Računovodski in davčni vidik vodenja zalog v proizvodnem podjetju

Online seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Praktičen prikaz pravilnega evidentiranja in upravljanja zalog surovin in materiala z ustreznimi metodami vrednotenja.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, prvič pa se pogosto zatakne že pri evidentiranju njihove porabe z ustreznimi metodami vrednotenja. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016).

Pri materialnem poslovanju je zelo pomemben krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija), vendar ni nič manj pomembno pravilno vrednotenje in kalkulacija nabavne vrednosti, nadalje evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ali konsignaciji, pomemben je obračun proizvodnje nedokončanih in dokončanih proizvodov in ne nazadnje inventurni popis zalog in njihova uskladitev iz naslova kala ali loma.

Zgoraj naštetim računovodskim kategorijam je potrebo dodati tudi dobro poznavanje davčne zakonodaje. V želji, da vas opremimo z znanjem iz tega področja, razpisujemo aktualni online seminar.


Online seminar je zastavljen tako, da boste po koncu seminarja zagotovo:

 • poznali metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja;
 • vedeli, kako zaloge vplivajo na davčni obračun;
 • znali knjižiti nabavo materiala in surovin;
 • znali vključiti odvisne stroške nabave v nabavno vrednost zalog, in
 • razumeli, kako davčna zakonodaja vpliva na obračun materialnega poslovanja.

Komu je online sseminar namenjen?

Računovodjem in finančnikom, knjigovodjem, direktorjem in vsem, ki se pri delu srečujete z izzivi predlagane vsebine.

Praktični online seminar temelji na preizkušenih primerih iz prakse, zato boste prejeli odgovore na številna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že pred pričetkom na naslov: [email protected]


Vsebina

 • Zaloge drobnega inventarja (material ali opredmetena osnovna sredstva).
 • Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo).
 • Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala in surovin.
 • Nabava materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo.
 • Kalkulacija nabavne cene zalog materiala in surovin.
 • Odvisni stroški nabave materiala in surovin ter njihova vključitev v nabavno vrednost zalog materiala in surovin.
 • Knjiženje nabave materiala in surovin (prejeti računi).
 • Nabava v Sloveniji, pridobitve iz EU in uvoz.
 • Prejeti dobropisi s strani dobaviteljev (reklamacije, popusti).
 • Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja.
 • Material pri kooperantih, prejeta ali dana konsignacija materiala in surovin.
 • Vpliv zalog na davčni obračun poslovanja.
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov.

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.