fbpx

Prijava v portal: 

Potni stroški, drugi prejemki in bonitete – zbirka dokumentov, pojasnil, navodil in vzorcev

Online dokumentacija
Ura: –

👉 Vse, kar morate vedeti o potnih stroških, drugih prejemkih iz delovnega razmerja ter bonitet iz računovodskega in davčnega vidika.

218,00  (DDV ni vštet v ceno)


Potni stroški, drugi prejemki in bonitete

👇Zbirka dokumentov, pojasnil, navodil in vzorcev👇


Pri izpolnjevanju potnih nalogov (potni stoški) morate biti dosledni in natančni, saj se s tem izognete visokim kaznim, ki sledijo, če vas obišče inšpektor in odkrije napake. Priprava potnih nalogov in njihov obračun od vas zahtevata natančno poznavanje zakonodaje in notranjih pravil podjetja. Zaradi številnih možnih kombinacij službenih poti in s tem povezanimi nejasnostmi se srečujete s številnimi dilemami, ki vam jih bodo vsebine online dokumentacije pomagale razčistiti.

potni-stroski-prevoza
UPORABNO – vse, kar morate vedeti o potnih stroških, drugih prejemkih iz delovnega razmerja ter bonitet iz računovodskega in davčnega vidika.


Na enem mestu smo zbrali:

 • navodila za izpolnjevanje potnih nalogov,
 • vedno aktualno zakonodaja,
 • strokovno razlago,
 • strokovne odgovore,
 • primere obračunov za službena potovanja doma in v tujini,
 • informacije za gospodarstvo in javni sektor.

Vemo, da morate biti pri izpolnjevanju potnih nalogov (potni stroški) dosledni in natančni, saj se s tem izognete visokim kaznim, ki sledijo, če vas obišče inšpektor in odkrije napake. Priprava potnih nalogov in njihov obračun od vas zahtevata natančno poznavanje zakonodaje in notranjih pravil podjetja. Zaradi številnih možnih kombinacij službenih poti in s tem povezanimi nejasnostmi se srečujete s številnimi dilemami, ki vam jih bodo vsebine online dokumentacije pomagale razčistiti.

Na podlagi predlogov naročnikov smo online dokumentacijo Potni stroški nadgradili s strokovnimi prispevki in primeri iz področja stroškov in drugih prejemkov in delovnega razmerja ter obsežno razlago področja bonitet za gospodarstvo in javni sektor.


potni-stroski-avtomobilaZaradi številnih možnih kombinacij službenih poti, potni stroški in s tem povezanimi nejasnostmi se srečujete s številnimi dilemami, kot so:

 • Kako ravnati, kadar zaposleni opravi službeno pot v več državah EU ali izven EU?
 • Kakšni so obračuni in evidence kilometrine, če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene in če zaposleni odide na pot od doma, če zaposleni na službeni poti potuje z različnimi prevoznimi sredstvi?
 • Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?
 • Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu?
 • Kaj bodo pregledali revizorji in inšpektorji, ko bodo izvedli nadzor potnih nalogov in z njimi povezanih obračunanih stroškov?

Izognite se najpogostejšim napakam pri obračunavanju stroškov službenih poti (potni stroški) z uporabo edinstvene online dokumentacije za obračun službenih poti.


Uporaba pojasnil, navodil in vzorcev, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno – uporabite vzorce pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito – vzorce hitro in enostavno prilagodite vašim zahtevam in potrebam.

Z naročnino pridobite tudi individualno svetovanje: pošljite nam vprašanje, vezano na vašo posebno situacijo, in v najkrajšem času vam bomo zagotovili odgovor.

Preverite še ostale Kontrolne mape za Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Koristi

Uporaba pojasnil, navodil in vzorcev, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno – uporabite vzorce pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito – vzorce hitro in enostavno prilagodite vašim zahtevam in potrebam.

Z naročnino pridobite tudi individualno svetovanje: pošljite nam vprašanje, vezano na vašo posebno situacijo, in v najkrajšem času vam bomo zagotovili odgovor.

Vsebina

POJASNILA, NAVODILA IN ZAKONODAJA – GOSPODARSTVO

 • Potni nalog in obračun potnih stroškov
  • Vsebina in oblika potnega naloga
  • Obračun potnih stroškov
  • Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov
  • Arhiviranje potnih nalogov
  • Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov
 • Povračilo stroškov za prehrano (dnevnica) – službena pot doma in v tujino
  • Dnevnica – službena pot doma
  • Dnevnica – službena pot v tujini
  • Način izračunavanja števila dnevnic
 • Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju
  • Kilometrina
 • Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju
 • Povračilo stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini
  • Pristojbine za vstop v državo (VIZUM, ESTA)
  • Računovodski in davčni vidik izplačil potnih stroškov
  • Poročanje na REK-1/B06
  • Davčna obravnava izplačil potnih stroškov
 • Povezave do aktualne zakonodaje
  • Slovenski računovodski standardi – SRS (UL RS, št. 95/15)
  • Pravila skrbnega računovodenja (PSR 1, 2)
  • Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 117/06 … 63/16)
  • Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – ZDDPO-2 (UL RS, št. 117/06 … 68/16)
  • Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo … 90/15)
  • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo 63/16)
  • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (UL RS, št. 141/06 … 30/17)
  • Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (UL RS, št. 21/13 … 52/16)
  • Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (UL RS, št. 40/12 … 63/16)
  • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 18/91 … 88/16)
  • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčna uredba (Uradni list RS, št. 140/06 … 71/18)
  • Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov po različnih predpisih ZUJF in aneks h kolektivni pogodbi za negospodarstvo ter uredba za tujino

POJASNILA, NAVODILA IN ZAKONODAJA – JAVNI SEKTOR

 • Zakonodaja
 • Davčna obravnava povračil
 • Upoštevanje ZUJF-a v letu 2017
 • Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Knjigovodska listina za obračun stroškov na službeni poti
 • Posebnosti pri obračunu povračil
  • Delo s krajšim delovnim časom
  • Dnevnica – prehrana – službena pot v Sloveniji
  • Regres za prehrano med delom
  • Prevoz na delo in iz dela
  • Terenski dodatek
  • Nadomestilo za ločeno življenje
  • Solidarnosta pomoč
  • Jubilejna nagrada

POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA – GOSPODARSTVO

 • Zakonske podlage
  • Regres za letni dopust
  • Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • Odpravnina zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas
  • Odpravnina ob upokojitvi
 • Davčni vidik povračil stroškov
  • Prehrana med delom
  • Prevoz na delo in z dela
  • Terenski dodatek
  • Nadomestilo za ločeno življenje
  • Povračila stroškov napotenim delavcem na delo v tujino
  • Razmejitev med službenim potovanjem in napotitvijo na delo v tujino
 • Davčni vidik drugih prejemkov iz delovnega razmerja
  • Regres za letni dopust
  • Odpravnina ob upokojitvi
  • Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi
  • Odpravnina zaradi prekinitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas
  • Jubilejna nagrada
  • Solidarnostna pomoč
  • Plačila vajencem, dijakom in študentom na obvezni praksi
  • Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, sredstev
  • Premije prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Povezave do aktualne zakonodaje in drugih virov

POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA – JAVNI SEKTOR

 • Ureditev v Zakonu o delovnih razmerjih
  • Odpravnina pri upokojitvi
  • Regres za letni dopust
  • Izplačevanje povračil stroškov in drugih prejemkov
  • Obveznost obveščanja
 • Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju
  • Uporaba nekaterih določb ZUJF za javne uslužbence
  • Pravne podlage
 • Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju
  • Regres za prehrano
  • Nadomestilo za ločeno življenje
  • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
  • Stroški na službenem potovanju v Republiki Sloveniji
  • Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji
  • Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi
  • Stroški na službenem potovanju v tujini
  • Jubilejna nagrada
  • Solidarnostna pomoč
  • Odpravnina ob upokojitvi
  • Terenski dodatek

BONITETE


VZORCI

PRIMERI – JAVNI SEKTOR

 • Akontacija za službeno pot DA ali NE
 • Javni sektor – OPOZORILO
 • Mesečni ali zbirni potni nalog in uporaba službenega vozila
 • Plačila članom volilnih odborov
 • Poročanje stroškov službeni poti II
 • Plačilo stroškov kilometrine predavatelju – društvo
 • Dogovor o uporabi lastnega vozila v služb namene
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Posebnosti za člane sindikatov
 • Odrejanje nadurnega dela
 • Izjava o prihodu na delo
 • Povračila stroškov prevoza na delo z dela
 • Regres za prehrano
 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Letni dopust, delovni čas, odmori, počitki
 • Regres za letni dopust
 • Vzorec prenehanja pogodbe zaradi upokojitve
 • Tabela: Redna odpoved poslovni razlog pred upokojitvijo
 • Regres za letni dopust – preglednica
 • Dnevnica – izračun v skladu z razlago Aneksa h KPNGD in davčni vidik
 • Poročanje stroškov službeni poti
 • Povračila stroškov kilometrine učiteljem za izvajanje sobotnega programa dela
 • Povračila tuji fizični osebi – ni v delovnem razmerju
 • Povračilo kilometrine priči preko Centra za socialno delo
 • Prevoz na delo – ali se šteje v delovni čas ali ne?
 • Prevoz na delo in iz dela – kilometrina DA ali NE
 • Prevoz na delo in razdalja dva kilometra
 • Pripravljenost na delu – gasilci
 • Službena pot – čas trajanja
 • Službena pot in nadalje raba letnega dopusta
 • Stroški prevoza na delo – več lokacij
 • Višina dopusta in povračil – skrajšani delovni čas
 • Zneski dnevnic tujina – konkreten izračun
 • Službeno potovanje v tujino – zasebno vozilo + letalo
 • Službeno potovanje doma – lastno vozilo, delavec sam plača nočitev
 • Službeno potovanje doma – plačana nočitev
 • Službeno potovanje v tujino – službeno vozilo

PRIMERI – GOSPODARSTVO

 • Mesečni potni nalog in obračun potnih stroškov
 • Primer izračuna plače – napotitev od 30 do 90 dni
 • Napotitev na delo v tujino – službena pot tujina
 • Primer izračuna plače – napotitev do 30 dni
 • Službeno potovanje doma – službeno vozilo
 • Službeno potovanje v tujino – dva delavca potujeta z enim osebnim avtomobilom, ki je v zasebni lasti enega izmed delavcev
 • Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav
 • Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav II
 • Službeno potovanje doma – lastno vozilo + nočitev
 • Prevoz na delo ali službena pot?
 • Službena pot doma – študent opravlja delo preko napotnice ŠS
 • Službena pot doma – študent opravlja obvezno prakso
 • Službena pot – povračilo stroškov prevoza
 • Obračun plače – napoten delavec vključen v socialno zavarovanje v tujini
 • Primer izračuna plače – napotitev do 30 dni – 13. člen Uredbe 883
 • Primer izračuna plače – napotitev več kot 90 dni
 • Vprašanje – gradbišče v Sloveniji (povračilo stroškov)
 • Vprašanje – povračila stroškov direktor prokurist
 • Službeno potovanje v tujino – službeno vozilo
 • Službeno potovanje doma – primer na dejavnosti trgovine – KP dejavnosti trgovine
 • Službeno potovanje v tujino – lastno vozilo
 • Službena pot v tujino – službeno vozilo, prenočišče plačano s službeno kartico
 • Službeno potovanje doma, lastno vozilo
 • Službeno potovanje v tujino – več dni + vikend
 • Službena pot v tujino – Kazahstan

POTNI STROŠKI

 • Vzorec – Potni nalog

Splošni pogoji

Ob naročilu online dokumentacije boste dostopne podatke prejeli na vaš elektronski naslov. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema računa. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Posebne ugodnosti

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.