Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2022

Izobraževalni program

980,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program z vsemi informacijami o novostih in spremembah gradbene zakonodaje ter priporočili za ravnanje po novem.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2022

+ dodatek: IZVEDEBENI NAČRT BIM (osnova, da udeleženci gradnje suvereno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi gradnje v virtualnem okolju)
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobite 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

9. 12. 2021: Sprejet novi GZ-1!


Med glavnimi novostmi so:

 • Spremenjeni obseg objektov in del, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje:
  • po novem tako, na primer, za manjšo rekonstrukcijo (na primer vgraditev dvigal in frčad, preboji za odprtine), ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje in investitor ne bo imel stroškov z izdelavo DGD in PZI;
  • po novem mora biti obveznost glede komunalnega prispevka poravnana šele pri prijavi začetka gradnje;
  • gradbeno dovoljenje za rušitev stavbe v celoti bo potrebno, če se stavba dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljena manj kot meter.
 • Spremenjeni pogoji in odgovornosti udeležencev pri graditvi:
  • po novem, na primer, dopustna možnost, da vloži zahtevek za uporabno dovoljenje tudi kdo drug, razen investitorja;
  • bistveno večji je poudarek na uporabi BIM tehnologije.
 • Novosti pri mnenjih in udeležencih v postopku gradbenega dovoljenja:
  • upravna enota po novem ne bo več presojala skladnosti nameravane gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta, ampak bo upoštevala mnenje občine;
  • za večino objektov je dopustna možnost gradnje po dokončnosti gradbenega dovoljenja (pomeni, da za začetek gradnje zadostuje že zavrnitev pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje s strani Ministrstva za okolje in prostor);
  • spremembe v postopku pridobitve integralnega gradbenega dovoljenja;
  • možnost sodelovanja stranskih udeležencev šele, ko so usklajena vsa mnenja, kar zmanjšuje možnosti kasnejšega, nepredvidljivega vključevanja stranskih udeležencev.
 • Spremembe pri enostanovanjskih objektih:
  • dokazilo o zanesljivosti objekta ne bo več pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, zadostovala bo le izjava vodje nadzora.
 • Ugodnejše določbe za legalizacije:
  • objekti, zgrajeni pred l. 2005, bodo kot objekti daljšega obstoja legalizirani in pridobili gradbeno dovoljenje brez preverbe skladnosti s prostorskim načrtom;
  • mogoča bo legalizacija posameznih delov objekta, ki so bili nelegalno zgrajeni – tako je možnost legalizacije, tudi ko so le deli objekta nelegalni;
  • možen nakup nelegalnega objekta, ki ima sicer v zemljiški knjigi zaznambo prepovedi;
  • vključeno varstvo pravice do spoštovanja doma v inšpekcijskih postopkih zaradi nelegalne gradnje, kar posamezniku, ki živi v nelegalnem objektu, v določenih primerih zagotavlja, da ta objekt ne bo odstranjen.

Spremembe se nanašajo na vse subjekte gradnje. Za vsakega bodo spremembe posebej razložene na odličnem dvodnevnem izobraževanju.


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

 • Kot investitor, izvajalec, projektant ali nadzornik boste vedeli, kje in kako ravnati po novem;
 • Priporočila, kje in kako izkoristiti posamezne novosti (posebej kot investitor!)
 • Odgovore na vaša vprašanja tudi po izobraževanju;
 • Rešitve, kako gradnjo izvesti z nekimi »razumnimi stroški«;
 • Izvedbeni načrt BIM – primer načrta iz prakse, ki je sploh podlaga, da nek objekt udeleženci gradnje zasnujejo in ob stalni sledljivosti napak »zgradijo« v virtualnem okolju.

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija 
Delavnici potekata preko platforme ZOOM.  Omogočata učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Vsaka delavnica traja 5-6 pedagoških ur. Za vsako delavnico boste v spletni učilnici prejeli pripadajoče gradivo.

Odgovori na vprašanja 
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Odgovore na vprašanja prejmete tudi po izobraževanju.

Online gradivo – izvedbeni načrt BIM
V spletni učilnici vam omogočimo brezplačni dostop do uporabe online gradiva, s katerim boste pomembno nadgradili svoje znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja 
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da lahko posamezne module programa prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.


Prijava vključuje:

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in po njih,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2022.

Agenda

 • Dostop do portala e-Gradbenik za obdobje 3 mesecev, s katerim dostopate do strokovnih pojasnil, videseminarjev in številnih odgovorov na vprašanja
 • Online gradivo: izvedbeni načrt BIM
 • Online delavnica v živo: GZ-1 za investitorja in projektanta
 • Online delavnica v živo: GZ-1 za nadzornika in izvajalca
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2022

Izjave zadovoljnih udeležencev

“Na Vašem seminarju sem pridobil vse tiste prave informacije, katere kot gradbinec potrebujem, kar običajno pogrešam.”

Marko Veršić, CGP, d.d.

“Zelo zanimivo in predvsem koristno predavanje, dobiš informacije iz prve roke.”

Stojan Matko, udeleženec

“Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.”

Meta Blaž, Schenker d.d.


Novi gradbeni zakon v praksi

Novi GZ-1 bi naj bil »prijaznejši« do investitorjev in uporabnikov objekta, zato se, gledano z vidika uporabnikov, z nekaterimi odločitvami splača počakati do veljave novega GZ-1 junija 2022.

Prav tako bi naj novi GZ-1 vsaj posredno pospešil investicije in pohitril samo gradnjo; žal pa strokovnjaki nekoliko dvomijo, da bo po novem v enaki meri zadoščeno standardom varnosti in stabilnosti objektov.


Izobraževalni program s certifikatom

Potek izobraževanja

Izobraževalni program “Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2022” vključuje 4 izobraževalne module, ki so kombinacija interaktivnih predavanj in študijskega gradiva:

 • dve intenzivni interaktivni delavnici, ki potekata online preko ZOOM in trajata 5-6 pedagoških ur,
 • online gradivo za samostojni študij glede na posamezni modul izobraževanja,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Certifikat

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2022” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil

Vsebina izobraževanja

Avtorji: Aleksandra Velkovrh, Barbara Škraba Flis, Helena Kovač, mag. Tomaž Černe, Margita Žaberl, Matjaž Grilc, mag. Marija Bukovec Marovt, Saša Galonja, Mojca Furlan

Vsebina modula:

 • Prostorsko načrtovanje po Zakonu o urejanju prostora
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Objekti z vplivi na okolje
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
 • Gradbena pogodba

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do portala in priročnika, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Izvedbeni načrt BIM, ki vsem udeležencem gradnje objekta služi kot osnova, da udeleženci gradnje suvereno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi gradnje v  virtualnem okolju. 

Vsebina modula:

 • Uvod in namen dokumenta
 • Projektna skupina
 • Definiranje protokolov in aktivnosti za doseganje ciljev
 • Vodenje
 • Komunikacijski načrt
 • Izvedba
 • Koordinacija in preverjanje kakovosti informacij
 • Namen in cilji uporabe BIM-tehnologije
 • Tehnične in kadrovske zahteve

Gradivo samostojno predelate v časovnem okvirju, ki vam ustreza. Preučiti ga je potrebno do predvidenega zaključka izobraževanja, za opravljanje preizkusa in pridobitev certifikata.

GZ-1 za investitorja

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti investitorja po GZ-1
 • Zakonske obveznosti
 • Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike
 • Seznam obveznosti
 • Dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje in dela, za katera dovoljenje ni potrebno
 • Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor brez gradbenega dovoljenja
 • Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja z gradbenim dovoljenjem
 • Spremembe med gradnjo

GZ-1 za projektanta

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti projektanta po GZ-1
 • Projektant kot vodja projekta
 • Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi
 • Projektantski nadzor

GZ-1 za nadzornika:

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti nadzornika po GZ-1
 • Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID
 • Naloge in odgovornosti nadzornika in vodje nadzora
 • Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi

GZ-1 za izvajalca

 • Spremembe obveznosti in odgovornosti izvajalca po GZ-1
 • Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje
 • Razlika med vodjem del in vodjem gradnje
 • Naloge in odgovornosti izvajalca, vodje del in vodje gradnje
 • Zakonske obveznosti in  razlika med zakonskimi ter pogodbenimi obveznostmi

DISKUSIJA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 • Preverjanje znanja
 • Prejem certifikata Strokovnjak za gradbeno zakonodajo 2022

Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.