Strokovnjak za plačni sistem v javnem sektorju

Večdnevni izobraževalni program

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

Odgovorni za plačni sistem NE SPREGLEJTE novosti, ki so jih prinesle spremembe zakona in aneksi h kolektivnim pogodbam!

Pravilna določitev plače javnim uslužbencem predstavlja zahtevno strokovno nalogo, s katero posegamo v pravice javnega uslužbenca, odprava nepravilnosti na tem področju in realizacija ukrepov inšpektorjev v primeru ugotovljenih napak pa odgovorno in lahko tudi neprijetno obveznost. Plačni sistem javnega sektorja nenehno doživlja spremembe, tako na sistemski ravni, kot tudi pro konkretnih delovnih mestih, kar seveda vse vpliva na določanje individualnih plač posameznikom. Prav tako je treba upoštevati, da javnim uslužbencem ob izpolnjevanju pogojev pripadajo tudi povračila stroškov in drugi prejemki, preverjanje pogojev pa je pristojnost strokovnih delavcev in služb.

Za razumevanje plačnega sistema javnega sektorja je ključnega pomena dobro poznavanje sistemske ureditve in zakonodajnih zahtev ter ureditve v kolektivnih pogodbah. Težave v praksi in pri izvajanju pa nastajajo predvsem zaradi velikega števila zakonskih in podzakonskih predpisov ter posebnosti ureditve v kolektivnih pogodbah.

Na podlagi številnih vprašanj in dilem pri določanju plač, izvajanju napredovanja in ocenjevanja ter obračunavanju pripadajočih dodatkov javnim uslužbencem smo s strokovnjaki za ureditev sistema plač v javnem sektorju pripravili praktičen izobraževalni program, usklajen z novostmi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2019) ter z vsemi spremembami predpisov in kolektivnih pogodb.

Kot strokovnjak za plačni sistem boste:

 • spoznali in obvladali celotno sistemsko ureditev določanja plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnim uslužbencem, vključno z novostmi, ki so bile uveljavljene v letu 2019
 • zakonodajno skladno uredili plačni sistem in sistem napredovanja pri
  • določanju plače javnega uslužbenca ob zaposlitvi, premestitvi oziroma sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto,
  • določanju plače javnega uslužbenca ob napredovanju v naziv ali višji naziv,
  • določanju plače javnega uslužbenca ob napredovanju v višji plačni razred,
 • pravilno in stroškovno učinkovito urejali nadomestila, povračila stroškov in druge prejemke,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo in
 • dobili odgovore na konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na: [email protected].

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le dva delovna dneva, ki ju boste maksimalno izkoristili.
 • Intenzivni delavnici trajata do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko e-gradivo, boste prejeli po elektronski pošti.
 • Priročnik Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili doma, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do dogovorjenega roka.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za plačni sistem v javnem sektorju, v slovenskem in angleškem jeziku, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

Vodjem kadrovskih služb, kadrovskim strokovnjakom in strokovnjakom, ki so pristojni za določanje in izvajanje plačnega sistema in napredovanja v javnih zavodih in ustanovah, pa tudi direktorjem zavodov in samostojnim svetovalcem za upravljanje s kadri.

Vsebina

 • Organizacija in sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju
 • Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca ob zaposlitvi, prijava v obvezna socialna zavarovanja
 • Novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Plačni sistem v javnem sektorju, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju

 • Temeljni pojmi in elementi plačnega sistem javnega sektorja
 • Določitev plače javnemu uslužbencu ob zaposlitvi ter ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto
 • Odprava nepravilnosti pri določanju in/ali izplačilu plače javnemu uslužbencu
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Napredovanje v višji plačni razred
 • Napredovanje v naziv ali višji naziv, dodatki, delovna uspešnost
 • Interventni ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem sektorju
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Pravne podlage, opredelitev pojmov, sistemizacija delovnih mest in sodna praksa, sistemizacija v organih državne uprave
 • Sistemizacija v drugih državnih organih, sistemizacija v upravi lokalne skupnosti, sistemizacija v drugih subjektih javnega sektorja (javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javni gospodarski zavodi), ZSPJS in sistemizacija delovnih mest
 • Povzetek določb ZSPJS, pomembnih za pripravo sistemizacije delovnih mest, primeri, plačne skupine in podskupine, ki jih določa ZSPJS, oblikovanje delovnih mest in sodna praksa

 • Predstavitev predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo nadomestila,
 • Nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja, krvodajalstvo in drugi primeri odsotnosti)
 • Povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju
 • Drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

 • Preverjanje znanja: Test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v dogovorjenem roku vrnili.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za plačni sistem v javnem sektorju