fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Priprava na davčni inšpekcijski nadzor

Večdnevni izobraževalni program
Ura: –
Strokovnjaki:

980,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Že samo dejstvo, da ste podvrženi davčnemu inšpekcijskemu nadzoru, v vas vzbudi negativne občutke, saj ga dojemate kot stresno obveznost, katere pogosta spremljevalca sta odmera dodatnega davka in naložitev visoke globe.

Davčna zakonodaja je obsežna, zapletena, dodatno pa k nepravilnemu razumevanju pripomore tudi njeno nenehno spreminjanje.

Morebitne nepravilnosti, ugotovljene v davčnem inšpekcijskem nadzoru, pa niso vedno posledica namernega izogibanja zavezancev plačevanju davkov. Ker se zavedate pomena poznavanja in pravilnega obračunavanja davkov, smo v sodelovanju z odličnima strokovnjakinjama posebej za vas pripravili izobraževalni program, ki se ga morate udeležiti.

Program priprava na davčni inšpekcijski nadzor obsega pet modulov:
 • tri celodnevne delavnice,
 • poslovno izdajo priročnika Računovodski praktikum s portalom,
 • študijsko gradivo.

Izobraževalni program vam prinaša pomembne koristi! Z osvežitvijo in nadgradnjo vašega znanja boste:

 • odpravili morebitne nepravilnosti in varni pred prekrški in globami,
 • zakonodajne novosti pravilno prenesli v vašo prakso,
 • poznali pravila davčnega inšpekcijskega nadzora,
 • dobili odgovore na vaša vprašanja, spoznali kolege iz stroke in izmenjali izkušnje iz prakse.

Potek in način izvedbe izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Računovodski praktikum, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na delavnici. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici prejeli pisni test znanja, ki ga bosta pregledali in ocenili predavateljici. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Program je namenjen

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki morate pri svojem delu paziti, da so davčni in računovodski poslovni dogodki pravilni in zakonodajno skladni.

Vsebina

 • Ustanovitev gospodarske družbe
 • Dolgoročna sredstva
 • Kratkoročna sredstva
 • Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Prihodki in odhodki
 • Rezultat poslovanja
 • Portal Računovodski praktikum: sprotne razlage zakonodajnih novosti, koristne informacije, knjižbe poslovnih dogodkov, primeri iz prakse, odgovori na aktualna vprašanja in uporabne povezave

 • Zakonske podlage in interni predpisi vodenja računovodskih evidenc (potrebna vsebina pravilnika o računovodenju, sklepi podjetnika)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja dolgoročnih sredstev po SRS 2016 (neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja finančnih naložb (dolgoročnih, kratkoročnih)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja zalog v proizvodnji glede na vrsto dejavnosti in prodaje (FIFO, drseče cene, tehtane cene, planske cene, proizvajalni stroški, zožena lastna cena, spremenljivi stroški)
 • Vodenje in uporaba različnih metod vrednotenja zalog v trgovinski dejavnosti (nabavna vrednost, prodajna vrednost, prodajna vrednost z DDV)
 • Evidentiranje časovnih razmejitev (kratkoročnih, dolgoročnih)
 • Kaj se lahko evidentira med dolgoročne rezervacije
 • Vodenje poslovnega in finančnega najema dolgoročnih sredstev
 • Vodenje poslovanja med povezanimi osebami (prodaja, posojanje denarnih sredstev)
 • Vodenje in spremljanje terjatev poslovanja
 • Obračunavanje obresti med poslovnimi partnerji

 • Davčni in računovodski vidik obračuna amortizacije dolgoročnih sredstev
 • Davčni vidik vrednotenja dolgoročnih sredstev
 • Davčni vidik vlaganj v dolgoročna sredstva
 • Davčni vidik vrednotenja zalog v proizvodnji in trgovinski dejavnosti
 • Davčni vidik primanjkljajev premoženja (opredmetena osnovna sredstva, zaloge)
 • Vpliv davka na dodano vrednost na primanjkljaje premoženja
 • Vpliv davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb na oslabitve in odpise terjatev in obveznosti
 • Obdavčitev izplačila dobička ter deležev (delnic) v gospodarskih družbah pravnim in fizičnim osebam
 • Davčni vidik realiziranih kapitalskih dobičkov (nepremičnine, vrednostni papirji) z strani pravnih in fizičnih oseb
 • Davčni vidik tanke kapitalizacije
 • Davčno priznani ali nepriznani prihodki in odhodki (delno ali v celoti)

 • Kaj je davčni inšpekcijski nadzor
 • Obseg in obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Kraj in čas davčnega inšpekcijskega nazora
 • Začetek davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Potek davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru
 • Konec postopka o davčnem inšpekcijskem nadzoru
 • Pravica do pritožbe

 • Zakonske podlage za izvajanje davčnega inšpekcijskega nadzora in načela davčnega inšpekcijskega nadzora
 • Izbor davčnih zavezancev za davčni inšpekcijski nadzor in začetek nadzora
 • Možen obseg in čas trajanja davčnega inšpekcijskega nadzora (področja, ki so najpogosteje predmet davčnega inšpekcijskega nadzora, kje in kdaj se izvaja, koliko časa traja)
 • Naloge in pooblastila davčnega inšpektorja pri vodenju postopka ter pravice in obveznosti davčnega zavezanca v postopku (sodelovanje davčnega zavezanca, kdaj je smiselno pooblastiti davčnega svetovalca za sodelovanje v postopku, kako lahko sodelovanje davčnega zavezanca oziroma pooblaščenca vpliva na rezultat nadzora)
 • Potek davčnega inšpekcijskega nadzora (razgovori, predlaganje dokumentacije, dokazovanje, kdaj vpogled v spis davčnega zavezanca …)
 • Zaključek davčnega inšpekcijskega nadzora in posledice ugotovljenih nepravilnosti (zapisnik, odločba)
 • Pripombe na zapisnik (rok za pripombe, kaj je smiselno navesti v pripombe, novi dokazi …)
 • Pravna sredstva, ki jih lahko uporabi davčni zavezanec zoper odločbo davčnega inšpektorja
 • Globe za davčne prekrške in ukrepanje davčnega organa v primeru ugotovitve davčnega prekrška

 • Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za pripravo na davčni inšpekcijski nadzor