Sodobna šola računovodenja

Izobraževalni program

1.080,00  (DDV ni vštet v ceno)

Edinstven online izobraževalni program obravnava ključna področja računovodenja in vas usposobi za samostojno delo v računovodstvu.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


»Računovodska služba tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, opravlja plačila, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačevanjem obveznosti, pripravlja obvezne računovodske izkaze in arhivira izvirnike knjigovodskih listin.«

Vir: Ministrstvo za finance

Pričakovanja, ki jim mora zadostiti sodoben računovodja, so se v zadnjih letih bistveno spremenila – računovodja namesto administrativne funkcije opravlja vse bolj strokovno svetovalno funkcijo in postaja pomembna svetovalna podpora vodstvu.

Tako postaja obseg dela, ki ga mora v praksi obvladati vsak računovodja, izjemno širok.


Nov program, posebej prilagojen aktualnim potrebam računovodstva, obravnava ključna področja:

 • Računovodska pravila, ekonomske kategorije in pogosti poslovni dogodki
 • Knjiženje poslovnih dogodkov
 • Dohodki fizičnih oseb
 • Nabava in prodaja premoženja, inventurni popisi in posojila
 • Organizacija dela v računovodstvu

Računovodstvo, samostojno delo


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Progam v 5 intenzivnih modulih udeleženca usposobi za samostojno delo v računovodstvu in udeležencu zagotovi 3 mesečni brezplačni dostop do portala Računovodski praktikum in online priročnika Knjižbe za računovodje.

Cilj izobraževanja je udeležence usposobiti za:

 • vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih
 • knjiženje prejetih in izdanih računov
 • obračun in knjiženje dohodkov zaposlenih in obračun potnih stroškov
 • vodenje dolgoročnih sredstev in njihovo nabavo, vrednotenje in odpis
 • poznavanje kratkoročnih in dolgoročnih posojil
 • knjiženje različnih poslovnih dogodkov
 • poznavanje razlike med pogodbenimi in zamudnimi obrestmi
 • organizacijo dela v računovodstvu

Program izvajamo v manjših skupinah, kar udeležencem zagotavlja individualno obravnavo s strani priznanih predavateljic. Hkrati boste:

 • dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse (že sedaj jih lahko pošljete na: [email protected] ),
 • obravnavali številne konkretne primere iz prakse,
 • imeli na razpolago več kot 40 posnetih seminarjev, ki obravnavajo teme iz področje DDV, dohodnine, Potnih stroškov, zaposlovanja tujcev, zaključnega računa itd.

Edinstven program je preplet delavnic v živo, posnetih delavnic in portala z online priročnikom.

Z brezplačnim dostopom do portala Računovodski praktikum in priročnika boste dobili dostop do vseh vsebin, kot bi bili naročnik:

 • možnost poslušanja več kot 40 strokovnih webinarjev iz področja davkov in računovodstva
 • zakladnico strokovnih člankov, zakonodajnih pojasnil, primerov knjižb, vzorcev in odgovorov na vprašanja, kar vam bo dodatno pomagalo pri poznavanju davkov, financ in računovodstva.

Predavateljici

Lidija Robnik

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.

Marija Tomc Muc

Marija Tomc Muc

Preizkušena računovodkinja in davčnica, direktorica in solastnica podjetja Biro Bonus, ima izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa in uvajanja digitalnega računovodstva tako znotraj podjetja kot pri strankah.


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje priporočamo tistim, ki želijo pridobiti dovolj znanja za delo v računovodstvu v majhnem in srednjem podjetju ali v računovodskem servisu. Izobraževanje je namenjeno tudi tistim, ki bi želeli obnoviti in nadgraditi znanje iz področja računovodja.


Vsebina izobraževanja

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik
Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: online izobraževalni program

 • Osnovnimi pojmi iz računovodstva na podlagi SRS 2016 in PSR 2016 ter priprava internih pravilnikov
 • Spoznanje vlog in pomena najpomembnejših ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida
 • Vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po dejanskih prihodkih in normiranih stroških (gospodarske družbe, samostojni podjetniki)
 • Knjiženje prejetih in izdanih računov in dobropisov (storitve, material, trgovsko blago) v Sloveniji, EU, tretjih državah,
 • obračun porabe materiala po različnih metodah vrednotenja
 • Razmejevanje stroškov v okviru aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov s področja nabave in prodaje
 • Vrste in obračun dohodkov zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen in določen čas (bruto plača, nadomestila, bonitete, boleznine, letni dopust, odpravnine, krajši delovni čas in drugi stroški dela)

  Predavateljica: Marija Tomc Muc

  • Obračun službenih poti po Sloveniji in tujini (dnevnica, kilometrina, nočitve, vinjete ipd.)
  • Pogodbe civilnega prava, kot so: podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, sejnine, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri, začasno in občasno delo upokojenih oseb ipd.)
  • Primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov s področja dohodkov fizičnih oseb.
  • Nabava, vrednotenje, odpisi in prodaja premoženja (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge, terjatve)
  • Finančni in poslovni najem ter pravica do uporabe
  • Inventurne razlike (opredmetena osnovna sredstva, zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga)
  • Prejem in vračanje posojil (kratkoročni, dolgoročni)
  • Zamudne in pogodbenih obresti
  • Primeri obračunov in knjiženj poslovnih dogodkov s področja dolgoročnih sredstev, vrednotenja, odpisov, oslabitev, najemov in posojil

  Predavatelj: Marko Lovše

  Znano je, da je delo računovodje eno izmen najbolj sedečih delovnih mest in je ergonomija na delovnem mestu računovodje izjemno pomembna. Ukvarjanje z ergonomijo na delovnih mestih vpliva tudi na zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa se zmanjšajo tveganja za številne zdravstvene težave. Slabo načrtovano delovno mesto ter neustrezna organizacija dela namreč povzročita različne zdravstvene težave. Le-te vplivajo na zmanjšano učinkovitost računovodje in ostalih zaposlenih ter višje odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov.


  Kaj izobraževanje vključuje?

  • Delavnica online: Računovodska pravila, ekonomske kategorije in pogosti poslovni dogodki
  • Delavnica online: Dohodki fizičnih oseb in Nabava in prodaja premoženja, inventurni popisi in posojila
  • Posnetek seminarja: Organiziranje dela v računovodstvu
  • Posnetek seminarja: Ergonomija na delovnem mestu
  • Dostop do portala in priročnika: Portal Računovodski praktikum in Knjižbe za računovodje
  • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetek seminarjev
  • Certifikat Forum Akademije: Samostojni računovodja

  Kaj vam zagotovimo še dodatno?

  Prednost izobraževalnega programa je edinstven preplet interaktivnih delavnic, strokovnega portala in posnetega seminarja, ki vam omogoča poglobljen vpogled v tematiko in širok nabor informacij in znanj.


  Pridobite certifikat

  Certifikat Forum Akademije “Samostojni računovodja” je izdan po uspešno opravljenem zaključnem testu in dokazuje, da je udeleženec predelal in razumel vsebino izobraževalnega programa. Certifikat bo obogatil vašo personalno mapo in CV.
  Certifikat Forum Akademija

  Priporočila udeležencev izobraževanja

  »Še posebej sem bila zadovoljna s praktičnimi primeri, ki jih dejansko srečamo v praksi. Zelo mi je všeč tudi to, da je predavateljica predavala zelo življenjsko, praktično, razumljivo, brez komplikacija.« – Irena Brezovnik, vodja računovodstva

  »Vse je bilo nad pričakovanji. Predavateljica super! Dobila sem informacije, ki sem jih potrebovala pri svojem delu, pa tudi informacije, za katere nisem vedela, da mi manjkajo oz. jih bom potrebovala v prihodnosti.« – Tina Rožman, računovodja

  »Strokovna predavateljica odlično podaja znanje!« – Andrej Prelaž, direktor

  »V celoti 100 % zadovoljna s pridobljenim gradivom, znanjem in spoznanji, predvsem pa z izvajalko programa doc. dr. Robnik.« – Irena Lebič, knjigovodja glavne knjige


  Potek izobraževanja in spletna učilnica

  Potek izobraževanja
  • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
  • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Pred vsako delavnico vam bomo poslali pripadajoče gradivo po elektronski pošti, ki si boste ga lahko po želji natisnili.
  • Dostop do portala Računovodski praktikum, z online priročnikom Knjižbe za računovodje, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje pomembne informacije za potek izobraževalnega programa.
  • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
  • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
  Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
  • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
  • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
  • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
  • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
  • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

  Avtorji

  dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

  Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

  Marija Tomc Muc

  Marija Tomc MucMarija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica, direktorica in solastnica podjetja Biro Bonus, ima izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa in uvajanja digitalnega računovodstva tako znotraj podjetja kot pri strankah.  Predava na številnih izobraževanjih, seminarjih in konferencah.

  Splošni pogoji

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

  Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

  Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.