e-Ravnatelj

Portal

Pridružite se že več kot 2300 ravnateljem ter drugim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji, ki vsakodnevno dostopajo do vsebin strokovnih prispevkov, odgovorov na vprašanja, posnetkov izobraževanj, uporabljajo vzorce dokumentov in spremljajo novosti.

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Oglejte si portal tukaj

NOVO! Samo za naročnike portala – neomejen dostop do vseh video seminarjev:

 • Pogodba o zaposlitvi in novosti v vzgoji in izobraževanju po noveli ZOFVI-P  (Štefka Korade Purg)
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2023 (Štefka Korade Purg)

Ali veste:

 • Ključne spremembe novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)
 • Ministrstvo napovedalo ureditev prehrane dijakom na usposabljanju pri delodajalcih
 • Evidentiranje delovnega časa zaposlenih v vrtcu in šoli po novem ZEPDSV-A od 20. 11. 2023 dalje
 • Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024
 • Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi s 1. 1. 2024

Objavljen je javni razpis za financiranje krajših programov v vrtcih za šolsko leto 2023/24

  Trenutno spletno stičišče e-Ravnatelj uporablja že več kot 2300 ravnateljev ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji. Da je portal cenjen med ravnatelji, dokazujejo tudi odlična mnenja, ki nas spodbujajo, da ga vedno znova nadgrajujemo. Tako je za uporabnike na voljo zbirka informacij, napotkov, takoj uporabnih dokumentov in funkcionalnih pripomočkov, ki so podpora vsakdanjemu delu.


  »Priročnik za ravnatelje je pregleden, s spremembo zakonodaje se ga redno posodablja. Zajema področja, s katerimi se ravnatelj pri svojem delu srečuje, posledično je zato tudi obsežen. Spletišče vsebuje aktualne novosti, opise posameznih področij, sodno prakso, aktualna vprašanja, nekatere vzorce in obrazce. Z lahkoto je najti uporabno informacijo. Na zastavljeno vprašanje se hitro dobi odgovor.« – Ivica Vončina, ravnateljica, Osnovna šola Idrija


  Paket e-Ravnatelj zajema:

  • neomejen dostop do spletnega stičišča e-Ravnatelj in vseh vsebin
  • posodobljeno izdajo priročnika v tiskani obliki
  • svetovanje naših strokovnjakov

  Avtorji

  Andreja Širca Čampa

  Univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, predavateljica, avtorica in zunanja strokovna sodelavka na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za vede o zdravju v Izoli, z bogatimi izkušnjami na področju dietne prehrane pri sladkorni bolezni, celiakiji, alergijah, debelosti, kroničnih ledvičnih obolenjih, črevesnih obolenjih, kot tudi na specifičnih področjih prehrane onkološkega bolnika, pri prirojenih motnjah metabolizma in motnjah hranjenja.

  dr. Manica Jakič Brezočnik

  Dr. Manica Jakič Brezočnik je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

  dr. Mojca Jevšnik

  Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

  dr. Natalija Vovk Ornik

  Je zaposlena za Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani, kjer opravlja funkcijo vodje oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Študij je končala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer opravlja doktorski študij iz specialne in rehabilitacijske pedagogike. Za potrebe delovnega mesta je opravila tudi izpit iz Zakona o upravnem postopku in si s tem pridobila pooblastilo za vodenje in odločanje v postopkih usmerjanja. Ob svojem delu, ki temelji na sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami ter mladostniki, vodi tudi komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in tako neposredno sodeluje s posameznimi strokovnjaki s komisij za usmerjanje (psihologi, zdravniki, specialni pedagogi), s predsedniki komisij ter zakonodajalcem. Še posebej intenzivno sodeluje tudi z vodstvenimi in strokovnimi delavci vrtcev, šol, zavodov in drugih institucij. Aktivno sodeluje s prispevki tako na pedagoških konferencah kot posvetih za strokovne ter vodilne in vodstvene delavce ter mednarodnih posvetih. Odziva se tudi na vabila posameznih društev in nevladnih organizacij, kjer s svojo aktivno vlogo poskuša pripomoči k uveljavljanju zakonskih in podzakonskih predpisov v praksi. Po Sklepu ministra za šolstvo in {port je bila v letu 2004 članica Koordinacije za uvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za učence s posebnimi potrebami, v letu 2010 pa članica delovne skupine za pripravo Koncepta vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Objavlja tudi članke v strokovnih revijah in monografijah, imela je tudi prispevek na mednarodni konferenci specifične učne težave na temo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v procesu usmerjanja.

  dr. Tatjana Hajtnik

  Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.   Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi. Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov. Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe. Habilitirana je kot predavateljica za predmetno področje Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 130 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

  mag. Alojz Širec

  Je magister organizacijskih ved. Pedagoške izkušnje je pridobival kot učitelj matematike in fizike. Bil je tudi ravnatelj na osnovni šoli, kasneje pa pedagoški svetovalec za področje matematike in fizike na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Krajši čas je bil poklicni član izvršnega sveta ene izmed tedanjih večjih mariborskih občin za področje družbenih dejavnosti, torej tudi šolstva. Najpomembnejše strokovne in organizacijske izkušnje je pridobil na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Organizacijski enoti Maribor, kjer je bil skoraj petnajst let predstojnik. Spodbudil je nekaj uspešnih procesov, mnogi so se uveljavili v slovenski šolski praksi, npr: vzpostavil in razvil je zametek sprotnega izpopolnjevanja ravnateljev, spodbudil strokovno izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev prek organizirane mreže strokovnih aktivov, spodbudil je uvajanje projektnega dela v vrtcih in šolah, spodbudil je uvajanje dodatnega pouka iz matematike v osnovnih šolah, začel je uvajati ciljno naravnane učne načrte fizike v osnovni šoli, razvil je strokovne posvete ravnateljev, pomagal osmisliti obiske ravnateljev in učiteljev v tujini, sodeloval je pri preobrazbi osnovne šole v devetletko itd. Svoje službovanje je zaključil z osemletnim delom na Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport v vlogi glavnega inšpektorja. Pomagal je razviti doktrino delovanja slovenske šolske inšpekcije, ki je bila tik pred tem ustanovljena. Objavil je vrsto strokovnih člankov in drugih del – predvsem s področja ravnateljevega dela in šolske inšpekcije. V šoli za ravnatelje je bil zunanji predavatelj za področje šolske zakonodaje. Še vedno pa sodeluje pri izvajanju projektov s področja vodenja za učenje in sodobnih pristopov k učenju, kjer pomaga pri izobraževanju učiteljev in ravnateljev.

  mag. Andrej Tomšič

  Andrej Tomšič Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technology Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013 in je izkušen avtor ter predavatelj.

  mag. Domen Petelin

  mag. Domen Petelin, univ. dipl. pravnik, se je specializiral za šolsko pravo, zlasti za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistriral z nalogo "Delovanje javnih subjektov pri uresničevanju enakosti pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami" in je tudi sicer avtor številnih strokovnih prispevkov s področja šolskega prava. Vrsto let je bil član Delovne skupine za obravnavanje problematike usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, imenovane s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport. Sodeloval je tudi pri pripravi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja.  Svoje znanje in izkušnje deli z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema.

  mag. Franka Bertoncelj

  Franka BertonceljMagistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

  mag. Katja Knez

  Katja Knez je sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za plače v javnem sektorju. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, z opravljenim znanstvenim magisterijem s pravnega področja in pravniškim državnim izpitom. Na Ministrstvu za javno upravo se ukvarja s plačnim sistemom javnega sektorja. Kot predavateljica je sodelovala na več usposabljanjih s področja plačnega sistema javnega sektorja. Je tudi avtorica številnih zakonskih in podzakonskih predlogov in pravnih mnenj v zvezi s plačami v javnem sektorju, članica komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor, vodi medresorsko delovno skupino za enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač v javnem sektorju in je tudi ena od avtoric Komentarja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

  mag. Kristina Kotnik Šumah

  Po zaključku I. gimnazije v Celju je študij nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je z odliko diplomirala aprila 2002. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala delo višje svetovalke na področju pravnih zadev. Leta 2008 je opravila državni pravniški izpit. Pri Informacijskem pooblaščencu se je zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih medinstitucionalnega sodelovanja pri Evropski komisiji.

  mag. Marija Bukovec Marovt

  Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012, ter je soavtorica revije Javna naročila in koncesije v praksi v izdaji Forum Media.

  mag. Marko Potokar

  mag. Marko Potokar je habilitirani predavatelj za področje varnosti ter računalništva in informatike na višjih šolah in fakultetah. Predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za informacijske študije in na fakulteti za poslovne študije Gea College ter na višji strokovni šoli Academia. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav in član strokovnega sveta Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij. Ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na področje javnih institucij, kakor tudi na področje poslovnega korporativno varnostnega okolja. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji. Je prejemnik nagrade Korporativni varnostni manager leta 2016, ki jo izbranim posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS Ljubljana.

  mag. Polona Šoln Vrbinc

  Mag. Polona Šoln Vrbinc je vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

  mag. Špela Kramberger

  Je vodja Skupne notranjerevizijske službe na Skupni občinski upravi Maribor. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje s področja vodenja je pridobivala v več občinskih upravah. Magistrski študij je zaključila z analizo managementa občin in si pridobila naziv magistrica znanosti. Na področju lokalne samouprave dela več kot 25 let. Poleg vodenja uprave se je specializirala za izvajanje nadzora nad lokalnimi subjekti javnega prava ter za področje javnih naročil, na katerem je pridobila naziv strokovnjakinje. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

  Mojca Ramšak Pešec

  Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

  Štefka Korade Purg

  Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

  Tanja Bohl

  Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

  Koristi

  Brez dvoma vam spletno stičišče e-Ravnatelj prinaša bistvene koristi:

  • ažurno objavljamo zakonodajne in strokovno-pedagoške novosti ter novice;
  • z opomniki vas opozorimo na obveznosti, ki morajo biti izvršene do določenega roka (na primer: letno ocenjevanje javnih uslužbencev, oddaja poročil, napredovanja javnih uslužbencev, določitev dni letnega dopusta, priprava letnih delovnih, finančnih in kadrovskih načrtov …);
  • nudimo obsežno zbirko vzorcev dokumentacije, ki je tako uporabna v praksi;
  • obveščamo vas z brezplačnimi e-novičkami;
  • našim naročnikom pri razreševanju dilem brezplačno svetujejo naši avtorji – priznani strokovnjaki.

  Vsebina

  Splošne obveznosti in odgovornosti ravnatelja

  • Splošno
  • Inšpekcijsko nadzorstvo
  • Pedagoško vodenje zaposlenih
  • Spremljanje kakovosti pouka in dejavnosti

  Finance

  • Razvojni načrt, finančni načrt in finančno poročilo zavoda
  • Uporaba davčnih blagajn v šolah in vrtcih
  • Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
  • Ugotavljanje in poraba presežkov v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih

  Kadri

  • Splošno
  • Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi z navedbo sankcij za primer kršitve
  • Pogodba o zaposlitvi
  • Pravice iz delovnega razmerja
  • Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • Interventni ukrepi na področju plač in drugi ukrepi v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev v letu 2018
  • Novosti v 2016
  • Novosti v 2017
  • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
  • Novosti v 2018
  • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje javnih uslužbencev
  • Novosti v 2019-23

  Administracija

  • Javno naročanje
  • Šolska prehrana
  • Varstvo osebnih podatkov
  • Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda in svet staršev
  • Dostop do informacij javnega značaja
  • Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja
  • Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba pri izvajalcih z javnim pooblastilom
  • Varnost dokumentov in informacij
  • Upravljanje stavbe
  • Prevozi učencev in dijakov

  Varnost in zdravje

  • Urejanje okolice vrtcev in šol: načrtovanje, izvedba, vzdrževanje
  • Odgovornost šole pri ravnanju s kemikalijami
  • Obveznosti zaposlenih v VIZ po dopolnjenem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini
  • Ravnanje z odpadki v vzgojno-izobraževalnih zavodih
  • Varnost prehrane v vrtcu in šoli

  Vzgojno-izobraževalno delo

  • Šola v naravi v praksi

  STIČIŠČE E-RAVNATELJ

  Organizacija in vodenje zavoda

  • Nivoji izobraževanja
  • Obveznosti in odgovornosti ravnatelja
  • Inšpekcijski nadzori
  • Prepoznavnost in imidž zavoda
  • Vodenje in komunikacija …

  Finance

  • Financiranje vzgoje in izobraževanja
  • Finančno poslovanje zavoda
  • Obveznosti priprave načrtov in poročil
  • Računovodstvo …

  Kadri

  • Javni uslužbenci v VIZ
  • Zaposlovanje
  • Pravice in dolžnosti delodajalca in delavca …

  Administracija

  • Javno naročanje
  • Hramba in upravljanje dokumentov
  • Šolska prehrana
  • Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti
  • Informacije javnega značaja
  • Svet zavoda
  • Postopek imenovanja ravnatelja …

  Varnost in zdravje

  • Ravnanje z odpadki
  • Varnost zaposlenih
  • Varnost udeležencev izobraževanj …

  Strokovno-pedagoško področje

  • Pedagoško delo
  • Pedagoška dokumentacija
  • Otroci s posebnimi potrebami

  Iz prakse v prakso: primeri dobre prakse

  Obrazci, vzorci, preglednice: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki …

  Vprašanja – odgovori: pregledno po kategorijah

  Povezave: zakonodaja in povezave do spletnih strani javnih institucij

  Aktualno

  TEMA MESECA: Kako slediti zahtevam Zakona o zaščiti prijaviteljev v vzgoji in izobraževanju  (Tanja Bohl)

  Kaj ureja ZZPri, kako vzpostaviti notranje in zunanje prijavne poti, kako morate zagotoviti zaupnost prijav in zaščito prijaviteljev, kakšne so posebnosti na področju vzgoje in izobraževanja, kako pripraviti in sprejeti interni akt in določiti zaupnika..

  AKTUALNO: Kako uskladiti varovanje osebnih podatkov v vzgoji in izobraževanju po GDPR in ZVOP-2 (mag. Andrej Tomšič)

  Kaj morate po ZVOP-2 še dodatno uskladiti: pogoji za določitev pooblaščenih oseb z varstvo osebnih podatkov (DPO); dnevniki obdelav, pogoji za uvedbo in izvajanje videonadzora, zavarovanje osebnih podatkov, ki so predmet postopka, ureditev posredovanja osebnih podatkov, zahteve po rednem dokumentiranem preverjanju rokov hrambe, objava podatkov zaposlenih na spletnih straneh, organizacije in obveščanje javnosti o dogodkih, ki jih organizira šola.

  NE SPREGLEJTE – NA PORTALU: Spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti in vpliv na evidentiranje delovnega časa v šolstvu  (Tanja Bohl)

  Evidentiranje delovnega časa je ena izmed dolžnosti delodajalcev, ki jim jih nalaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, s spremembami, v nadaljevanju: ZEPDSV). Evidentiranje delovnega časa delavcev je obvezno že vse od leta 2006, vendar pa je bil ZEPDSV pred kratkim noveliran, saj je DZ dne 21. aprila 2023 potrdil novelo zakona ZEPDSV-A. Novela zakona se sicer začne uporabljati od 20. novembra 2023 dalje.

  AKTUALNO NA SPLETNEM STIČIŠČU E-RAVNATELJ:

   Nova veljavna zakonodaja in predlogi:

  • V pripravi so spremembe pravilnikov o standardih in normativih
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
  • V pripravi je sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

   Novi vzorci dokumentov:

  • Priporočila za ukrepanje v vrtcih ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih (2022)
  • Vzorci v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • Vzorci v postopku odpovedi pogodbe iz krivdnih razlogov
  • Pregled višin dodatkov v javnem sektorju 2023
  • Vzorci dokumentov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

   Aktualna vprašanja in odgovori:   

  • Priprava predloga za pridobitev mnenja ministra o izbranem kandidatu za ravnatelja
  • Prenos pridobljenih napredovanj v naziv in plačni razred pri prezaposlitvi učitelja na delovno mesto knjižničarja
  • Obveznost pridobitve soglasja sindikata za notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo po ZZPri
  • Ali moramo evidenco ur po spremembi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti od 20. novembra 2023 voditi elektronsko?
  • Evidentiranje prijave kršitve po ZZPri v evidenco pošte in naloge administratorja (tajnika)
  • Koriščenje letnega dopusta iz prejšnjega koledarskega leta
  • Dogovor med dvema delodajalcema pri zaposlitvi delavca ter pisna določitev pravic in obveznosti
  • Koriščenje dni dopusta v enem delu pri zaposlitvi za določen čas
  • Kako se šteje 6-mesečno obdobje opravljanja dela v koledarskem letu, ko se delavca mora oceniti?
  • Koriščenje neplačanega dopusta in plačilo prispevkov
  • Upravičenost do izplačila dodatnih stroškov, ki so nastali na službenem potovanju po odločitvi delavca
  • Obveznost določitve posebne telefonske številke in e-naslova za zaupnika po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
  • Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed članov sveta zavoda
  • Kdaj je svet zavoda sklepčen za glasovanje o imenovanju ravnatelja?
  • Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

   Sodna praksa, odločbe in mnenja inšpekcij ter institucij:

  • Pridobivanje podatkov iz centralnega registra prebivalstva z namenom pošiljanja vabil staršem otrok k prvemu vpisu otrok v vrtec (mnenje IPRS)
  • Javnost elektronskih naslovov članov sveta zavoda šole oz. članov sveta staršev (mnenje IPRS)
  • Katere zdravstvene osebne podatke učenca lahko vključimo v individualizirani program? (mnenje IPRS)
  • Odvzem telefona v šoli in možnost vpogleda v vsebino telefona (mnenje IPRS)
  • Razkritje otrokovih težav v šoli s strani strokovnih delavcev šole (mnenje IPRS)
  • Dostop staršev do zapisnikov, prijav in OP v postopku obravnave medvrstniškega nasilja (mnenje IPRS)
  • Video nadzor šolskega igrišča za namen varovanja šolske lastnine (mnenje IPRS)

  PRAVNE IN STROKOVNE NOVOSTI:

  • Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – ažurno za vsak mesec
  • Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja
  • Kako pripraviti in sprejeti splošni akt po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

  Splošni pogoji

  Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov, priročnik v tiskani obliki in pripadajoče posodobitve pa na vaš poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.