Računovodski praktikum

Računovodski praktikum

Portal

Portal predstavlja praktično in teoretično znanje najboljših strokovnjakov in institucij s področja računovodstva na enem mestu. Strokovno in ažurno.

Spletni dostop (letna naročnina – enkratno plačilo)
448,00  DDV ni vštet v ceno

Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, spletni priročnik Knjižbe za računovodje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Spletni dostop (letna naročnina – mesečno plačilo)
39,00  DDV ni vštet v ceno

Mesečna naročnina: 39,00 €/mesec + DDV

Spletni dostop vključuje: dostop do Računovodskega portala, spletni priročnik Knjižbe za računovodje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 4 brezplačni webinarji, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Oglejte si portal tukaj

Glavne prednosti računovodskega portala

 • Enostavnost
  Portal je zasnovan enostavno in jasno. Za še boljšo uporabniško izkušnjo vam iskalnik omogoča hitro iskanje po vsebinah.
 • Aktualnost
  Vsebine posodabljamo z aktualnimi primeri knjižb, razlago knjigovodskih postavk in opisi primerov iz prakse. Do zakonodaje vas loči samo en klik.
 • Hitrost
  Zavedamo se, da je hitrost odgovora ključna za delo računovodje, zato jih pri nas dobite v najkrajšem možnem času.
 • Strokovnost
  Z izborom avtorjev zagotavljamo visoke strokovne standarde vsebin.
 • Praktičnost
  Vzorci, do katerih dostopate, so oblikovani tako, da jih lahko praktično prenesete na svoj računalnik in prilagodite vašim potrebam.

 

Računovodje se pri svojem delu srečujete z različnimi izzivi, nalogami in tudi težavami, zato smo vam delo olajšali in poenostavili tako, da boste dobili prave odgovore na vprašanja:

 • kako pravilno knjižiti posamezne poslovne dogodke,
 • kako analizirati posamezne računovodske dogodke,
 • kako obračunati plače,
 • kako računovodske informacije predstaviti lastnikom, direktorjem, poslovnim partnerjem,
 • kako, v kakšnem obsegu in komu poročati,
 • katero zakonodajo upoštevati pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Da bo vaše delo zakonodajno skladno, lažje, učinkovito in poslovni dogodki pravilno poknjiženi, smo za vas pripravili RAČUNOVODSKI PORTAL.

 

Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Koristi

Portal vam zagotavlja:

 • enostavno iskanje informacij skozi več kot 1000 prispevkov,
 • več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov,
 • dostop do videoteke z online seminarji in arhiva vprašanj in odgovorov,
 • stalno strokovno oporo – brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov,
 • redno tedensko obveščanje o novih objavah na portalu,
 • pojasnila nove zakonodaje,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil.

Ponudba zajema:

 • Brezplačen priročnik Knjižbe za računovodje avtorice doc. dr. Lidije Robnik
 • Videoteko online seminarjev
 • Neomejeno število odgovorov na vprašanja
 • Udeležbo na štirih online seminarjih v živo v obdobju enega leta

Vsebina

Ustanovitev gospodarske družbe

 • Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo
 • Ustanovitev delniške družbe
 • Samostojni podjetnik
 • Ustanovitev društva
 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja
 • Pravila skrbnega računovodenja
 • Družba z omejeno odgovornostjo

Dolgoročna sredstva

 • Neopredmetena sredstva
 • Opredmetena osnovna sredstva
 • Evidentiranje sredstev v društvih
 • Zamenjava opredmetenih osnovnih sredstev
 • Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti
 • Podjetnikov kapital
 • Pomen stavbne pravice
 • Etažna lastnina zgradbe
 • Služnostna pot
 • Nujna pot
 • Pogodbe o najemu nepremčnine
 • Vračilo davčnih olajšav za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

Kratkoročna sredstva

 • Zaloge
 • Terjatve
 • Blagajniško poslovanje

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti

 • Rezervacije
 • Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
 • Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
 • Pasivne časovne razmejitve
 • Odprava prepoznavanj dolgov
 • Prikrito izplačilo dobička lastnikom organizacij
 • Transferne cene med povezanimi osebami
 • Tanka kapitalizacija
 • Časovne razmejitve in dolgoročne rezervacije
 • Terjatve za odložene davke
 • Odložene obveznosti za davek
 • Zmanjšanje kapitala – izstop družbenika
 • Povečanje vpoklicnega kapitala

Stroški poslovanja

 • Stroški materiala
 • Stroški storitev
 • Aktivni dohodki fizičnih oseb
 • Pasivni dohodki fizičnih oseb
 • Stroški samostojnega podjetnika
 • Stroški članov društva
 • Zaposlovanje invalidov do kvote in nad kvoto
 • Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
 • Izraba letnega dopusta
 • Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih s strani zavoda za zaposlovanje

Prihodki in odhodki

 • Poslovni prihodki in odhodki
 • Finančni prihodki in odhodki
 • Drugi prihodki in odhodki
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost v društvih

Rezultat poslovanja

 • Ugotovitev rezultata poslovanja v gospodarski družbi
 • Ugotovitev rezultata poslovanja pri samostojnem podjetniku
 • Spremembe pri evidencah in letnih poročilih za samostojne podjetnike
 • Končni rezultat poslovanja v društvih
 • Popravljanje napak iz preteklih davčnih obdobij
 • Pridobitev identifikacijske številke za zavezanca za davek na dodano vrednost (ID DDV)
 • Davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj
 • Konsolidacija računovodskih izkazov

Računovodske informacije za poslovno odločanje

 • Analiza bilance stanja s pomočjo kazalnikov
 • Analiza izkaza poslovnega izida s pomočjo kazalnikov
 • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja z vidika denarnih tokov
 • Poslovne terjatve – naj bodo vedno pod nadzorom
 • Poslovno in letno poročilo gospodarskih družb
 • Letno poročilo društev
 • Poslovno poročilo in revidiranje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

Potni stroški

 • Obračunavanje stroškov službenih poti doma
 • Obračunavanje stroškov službenih poti v tujini

Aktualne informacije

 • Odprtje transakcijskega računa
 • Reprezentanca, poslovna darila, reklama, poslovni vzorci in donacije
 • Napotitev delavcev v tujino
 • Obračun DDV pri uvozu
 • Davčna reforma 2017
 • Napotitev delavcev na delo v Avstrijo
 • Ponovna registracija podjetja za namene DDV in pridobitev posebne številke ID
 • Storitve izobraževanj, dela na nepremičninah v drugih državah članicah Evropske unije in posebnosti obračuna DDV
 • Davčne olajšave za raziskave in razvoj
 • Vodenje knjige izdanih računov
 • Izvršba na plačo
 • Izterjava davčnih obveznosti
 • Spodbujanje zaposlovanja starejših oseb
 • Uvedba vajeništva

Računovodsko analiziranje

 • Izračun plačilne sposobnosti
 • Likvidnost poslovanja
 • Kreditna sposobnost kupcev
 • Pomen denarnega toka
 • Preiskovalno – forenzično računovodstvo

Neomejen dostop do:

 • Aktualnih informacij, vzorcev, pravilnikov, knjižb, odgovorov na vprašanja …

Aktualno

V priročniku smo v poglavju Davčna zakonodaja dodali poglavje:

Dohodnina – opis pojmov v katerem so opisani poglavitni pojmi, ki jih opredeljuje ZDoh-2, kot naprimer kdo je rezident, kdo nerezident, kaj je in kaj ni dohodek, kako plačujemo dohodnino, kateri so dohodki iz zapolitve in drugo.

V poglavju Zakon o davku na dodano vrednost smo dodali dva prispevka in sicer Poročanje pravih tristranskih poslov v Sloveniji in Poročanje nepravih tristranskih poslov v Sloveniji.

V online priročniku smo dodali primere Mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ali mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP):

 • MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci
 • MSRP 16 – Poslovni najemi
 • MSRP 7 – Razkritja sprememb lastniškega kapitala in tveganj
 • MSRP 9 – Finančni instrumenti
 • MRS 2 – Zaloge

Na portalu Računovodski praktikum smo objavili 6 novih video seminarjev, več kot 35 novih odgovorov na vprašanja, več kot 20 strokovnih prispevkov in razlag, novic in mnenj Fursa. Predvsem zaradi vedno večje dinamičnosti vašega delovnega dne in možnosti neomejenih dostopov, kjerkoli in kadarkoli, dajemo velik poudarek portalu Računovodski praktikum in vas vabimo, da ga dnevno spremljate.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. S pisnim naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.