovnjakov,
 • uporabnih vzorcev, obrazcev in številnih primerov kadrovske dokumentacije (pogodbe o zaposlitvi, napotitve v tujino, obvezni in priporočljivi pravilniki, kadrovske evidence, opisi delovnih mest, upravljanje s kadri, inšpekcijski nadzor, prekinitev delovnega razmerja, varnost in zdravje pri delu ter promocija zdravja …)
 • ustrezno strokovno pojasnjenih področij, ki jih kadroviki pokrivate (zaposlovanje, sklenitev pogodbe o zaposlitvi, razvoj in usposabljanje zaposlenih, napotitev delavcev na delo v tujino, zaposlovanje tujcev, sistemizacija in opisi delovnih mest, varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih podatkov, plače …),
 • zbirk pravnih predpisov s kadrovskega področja (najpomembnejših delovnopravnih zakonodajnih podlag),
 • redno in ažurno obveščanje o implementaciji zakonskih sprememb v prakso, komentarjev razlag zakonskih zahtev (komentar ZDR-1 in ostale delovnopravne zakonodaje),
 • praktičnih rešitev in primerov iz prakse za učinkovito delo.

Vsebina

DELOVNA RAZMERJA IN TRG DELA

 • Zakon o delovnih razmerjih, s komentarjem
 • Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev
 • Sistemizacija delovnih mest in opisi delovnih mest
 • Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov v okviru kadrovske funkcije
 • Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v EU
 • Preprečevanje in reševanje konfliktov v delovnih razmerjih
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Odškodninska odgovornost delodajalca
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Družini prijazno podjetje (Klemen Žibret)
 • (Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

SODOBNA KADROVSKA FUNKCIJA IN KONTROLING

 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
 • Postavljanje in opredeljevanje ciljev
 • Načrtovanje kadrov
 • Etične presoje
 • Merjenje kategorij na kadrovskem področju
 • Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju
 • Sistem uravnoteženih kazalnikov in povezava med kadrovskimi kazalniki ter kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja
 • Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi
 • On-boarding

STRATEŠKO UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI – SPREMENJENA VLOGA KADROVSKE FUNKCIJE (KLEMEN ŽIBRET)

 • Kadrovska funkcija kot poslovni partner
 • Kadrovska funkcija kot strateška prednost
 • Koristi upravljanja s talenti
 • Prepoznavanje ključnih delovnih mest
 • Kdo je talent in klasifikacija talentov
 • Proces upravljanja s talenti
 • Različni pristopi k upravljanju s talenti
 • Različnost generacij
 • Vojna za talente
 • Vloge različnih deležnikov pri upravljanju s talenti
 • Osebni in osebnostni razvoj zaposlenih

Kratka vsebina portala:

UPORABNI OBRAZCI ZA UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ IN DRUGIH OBLIK DELA

SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pogodba za delo s krajšim delovnim časom
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
 • Pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev

TRAJANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v družbi
 • Letni razpored delovnega časa
 • Napotitev delavca na čakanje na delo doma
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Odreditev nadurnega dela
 • Odreditev začasnega opravljanja drugega dela
 • Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil
 • Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
 • Evidenca delovnega časa, evidenca prisotnosti, mesečno poročilo o nadurah

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Izredna odpoved pogodbe zaradi neupravičene odsotnosti z dela
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neupravičene odsotnosti z dela
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti
 • Obvestilo sindikatu, svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
 • Obvestilo o izplačanem regresu
 • Vabilo na zagovor, zapisnik o zagovoru
 • Vročilnica za osebno vročanje

URADNI OBRAZCI

 • Prijava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela – obrazec 48
 • Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Vloga za uveljavljanje nadomestila plače za dnevne odsotnosti z dela v odpovednem roku

VZORCI OPISOV DELOVNIH MEST

PRAVNI PREDPISI

 • Zakoni, pravilniki, kolektivne pogodbe

ODGOVORI NA AKTUALNA VPRAŠANJA IZ PRAKSE

SODNA PRAKSA

AKTUALNE TEME ZA KADROVSKE STROKOVNJAKE

 • Varnost in zdravje pri delu
  • Zakon o varnosti in zdravje pri delu
  • Odškodninska odgovornost delodajalca
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Starostna, predčasna, delna upokojitev
  • Pokojninska osnova, dokup, spodbude delodajalcem
  • Posebnosti v zvezi z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Aktualno

Tokrat smo za vas v tiskani izdaji pripravili sledeče teme:

 • Plačilo za delo in izpačilo poslovne uspešnosti:

Že iz definicije delovnega razmerja, vsebovane v prvem odstavku 4. člena Zakona o delovnih, izhaja, da gre pri delovnem razmerju za razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Nadalje je obveznost plačila kot temeljna pogodbena obveznost delodajalca izrecno predvidena tudi v 44. členu ZDR-1, ki določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela v skladu z določbami 126. do 130., 133. do 135. in 137. člena ZDR-1.

Iz citirane določbe 44. člena ZDR-1 je razvidno, da mora delodajalec delavcu zagotoviti »ustrezno« plačilo, pri čemer delavec in delodajalec ustreznost tega plačila opredelita v okviru pogodbene svobode. Vendar je treba opozoriti, da pri tem nista povsem svobodna, saj meje med drugim predstavljajo kolektivne pogodbe in splošni akti delodajalca, pa tudi zakonsko določena minimalna plača. O tem piše Tanja Bohl.

Dodali smo še poglavje o izplačilu poslovne uspešnosti, ki je proti koncu in v začetku leta zelo aktualna. Dodana so pojasnila, kako poročati na REK obrazcih in davčni vidik uzplačila poslovne uspešnosti. O tem piše Simona Matko Počivalšek.

Na portal smo dodali in še sproti dodajamo vse aktualne vebine:

 • Pregled veljavnih interventnih ukrepov za delodajalce;
 • Davki v praksi;
 • Upravljanje in hramba poslovne dokumentacije;

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. S pisnim naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.