Uporaba novih posebnih gradbenih uzanc 2020

Online seminar v živo

226,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Posebne gradbene uzance urejajo razmerja med naročniki/investitorji in izvajalci pri izvajanju del na gradbenih objektih. Ker je bila potrebna posodobitev s sedanjim stanjem družbe, stroke in zakonodaje, so Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije, Upravni odbor Združenja za inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije in Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije sprejele nove Posebne gradbene uzance 2020. Uporabljajo se od 21. decembra 2020. Z dnem pričetka veljavnosti Posebnih gradbenih uzanc prenehajo veljati Posebne gradbene uzance, objavljene v Uradnem listu SFRJ, št. 18-247/1977. Nove Posebne gradbene uzance 2020 so objavljene na spletnih straneh Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije in Sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Seminar je namenjen vsem udeležencem gradnje: naročnikom/investitorjem, izvajalcem, podizvajalcem, projektantom, nadzornikom in odgovornim za javna naročila v občinah in javnih zavodih.

 • Kaj so Posebne gradbene uzance (PGU) in sprejem ter uporaba novih PGU/2020
 • Kdaj se PGU uporabljajo in kako
 • Kaj urejajo PGU
 • Razlika med PGU 1977 ter PGU 2020 in Pregled vsebine PGU 2020:
  • splošne določbe
  • sestavni deli pogodbe
  • proučevanje in sprememba projektne dokumentacije
  • odmik od predmeta pogodbe
  • cene
  • roki za izvajanje del
  • uvedba izvajalca v delo
  • odstop del drugemu
  • pogodbena kazen
  • plačila
  • začasna ustavitev izvajanja del
  • kakovost del in materiala
  • jamstvo za kakovost izvedenih del in garancija za vgrajene naprave in opremo
  • material in oprema, ki ju nabavlja naročnik
  • zavarovanje
  • riziko
  • strokovno nadzorstvo naročnika nad gradnjo
  • odgovornost izvajalca za solidnost gradbe
  • varnostni ukrepi
  • varovanje gradbišča
  • sprejem in izročitev izvedenih del
  • končni obračun
  • posledice v primeru odstopa od pogodbe
  • ureditev gradbišča
  • končna določba

Avtorji

dipl. iur.

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

Mojca FurlanMojca Furlan, dipl. iur., odvetnica, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno Mojca Furlan - odvetnica in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava.

odvetnica

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.