Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog

Online seminar v živo

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, vendar se že prve težave pojavijo pri njihovi porabi. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016). Pomembna je pravilna evidenca vodenja in porabe zalog materiala in surovin z ustreznimi metodami vrednotenja. Pri materialnem poslovanju je zelo pomemben krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija).

Za proizvodne organizacije je zelo pomembno materialno poslovanje, da so zaloge vedno pod kontrolo in da so pravilno evidentirane v skladiščnih evidencah in v evidencah glavne knjige materialnega poslovanja.

Pomembno je pravilno vrednotenje in kalkulacija nabavne vrednosti materiala in surovin (nakupna cen, odvisni stroški), ki jih damo na zalogo ali jih direktno porabimo.

V trgovinski organizaciji je pomembno po kateri metodi vrednotenja vodijo zalogo trgovinskega blaga in kako ga ob prodaji razknjižujemo. Zelo pomembna je evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ter konsignaciji.

Za proizvodna podjetja je pomemben obračun proizvodnje nedokončanih in dokončanih gotovih proizvodov. SRS 2016 nam nudijo različne metode, ki jih uporabimo in izberemo glede na vrsto proizvodnje in prodaje.

Nikakor ne smemo pozabiti na inventurne popise zalog ter njihova uskladitev tudi iz naslova kala, loma, razsipa ipd.

Pravilno vodenje materialnega poslovanja in obračun proizvodnje ima velik vpliv na računovodski rezultat poslovanja proizvodne organizacije.

Prav tako pri vodenju in obračunu materialnega poslovanja ne upoštevamo samo računovodske predpise s strani SRS 2016 ampak ima velik vpliv tudi davčna zakonodaja (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina).


Online seminar spremljate preko lastnega računalnika, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Pojasnila na vaša konkretna vprašanja prejmete na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected].

Na seminar vabimo vodje financ/računovodstva, računovodje, knjigovodje in vse, ki pri svojem delu potrebujejo znanja iz področja zalog.

Seminar je zastavljen tako, da boste po koncu seminarja zagotovo:

 • poznali metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja;
 • vedeli, kako zaloge vplivajo na davčni obračun;
 • znali knjižiti nabavo materiala in surovin;
 • znali vključiti odvisne stroške nabave v nabavno vrednost zalog, in
 • razumeli, kako davčna zakonodaja vpliva na obračun materialnega poslovanja.

Vsebina

 • Zaloge drobnega inventarja (material ali opredmetena osnovna sredstva).
 • Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo).
 • Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala in surovin.
 • Nabava materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo.
 • Kalkulacija nabavne cene zalog materiala in surovin.
 • Odvisni stroški nabave materiala in surovin ter njihova vključitev v nabavno vrednost zalog materiala in surovin.
 • Zaloga trgovskega blaga in odvisni stroški nabave tern razknjiževanje ob prodaji.
 • Knjiženje nabave materiala in surovin (prejeti računi).
 • Nabava v Sloveniji, pridobitve iz EU in uvoz.
 • Prejeti dobropisi s strani dobaviteljev (reklamacije, popusti).
 • Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja.
 • Material pri kooperantih, prejeta ali dana konsignacija materiala in surovin.
 • Vpliv zalog na davčni obračun poslovanja.
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov.

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.