e-Kadrovik za javni sektor

e-Kadrovik za javni sektor

Portal

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Spletno stičišče za HR-ovce vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, relevantnih za javni sektor, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov za področje javnega sektorja, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja, s katerimi se srečujete v javnem sektorju.

 • Strokovne vsebine priznanih slovenskih strokovnjakov (brskanje po aktualnih in preverjenih informacijah)
 • Vprašanja in odgovori: pregledno po kategorijah
 • Kadrovska dokumentacija: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki, vzorci odpovedi …
 • Opomnik s pomembnimi datumi: kadrovski koledarček
 • Aktualno: najnovejše kar se dogaja na kadrovskem področju
 • Javni razpisi: povezave do vseh pomembnih razpisov za delodajalce, z opomniki, kdaj razpis poteče
 • Video seminarji (posnetki aktualnih in pomembnih webinarjev)

»Portal e-Kadrovik nam je v veliko pomoč pri vsakdanjem delu. Večkrat posežemo po priročniku, spremljamo objave in časovni opomnik o aktualnih zadevah, še posebej pa nam pomagajo odgovori na naša vprašanja. Pripravljeni so strokovno in razjasnijo naše dileme, kar je toliko bolj pomembno, kadar gre za specifične okoliščine primera in v (katerihkoli) splošnih odgovorih ne najdemo rešitve.«

Kristina Božič višja svetovalka za kadrovske zadeve – Občina Škofja Loka

 

Oglejte si portal tukaj

Avtorji

Andrej Tomšič

dr. Simona Šarotar Žižek

dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje. Specialne teme so: dobro počutje in celovitost zaposlenih, management stresa in raznolikosti zaposlenih, varnost in zdravje zaposlenih, komuniciranje in obvladovanje konfliktov, motiviranje, pripadnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska energija, osebna in družbena odgovornost, družba 5.0, industrija 4.0,… Doktorirala je z temo »Vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije«. Je predstojnica študijske smeri »Management in organizacija poslovanja« in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Njen opus zajema več kot 650 bibliografskih enot. Sodelovala je v več raziskovalnih projektih ("Celovit model za merjenje dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih praks" in "Sodobni model upravljanja človeških virov na področju turizma") in vodi tudi mednarodne projekte ("CHANCE-4-CHANGE" SMART PRODUCTION in REGIO HELP) in sodeluje v njih (GRENZ FREI). Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato jo je pristojno ministrstvo imenovalo skupino slovenskih strokovnjakov pri EU-OSHA za področje varnosti in zdravja pri delu. Je tudi članica sveta vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem, je tudi izobraževalna trenerka, poslovna svetovalka, moderatorka, projektni vodja, voditeljica, scenaristka in režiserka javnih prireditev in dogodkov, urednica,... Poslovno je sodelovala (svetovanja ali predavanja) z Ljudskimi univerzami, Mariborsko razvojno agencijo, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Trgovinsko zbornico Slovenije, Zavodom za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Združenjem bank Slovenije in vrsto gospodarskih subjektov.

Jerneja Pogorevc, univ. dipl. prav.

Jerneja je po izobrazbi diplomirana varstvoslovka (Visoka policijsko-varnostna šola, 2000) in univerzitetna diplomirana pravnica (Pravna Fakulteta v Ljubljani, 2005). Zaposlena je kot sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za javni sektor, Sektorju za organizacijo javnega sektorja ter za uslužbenski sistem, opravlja pa tudi dela in naloge v Sektorju za plače v javnem sektorju. Je članica Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je bila od junija 2005 do oktobra 2018 zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, skoraj 5 let kot vodja Službe za delovnopravne zadeve. Bila je tudi nadomestna članica v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za policiste.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Tanja Bohl

Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Koristi

Naročniki prejmete dostop do celovitih informacij s kadrovskega področja za javni sektor:

 • organizacija in sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju,
 • obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca,
 • pogodba o zaposlitvi, s posebnostmi v javnem sektorju,
 • plačni sistem javnega sektorja,
 • zakonske novosti, relevantne za javni sektor,
 • novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
 • pravno varstvo pravic javnih uslužbencev in alternativno reševanje sporov v javnem sektorju,
 • napotitve javnih uslužbencev na delo v tujino,
 • upravljanje s kadri v javnem sektorju,
 • pregled in komentarji aktualne sodne prakse.

Vsebina

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

 • Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju
 • Položaji in nazivi
 • Kadrovski načrti in kadrovske evidence

Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca ob zaposlitvi, prijava v obvezna socialna zavarovanja in postopek zaposlitve javnega uslužbenca

 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja – novosti ureditve
 • Urejanje, razporejanje in evidentiranje delovnega časa
 • Postopek zaposlitve javnega uslužbenca
 • Obveznosti delodajalca in delavca na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Varovanje dostojanstva zaposlenih
 • Pravno varstvo pravic javnih uslužbencev in alternativno reševanje sporov v javnem sektorju
 • Ravnanje s podatki o javnih uslužbencih in varstvo osebnih podatkov
 • Informacije javnega značaja in obveznosti subjektov javnega sektorja

Pogodba o zaposlitvi

 • Obvezna vsebina pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank: javnega uslužbenca in delodajalca
 • Posebnosti pogodbe o zaposlitvi:
 • Poskusno delo
 • Opravljanje pripravništva in posebnosti volonterskega pripravništva
 • Premestitev javnega uslužbenca
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in ZJU
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1
 • Varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • Najnovejša odločba Ustavnega sodišča RS glede pravilnega vročanja odpovedi delovnega razmerja delavcu po pošti

Inšpekcijsko nadzorstvo

 • Splošno
 • Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju
 • Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za plače v javnem sektorju
 • Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata za delo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)

Plačni sistem javnega sektorja

 • Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
 • Plača
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev
 • Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju
 • Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 • Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju
 • Dodatki kot del plače zaposlenih v javnem sektorju

Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini

 • Napotitev na delo v tujino
 • Razmejitev med napotitvijo na delo v tujino in napotitvijo zaposlenega na službeno potovanje v tujino
 • Plača in drugi prejemki javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujini

Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju

 • Letni pogovor s sodelavcem

VZORCI NA PORTALU

 • Postopki zaposlovanja
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Med delovnim razmerjem
 • Letni pogovor s sodelavcem
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Pravice, obveznosti ter odgovornosti javnih uslužbencev
 • Splošni akti
 • Uporabno
 • Uporabne preglednice

Aktualno

Tokrat smo za vas v tiskani izdaji pripravili sledeče teme:

 1. Ocenjevanje in napredovanje JU (Štefka Korade Purg)

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi letos najprej izvesti ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2021, nato pa tudi postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.

Na področju napredovanja javnih uslužbencev ni več interventnih ukrepov. Spremenjen pa je bil ZSPJS, ki je trajno določil datum izplačila plače iz naslova napredovanja v višji plačni razred in v višji naziv, in sicer višja plača zaradi napredovanja pripada javnemu uslužbencu s 1. decembrom za napredovanje v višji naziv in za napredovanje v višji plačni razred.

 1. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Štefka Korade Purg)

ZIPRS2223 določa sestavo proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in proračuna Republike Slovenije za leto 2023, prav tako pa določa posebnosti izvrševanja proračunov, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost (kar je novost), namenske prihodke in prejemke države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višino povprečnine v skladu z ZFO in prevzemanje obveznosti. ZIPRS2223 ureja tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna. Določbe ZIPRS2223 se uporabljajo:

 • v letih 2022 in 2023, razen če je za posamezni proračun ali posamezni člen tega zakona določeno drugače, in
 • za neposredne uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih tega zakona določeno drugače.

V prispevku so posebej predstavljene nekatere vsebine ZIPRS2223, povezane predvsem s poslovanjem neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna na področju priprave in izvajanja finančnih načrtov s poudarkom na politiki zaposlovanja.

NA PORTALU PREBERITE IN UPORABITE SLEDEČE DODATNE VSEBINE:

AKTUALNO:

Na portalu e-Kadrovik objavljeni številni odgovori na vaša vprašanja (možnosti pri zaposlitvi zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev v vrtcu, višina dodatka za delovno dobo, izplačilo sorazmernega dela regresa za delavko, ki se bo upokojila, zaposlitev za krajši delovni čas-invalidnost, uporaba zasebnega telefona v službene namene in povračilo stroška, ostopki za sklenitev pogodbe za določen čas po ZJU in še več na: https://www.e-kadrovik.si/vsebine/vprašanja-in-odgovori)

UPORABNO:

+ dodajamo vse trenutno aktualne vzorce (npr. aneks k pogodbi o zaposlitvi-napredovanje v višji naziv, pooblastilo za ocenjevanje JU po ZJU in še več)

+ vsi naročniki prejmete tudi dostop do webinarjev, ki so v tem trenutku najbolj aktualni (spremljate jih lahko pod zavihkom na portalu – video seminarji (Novosti plač in stroškov dela v 2022).

Na portalu pa spremljajte tudi aktualne novice, razpise in pomembne datume za kadrovike.

Splošni pogoji

PORTAL (SPLETNI DOSTOP)

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja.

PORTAL (SPLETNI DOSTOP + TISKANA IZDAJA)

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov, priročnik v tiskani obliki in pripadajoče posodobitve pa na vaš poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja.

Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja.