Kadrovsko delo v javnih zavodih

Izobraževalni program
Predavatelji:Štefka Korade Purg

690,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Kadrovsko delo v javnih zavodih

Javni uslužbenci v javnih zavodih opravljajo delo na različnih področjih in v različnih dejavnostih, ki so urejene z zakoni in drugimi predpisi. Področje zaposlovanja in delovnih razmerij, plač in povračil stroškov je praviloma za vse urejeno z Zakonom o delovnih razmerjih, z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Gre za obsežna pravila, ki jih je treba poznati, da lahko kadrovske službe v imenu delodajalca pravilno in zakonito urejajo vse pravice in obveznosti javnih uslužbencev ter učinkovito upravljajo s proračunskimi sredstvi.

Z 20. novembrom so bile uveljavljene spremembe kolektivnih pogodb za zdravstvo in socialno varstvo ter za zdravstveno nego, ki vsebujejo višje uvrstitve delovnih mest nazivov ter kriterije za uvrstitev delovnih mest strokovnih vodij na teh področjih, kar pomeni za javne uslužbence tudi višjo plačo. Skladno s temi spremembami je treba spremeniti sistemizacijo delovnih mest in pripraviti nove pogodbe o zaposlitvi, pri tem pa bo treba upoštevati kolektivno pogodbo, ki določa, za katero delovno mesto se sklene nova pogodba o zaposlitvi.

Za zakonito in učinkovito izvajanje nalog na organizacijsko kadrovskem in delovnopravnem področju v javnem zavodu se udeležite novega intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata.

Program je namenjen: direktorjem in vodjem javnih zavodov ter kadrovskim strokovnjakom in drugim (tajništva, poslovni sekretarji, računvodstva), ki so v javnih zavodih odgovorni in se ukvarjajo s celotno delovnopravno problematiko javnih zavodov


Predavateljica:

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge.


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Celovit program vam zagotavlja, da boste pomembno nadgradili vaše kompetence.

Kot strokovnjak za kadrovsko delo v javnem zavodu boste:

 • z zakonodajo skladno, pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • obvladali celotno delovnopravno področje na različnih področjih in v različnih dejavnostih,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo in
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: [email protected].

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dostop do portala z online priročnikom za kadrovike v javnem sektorju
Omogočimo vam brezplačni dostop do portala e-Kadrovik za obdobje 3 mesecev in uporabe spletnega priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do portala e-Kadrovik in spletnega priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • pridobitev certifikata Kadrovsko delo v javnih zavodih

Agenda

Program je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov, prvi bo vključeval zaposlitev in določitev pravic v pogodbi o zaposlitvi, v drugem pa se boste natančneje seznanili s povračili stroškov in drugimi prejemki, saj gre za področje, ki se je letos spremenilo, povračila stroškov pa se izplačujejo nekatera mesečno, nekatera ob izpolnitvi pogoja.

 • 1. MODUL – dostop do spletne učilnice, portala e-Kadrovik in online izdaje priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem
 • 2. MODUL – delavnica: Zaposlovanje, postopek in sklenitev pogodbe o zaposlitvi
 • 3. MODUL – delavnica: Povračila stroškov in drugi prejemki

Priporočila zadovoljnih udeležencev naših izobraževanj

Delavnice so bile izjemno strokovno izvedene, z osebnim pristopom do vsakega udeleženca. Predavateljici sta nam strokovno predstavili načrtovano literaturo, prav tako sta odgovorili na vsa vprašanja udeležencev. Zelo je pomembno, da smo lahko na delavnicah udeleženci aktivno sodelovali in izvajali naloge, s katerimi se srečujemo pri delu. Vse pohvale!

🗩 Barbara Klajderič, občina Poljčane

Za intenzivni izobraževalni program sem se odločila, ker je kadrovsko področje zelo široko in je potrebno nenehno slediti zakonodaji. Tovrstno usposabljanje mi je omogočilo, da sem pridobila osvežen pregled zakonodaje, ki pokriva kadrovsko področje in obenem širok spekter praktičnih znanj. Predavatelji so podali najprej teoretične osnove in kasneje še pregledno in izčrpno obdelali praktične primere. Vseskozi smo lahko udeleženci aktivno sodelovali na predavanju in pridobili konkretna znanja. Predavatelji so bili kompetentni in strokovno podkovani. Organizatorji ažurni in vseskozi na voljo za informacije. Skratka usposabljanje lahko opišem kot kvalitetno zastavljen program, odlično podano znanje, kakovostno gradivo in prijetno vzdušje. Vse je bilo korektno in zanimivo, tako, da bi lahko še trajalo in zagotovo se udeležim še drugih usposabljanj.

🗩 mag. Vanja Jus, mag. prav., dipl. inž. str., Višja svetovalka za premoženjsko-pravno kadrovske in splošne zadeve, Občina Hoče-Slivnica


Kadrovsko delo v javnih zavodih


V programu za kadrovsko delo v javnih zavodih se boste seznanili s pravilnim postopkom zaposlitve tako za nedoločen kot za določen čas, z vsebino pogodbe o zaposlitvi, s pravilno določitvijo plače ob zaposlitvi, ob spremembi delovnega mesta in ob napredovanju ter s pravilnim določanjem, obračunavanjem in izplačevanjem povračil stroškov in drugih prejemkov. V zvezi z navedenimi področji se vsakodnevno pojavlja več vprašanj, delodajalci pa ste postavljeni pred dilemo, kako pravilno ravnati in se izogniti nepravilnostim, s tem pa tudi inšpekcijskim ukrepom ali celo sodnim postopkom.


Izobraževalni program s certifikatom

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Kadrovsko delo v javnih zavodih” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.


Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Intenzivni delavnici trajata do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Vsebina

Na vaš elektronski naslov prejmete dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa obvestila o delavnicah, dodatno e-gradivo in tudi dostop do portala e-Kadrovik in online priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Delovna razmerja (ZDR-1, področni zakoni in kolektivne pogodbe)
 • Postopek zaposlitve (objava prostega delovnega mesta, izbira kandidata)
 • Pogodba o zaposlitvi (sklenitev, vsebina, kdaj se sklene pogodba in kdaj aneks h pogodbi o zaposlitvi)
 • Plače v javnem sektorju (ZSPJS, podzakonski predpisi, KPJS in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev)
 • Sestava plače, določitev osnovne plače, dodatki (vrsta in višina dodatkov)
 • Delovna uspešnost (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev)
 • Napredovanje v višji plačni razred

Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev
 • Minimalna plača – povezava s povračili stroškov in drugimi prejemki
 • Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov ter predstavitev posameznih višin in pogojev za izplačevanje (regres za letni dopust, regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračila stroškov na službenem potovanju, kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, terenski dodatek)
 • Nagrade za obvezno prakso dijakom in študentom.

Zaključek izobraževalnega programa vsebuje preverjanje znanja in prejem certifikata ob uspešno zaključenem izobraževanju.

Predavatelji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.