fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

SIST EN 15635, obveznosti uporabnika skladiščnih regalov in pregledi v praksi

Enodnevni seminar
Ura: 9.00 – 13.15

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Ali so potrebni pregledi skladiščnih regalov in kakšne so obveznosti uporabnika regalov?

Skladiščni regali so namenjeni za skladiščenje palet ali kosovnega blaga v višino. Pregled in kontrola paletnih in poličnih regalov v skladiščih se izvajata po standardu SIST EN 15635:2009, upoštevati pa je treba tudi 19. člen ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/2011) in 9. člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004).

Kot izhaja iz standarda SIST EN 15635:2009, je lastnik oz. uporabnik skladišča odgovoren za varne delovne razmere, zagotoviti mora varnost svojega osebja, opreme za shranjevanje in integriteto svojega blaga.

Lastnik oz. uporabnik skladišča mora imeti vso dokumentacijo o regalnih sistemih (tehnično dokumentacijo in dokumentacijo o pregledih in vzdrževanju sistemov). Poleg tega mora izvajati preglede opreme.

Delodajalec mora zagotoviti:

 • odgovorno osebo za varnost pri delu v skladišču (PRSES – person responsible for storage equipment safety),
 • usposobljene ljudi, ki delajo v skladišču,
 • navodila za uporabo skladiščne opreme v skladu z navodili proizvajalca,
 • vrste in obseg pregledov, preglede regalnih sistemov,
 • vrste in obseg vzdrževanja,
 • zmanjševanje poškodb (metoda klasifikacije poškodb regalnih stranic in nosilcev, prečk in diagonal po smernicah v standardu).

Kot odgovoren za varnost pri uporabi skladiščnih regalov morate poleg zakonodajne skladnosti in varnosti poskrbeti tudi za organizacijo dela in časa. Zagotovite varne delovne razmere, varnost osebja in nadgradite svoje strokovno znanje.

Komu je seminar namenjen?

Uporabnikom skladiščnih regalov, vodjem skladišča, logistike, proizvodnje,strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, drugim strokovnim službam, direktorjem in vsem, ki jih tematika zanima.

Kratek pregled vsebine seminarja: Zakonska podlaga

 • Standard SIST EN 15635:2009 Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Uporaba in vzdrževanje opreme za skladiščenje in zahteve za lastnika oz. uporabnika skladišča
 • SISTS EN 15512:2009 Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje – Sistemi za nastavljive regale za palete – Načela dimenzioniranja
 • 19. člena zakona iz ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/2011)
 • 9. člen pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št.101/2004)

Odgovornost za varne delovne razmere, varnost osebja in opreme za shranjevanje

 • Dokumentacija o regalnih sistemih (tehnična dokumentacija in dokumentacijo o pregledih in vzdrževanju sistemov)
 • Postopek pregleda opreme za zagotovitev varnosti (začetni, vizualni, redni in izredni strokovni pregled)
 • Ukrepi pri ugotovljenih poškodbah

Določitev odgovorne osebe za varnost pri delu v skladišču (PRSES – person responsible for storage equipment safety):

 • usposobljene ljudi, ki delajo v skladišču,
 • navodila za uporabo skladiščne opreme v skladu z navodili proizvajalca,
 • vrste in obseg pregledov,
 • vrste in obseg vzdrževanja,
 • zmanjševanje poškodb (metoda klasifikacije poškodb regalnih stranic in nosilcev, prečk ter diagonal po smernicah v standardu).

Pregledi regalnih sistemov in uporaba standarda SIST EN 15635:2009 v praksi:

 • predstavitev sodelovanja z odgovorno osebo PRSES,
 • pregled potrebne dokumentacije o skladiščnih sistemih,
 • pregled potrebne dokumentacije o pregledih regalnih sistemov,
 • problematika pomanjkanja ustrezne dokumentacije,
 • pridobljeno mnenje ministrstva o skladiščnih sistemih,
 • navodila v skladiščnih sistemih,
 • potek rednega kontrolnega pregleda v praksi,
 • kontrolni listi in potrebna dokumentacija pregleda,
 • klasifikacija poškodb konstrukcije na terenu,
 • napake in primeri poškodb v skladiščnih sistemih,
 • video primeri posledic nesreč v skladiščih.

Avtorji

mag. Damijan Švajncer Butinar

mag. Damijan Švajncer Butinar je veliko let deloval v industriji. Zadnjih pet let se v podjetju CIVIS d.o.o. ukvarja z uvajanji standardov v podjetja in raznimi usposabljanji. Opravlja preglede skladiščnih regalov, meritve delovnega okolja in meritve delovne opreme.

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu. Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih strane. Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.