Strokovnjak za kadrovski kontroling

Večdnevni izobraževalni program

1.290,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Podjetja se v sodobnem gospodarstvu soočajo z nenehnimi pritiski na zniževanje stroškov. Podlaga za uspešno zniževanje stroškov se zagotovo nahaja v dobrem poznavanju procesov, jasnih in zanesljivih informacijah ter v ustrezni obdelavi le-teh. Tudi kadrovski strokovnjaki se morate tem trendom uspešno prilagajati.

Vzpostavitev kakovostnega kadrovskega kontrolinga je odločilnega pomena, saj le tako lahko spremljamo učinkovitost naložb v raznolike kadrovske procese. Udeležite se izobraževalnega programa, ki smo ga pripravili skupaj s strokovnjaki z izkušnjami pri uvajanju kadrovskega kontrolinga v slovenskih podjetjih.

Program Strokovnjak za kadrovski kontroling obsega šest modulov:
 • štiri interaktivne praktične delavnice,
 • poslovna izdaja priročnika: Kadrovsko delo v praksi po novem in
 • študijsko e-gradivo v pdf obliki: Zlorabe bolniških odsotnosti, neupravičeni potni stroški in druge kršitve.

Program je namenjen:

 • direktorjem in vodjem podjetij ter kadrovskih služb,
 • zaposlenim v kadrovskih službah,
 • direktorjem in vodjem financ, računovodstva in/ali kontrolinga
 • ter vsem, ki jih tematika zanima

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovski kontroling v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju kadrovskega kontrolinga.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Mnenja udeleženk preteklih delavnic

“Izobraževalnega programa Strokovnjak za kadrovski kontroling sem se udeležila zaradi zanimivega programa delavnic ter zaradi dejstva, da je potrebno znanje obnavljati in nadgrajevati. Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. Med samimi delavnicami smo udeleženci in predavatelji ustvarili sproščeno vzdušje, preko katerega smo si izmenjevali primere dobrih praks ter razreševali dileme in iskali odgovore na vprašanja, ki se na kadrovskem področju pojavljajo v vsakem podjetju. Udeležbo v izobraževalnem programu resnično priporočam kadrovnikom in njihovim vodjem/direktorjem.”
Tanja Harej
Administration Coordinator
Pipistrel d.o.o. Ajdovscina

“Pohvalila bi predvsem predavatelja in praktičnost delavnic. Zelo mi je bilo všeč.” Darja Šmit, Avto-Triglav d.o.o., Ljubljana

Udeleženci boste ob zaključku usposabljanja, usposobljeni za delo na področju kadrovskega kontrolinga ter pripravljeniza pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije STROKOVNJAK ZA KADROVSKI KONTROLING.

Izjemne koristi izobraževalnega programa:

 • vzpostavitev celovitega sistema meril za uspešnost kadrovskega področja;
 • poznavanje vloge in ciljev kadrovskega kontrolinga;
 • jasen pregled nad umeščenostjo kadrovskega kontrolinga v razmerju do drugih funkcij v podjetju;
 • prenos usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso vaše organizacije;
 • odgovori na vprašanja, izmenjava izkušenj ter povezava s kolegi iz stroke!

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 • Srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Študijsko e-gradivo boste prejeli na vaš elektronski naslov.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja, ki ga rešite na zadnji delavnici.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovski kontroling kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Vsebina

Sodobna kadrovska funkcija in kontroling

 • Predstavitev sodobne kadrovske funkcije in njene vloge v sodobnem podjetju
 • Predstavitev kontrolinga in njegove vloge v sodobnem podjetju
 • Povezanost kadrovske funkcije in kontrolinga
 • Uporaba kadrovskega kontrolinga

Postavljanje in opredeljevanje ciljev

 • Kako si zastaviti SMART cilje?
 • Vodenje s cilji
 • Pregled doseganja ciljev

Načrtovanje kadrov

 • Zakaj je načrtovanje kadrov potrebno?
 • Načrtovanje števila zaposlenih
 • Načrtovanje razvoja zaposlenih

Merjenje kategorij na kadrovskem področju

 • Zakaj je potrebno meriti kategorije na kadrovskem področju?
 • Možnosti primerjav merjenih kategorij na kadrovskem področju
 • Povezava med meritvami na kadrovskem področju z uspešnostjo poslovanja podjetja

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji posameznih členov
 • Kolektivne pogodbe
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
 • Odškodninska odgovornost
 • Urejanje drugih oblik dela
 • Pravni kotiček in aktualne teme
 • Zgoščenka – različni vzorci pogodb, pravilnikov, sklepov in obrazložitev v skladu z ZDR-1 in ostalo zakonodajo

Študijsko e-gradivo zajema tri lekcije:

 • Najpogostejše kršitve na delovnem mestu
 • Detektivska dejavnost na kadrovskem področju
 • Zakonodaja in praktične rešitve

Etične presoje

 • Kaj so etične presoje in zakaj se izvajajo
 • Področja etične presoje
 • Primer vprašalnika za etično presojo

Kazalci uspeha – KPI na področju upravljanja s človeškimi viri

 • Kaj so KPI?
 • Primeri kadrovskih KPI in njihova uporaba

Ugotavljanje področij za izboljšave

 • Priprava podlage za odločanje
 • Izdelava predlogov
 • Svetovalna vloga kadrovske funkcije
 • Interpretacija rezultatov in pomen le-teh

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Sistem uravnoteženih kazalnikov – BSC

 • Sistem BSC na kadrovskem področju
 • Alternativa sistemu BSC

Stroški dela

 • Kaj sploh so stroški dela?
 • Posredni in neposredni stroški dela in njihovo merjenje
 • Zakaj so stroški dela pomembni?
 • Merjenje učinkovitosti in produktivnosti dela
 • Stroški delovanja kadrovske funkcije in kadrovskih procesov

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi
 • Kadrovska funkcija kot partner v procesu sprejemanja strateških odločitev
 • Primer izdelave kadrovskega poročila za odločevalce

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Preverjanje znanja: na vsaki delavnici prejmete nalogo in jo rešite do naslednje delavnico. Na zadnji delavnici naredite zaključno nalogo/preverjanje znanja.
 • Prejem certifikata strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovski kontroling v slovenščini in angleščini.

Avtorji

mag. Borut Ivanuša

Je soustanovitelj svetovalne družbe Pakta. Trenutno je zaposlen kot vodja kontrolinga v proizvodnem podjetju. V ZDA se je strokovno izpopolnjeval na področju vrednotenja nepremičnin in nepremičninskih projektov. V zadnjih letih je sodeloval pri več kot 80 projektih ocenjevanja vrednosti podjetij, dejavnosti in blagovnih znamk v Sloveniji in tujini.

mag. Klemen Žibret

Je izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.