fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Samostojni računovodja

Izobraževalni program
Ura: –
Izobraževalni program

980,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Z izobraževalnim programom Samostojni računovodja vas bomo opremili s tistimi specifičnimi znanji, ki jih potrebujete za samostojno delo. Program je namenjen računovodjem v računovodskih servisih, majhnih, srednjih ali velikih podjetjih, računovodjem pri samostojnih podjetnikih in drugim, ki jih tematika zanima.

S prijavo si zagotovite:

 • udeležbo na dveh intenzivnih delavnicah,
 • 6 mesečni dostop do portala Računovodski praktikum,
 • 6 mesečni dostop do online priročnika Knjižbe za računovodje,
 • e-izobraževanje Bilance in kazalniki v štirih korakih,
 • odgovore predavateljice 30 dni po zadnji delavnici,
 • osebnega svetovalca za pomoč pri uporabi portala in priročnika,
 • certifikat v slovenskem in angleškem jeziku.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6,5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli en teden pred začetkom prve delavnice. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Gradiva natisnete sami in jih prinesete na delavnico.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brezpotnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.

Ob koncu izobraževanja boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • poglobljeno poznali specifične poslovne dogodke različnih dejavnosti;
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Vsebina

 • Oblikovanje stroškov raziskovanja, razvoja ter njihov davčni in računovodski vidik
 • Oblikovanje in črpanje kratkoročnih razmejenih stroškov in dolgoročnih rezervacij (reorganizacija, jamstva, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi)
 • Finančni najem in njegov računovodski in davčni vidik pri najemniku in lastniku
 • Kratkoročni poslovni najem – pri najemniku in lastniku
 • Pravica do uporabe dolgoročnega sredstva pri najemniku in lastniku
 • Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog materiala in trgovskega blaga
 • Dovoljen ali prekoračen kalo zalog materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga – davčni in računovodski vidik njihove višine
 • Odpisi in oslabitve zalog in terjatev ter obveznosti
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

 • Metode vrednotenja zalog materiala, nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov v proizvodni dejavnosti
 • Metode vrednotenja zalog v trgovinski dejavnosti
 • Delitev stroškov na stalne in variabilne
 • Kalkulacija nabavne in prodajne cene v različnih dejavnostih
 • Obračun proizvodnje glede na različne metode vrednotenja
 • Obračun trgovinskega poslovanja glede na različne metode vodenja zalog
 • Obračun storitvene dejavnosti
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe

 • Ustanovitev gospodarske družbe
 • Dolgoročna sredstva
 • Kratkoročna sredstva
 • Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Prihodki in odhodki
 • Rezultati poslovanja
 • Računovodske informacije za poslovno odločanje
 • Potni stroški

V spletno učilnico prejmete e-izobraževanje Branje bilanc v štirih korakih – 4 moduli.

1. lekcija: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov

 • Kaj so računovodski izkazi in kakšen pomen imajo pri poslovnih odločitvah;
 • Katere pomembne ekonomske kategorije vplivajo na sliko poslovanja in poslovne odločitve;
 • Na kakšen način ugotovimo dobre in slabe strani poslovanja ter kako ukrepati na kratek in dolgi rok;
 • Kako ugotovimo poslovno potrebno in nepotrebno premoženje;
 • Kakšna naj bo optimalna struktura financiranja poslovanja;
 • Kaj pomenijo metode vrednotenja po SRS na poslovanje …

2. lekcija: Bilanca stanja in izračuni kazalnikov

 • Pomen bilance stanja za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Izračun kazalnikov likvidnosti, zadolženosti, vzvoda, obratnega kapitala, obračanja sredstev;
 • Ugotovitev premoženjskega stanja in primerjava po panogah;
 • Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost) …

3. lekcija: Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov

 • Pomen izkaza poslovnega izida za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Vrste in delitev prihodkov, stroškov in odhodkov;
 • Izračun kazalnikov poslovnega izida – donos in ekonomičnost poslovanja, ROA, ROE, vrednost na zaposlenega …

4. lekcija: Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov

 • Pomen izkaza denarnih tokov za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Dobiček ne pomeni avtomatično plačilne sposobnosti in likvidnosti;
 • Kako ocenimo boniteto poslovanja;
 • Izračun plačilne sposobnosti, izračun denarnega toka …

Preverjanje znanja in prejem certifikata.

Avtorji

Lidija Robnik doc. dr.

Lidija RobnikLidija Robnik doc. dr. je samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

univ. dipl. ekon.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.