Strokovnjak za finančni kontroling

Izobraževalni program

1.090,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program, s katerim boste zagotovili preglednost poslovnih rezultatov, financ in strategij ter prispevali k večji učinkovitosti podjetja.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za finančni kontroling

V vsakem podjetju, ki deluje v smeri doseganja nekega cilja ali ciljev, je modro usposobiti strokovnjaka, ki bo deloval na način, ki bo menedžment obvaroval pred sprejemanjem neučinkovitih poslovnih odločitev ali odločitev, ki temeljijo na osebnih interesih ali interesih oddelkov.

V podjetjih, ki stremijo k odličnosti, je ta vloga je rezervirana za kontrolerje, ki zagotavljajo preglednost poslovnih rezultatov, financ, procesov in strategij, ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti.

Vse navedeno omogoča podjetju krepitev konkurenčne moči, večanje pogajalske pozicije, prilagajanje spremembam v okolju, doseganje zahtevane dobičkonosnosti poslovanja.


Oglejte si pogovor s predavateljico dr. Nadjo Zorko – o finančnem kontrolingu in njegovem učinku na delovanje podjetja

 


Predavateljici:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,
samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica, piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah

dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon.,
samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo


Utrinek z delavnice – Obvladovanje poslovnih terjatev

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • znali na podlagi pravih informacij pravočasno sprejemati potrebne ukrepe za dosego načrtovanih ciljev;
 • menedžmentu znali nuditi podporo pri sprejemanju odločitev;
 • uspešno načrtovali kratkoročne in dolgoročne cilje;
 • vedeli, kakšne so vaše odgovornosti in kako jih izpolnjevati v praksi;
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, izmenjali izkušnje iz prakse in se povezali s kolegi iz stroke.

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal Finančni menedžment in kontroling z online priročnikom
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala Finančni menedžment in kontroling, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • Dostop do 3 delavnic
 • Portal finančni menedžment in kontroling z online priročnikom
 • Dostop do dodatnega gradiva
 • Dostop do spletne učilnice
 • Pridobitev certifikata Strokovnjak za finančni kontroling

Agenda

 • Gradivo: Portal Finančni menedžment in kontroling ter online izdaja priročnika Finančni menedžment in kontroling
 • Delavnica: Vloga finančnega kontrolerja, Načrtovanje poslovanja, Poročanje
 • Delavnica: Optimizacija poslovanja, Vzpostavitev nadzora
 • Delavnica: Proces načrtovanja
 • Dodatno gradivo: Interaktivni e-seminar: Time management
 • Zaključek izobraževanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata

Priporočila zadovoljnih udeležencev izobraževanja

Še posebej sem bila zadovoljna s pojasnili, kako pristopiti k izvajanju kontrolinga v podjetju. Podane osnove »ustvarjanja slike«, kaj sploh kontroling je.

Jasmina Orban

Super primeri iz prakse, ki so vedno ključni za dobro izvedbo.

Mojca Pretnar, Plant Kontroler


Strokovnjak za finančni kontroling v praksi


Finančni kontroler mora:

 • vedeti, katere številčne podatke in analize posredovati menedžmentu in kako jih pripraviti;
 • vedeti, kako ugotovitve in informacije na ustrezen način predstaviti menedžmentu;
 • zagotoviti, da jih bo menedžment razumel;
 • vedeti, kako sisteme ustrezno nadzorovati.

Kompetence, ki jih boste s programom pridobili:

 • kritično mišljenje;
 • poznavanje ključnih dejavnikov in sprožilcev uspešnosti podjetja v negotovih časih;
 • poglobljeno zavedanja o vplivu okolja, konkurence, timskega dela v negotovih časih;
 • sposobnost kvalitetne strokovne podpore vodstvu za odločanje, postavljanje temeljnih ciljev in aktivnosti za dosego le teh kot tudi strokovne podpore ustreznega in pravočasnega ukrepanja.

Pridobite certifikat

Po zaključku izobraževanja boste opravili izpit in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Združenja za razvoj znanja (ZRZ).

Strokovne kvalifikacije ZRZ so prepoznane s strani delodajalcev in potrjene s strani delodajalske organizacije, kot tista kombinacija znanj, spretnosti in kompetenc za določen zaokrožen sklop del znotraj poklica ali dejavnosti, ki je potreben z vidika delodajalca za doseganje zahtevane kakovosti.

Certifikat, ki ga dobijo kandidati po uspešno zaključenem certificiranju, je referenčna listina, ki je dodatek spričevalu, diplomi oz. certifikatu, omogoča zaposlitev in nadaljevanje dela ter dokazuje vseživljenjsko učenje in nadgrajevanja znanja, ki je za doseganje konkurenčnosti na trgu dela ne le zaželeno, pač pa nujno.


Potek izobraževanja

 • Izobraževalni program “Strokovnjak za finančni kontroling” vključuje izobraževalne module, ki so kombinacija predavanj in študijskega gradiva in so namenjeni samostojnemu študiju.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnic omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Pred vsako delavnico boste v spletni učilnici dobili seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Združenja za razvoj znanja ”Strokovnjak za finančni kontroling’‘ kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Vsebina

Vsebina online priročnika Finančni management in kontroling

 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in računovodski izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti

Vsebina portala Finančni management in kontroling

 • Management
  • Zavarovanje terjatev
  • Evropska sredstva
  • Dolžinsko financiranje osnovnih sredstev s primeri
  • Izterjava in obvladovanje plačilne discipline
  • Strateško načrtovanje poslovanja
  • Vodenje ekipe
  • Dolžniški vrednostni papirji
  • Primeri knjižb
  • Likvidnost poslovanja
  • Vračilo prejetih sredstev protikoronskih ukrepov v primeru izplačil dobička
 • Kontroling
  • Odgovornost in komunikacija kontrolerja
  • Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja
  • Nadzor nad poslovanjem podjetja
 • Aktualno
 • Vprašanja in odgovori
 • Video seminarji
 • Zakonodaja

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Delavnico vodi: dr. Nadja Zorko

Vloga finančnega kontrolinga v organizaciji

 • Ali vsako podjetje potrebuje finančni kontroling? Kakšna je njegova dodana vrednost v procesu ustvarjanja dobička podjetja?
 • Odgovornost finančnega kontrolinga do vodstva, lastnikov, upnikov
 • Sodelovanje drugih oddelkov, poslovnih funkcij pri finančnem kontrolingu, kakšna naj bo organizacija delovanja v podjetju glede na njegovo velikost, panogo, lastniško strukturo
 • Podatkovne osnove za delo kontrolerja

Načrtovanje poslovanja

 • Kaj so ključni gonilci vrednosti v podjetju, kateri so ključni cilji in ključni KPI podjetja, ki jih podjetje mora zasledovati in mora doseči glede na panogo, v kateri deluje (primeri)
 • Proces načrtovanja
 • Vloge posameznih oddelkov pri načrtovanju
 • Dolgoročno in kratkoročno načrtovanje
 • Primer priprave kratkoročnega finančnega načrtovanja
 • Tveganja pri poslovnem in finančnem načrtovanju

Kriterij ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)

 • Pomen in pomen ESG na delo kontrolerja v praksi v različnih panogah.

Poročanje

 • Notranje in zunanje poročanje z vidikov ekonomskih kazalnikov
 • Tedensko, mesečno, kvartalno poročanja (vsebina, primer iz prakse)
 • Ukrepanje kontrolerja ob (ne)doseganjem ciljev podjetja in ključnih KPI
 • Usposabljanje nefinančnega osebja pri razumevanju finančnih kazalnikov in trendov

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Delavnico vodi: doc. dr. Lidija Robnik

Optimizacija poslovanja

 • obvladovanje in optimizacija vrednosti terjatev in obveznosti (kaj pomenijo popusti) ter vrste določenih oblik zavarovanj ter njihov vidik v primeru insolvenčnih postopkov,
 • optimiziranje vrednosti sredstev in obveznosti ter spremljanje koeficientov obračanja sredstev in obveznosti,
 • optimiziranje višine zadolženosti na likvidnost in plačilno sposobnost ter denarni tok, z vidikov zadolženosti, kapitalske ustreznosti, likvidnosti in plačilne sposobnosti,
 • optimiziranje, načrtovanje, nadzor in razumevanje pomen denarnega toka,

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Delavnico vodi: dr. Nadja Zorko

Proces načrtovanja

 • CASE studi s področja planiranja, postavljanja ciljev in vzpostavitve finančnega kontrolinga in delo na praksi

 • Kako upravljamo svoj čas?
 • Poguben učinek žaginega lista
 • Najpogostejši tatovi časa
 • Postavljanje ciljev in aktivnosti
 • Enostavne metode obvladovanja večjih ciljev in določanje aktivnosti za njihovo doseganje
 • Razvrščanje aktivnosti po nujnosti in pomembnosti
 • Uporaba Paretovega načela v praksi
 • Kako načrtujemo svoj čas?
 • Tri pravila načrtovanja časa
 • Najpogostejše pasti
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
 • Enostavne metode sproščanja na delovnem mestu
 • Upravljanje neprijetnih čustev
 • Izboljšanje odnosov v službi in doma

 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za finančni kontroling po oddaji testa
 • Rok za oddajo testa je 25. 3. 2022.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Verlag Dashofer, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.