Usposabljanje internih izobraževalcev

Večdnevni izobraževalni program

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Notranja usposabljanja so ena najučinkovitejših in hkrati najcenejših oblik prenosa znanja v organizacijah, a pogosto tudi najbolj zanemarjena. Eden od razlogov je nedvomno tudi ta, da naši najboljši strokovnjaki niso nujno tudi dobri “prenašalci znanj”. Za slednje so namreč potrebne posebne veščine, metode in taktike, ki pa se jih v veliki meri lahko tudi priučimo.

Prav s tem namenom za podjetja in organizacije izvajamo nov izobraževalni program.

 

Koristi uposabljanja za organizacijo:

Usposobljeni notranji izobraževalci zagotavljajo bistveno uspešnejši prenos znanja znotraj organizacije. Slednja s tem poskrbi za učinkovito uporabo notranjih virov in znanja v podjetju in že ob prvih internih izvedbah bistveno zniža stroške najema zunanjih izvajalcev. Učinkovit prenos znanja znotraj organizacije zagotavlja pomembno konkurenčno prednost.

Potek usposabljanja:

Moduli so zasnovani zelo praktično in kombinirajo individualno in skupinsko delo. Del vsebin bodo udeleženci tako lahko usvojili individualno, takrat, ko jim najbolj ustreza, na skupnih srečanjih pa bomo pridobljena znanja in veščine še dodatno poglobili in preizkusili v praksi. Ker velja, da vaja dela mojstra (tudi pri osebah, ki prenašajo znanje) želimo udeležencem omogočiti, da bodo pred svojim prvim naslednjim “nastopom” imeli že nekaj (dodatne) kilometrine.

V okviru usposabljanja notranjih izobraževalcev bodo udeleženci:

 • spoznali osnove celovitega pristopa k izobraževanju ter
 • različne pristope za učinkovito in uspešno, udeležencem prijazno učenje,

zaradi tega bodo v prihodnje tudi najbolj zahtevni udeleženci iz vašega podjetja lahko pohvalili vaša interna izobraževanja.

Način dela:

Večino metod, pristopov, oblik in sodobnih pripomočkov za učenje bodo udeleženci med samim izobraževanjem že preskusili in/ali občutili v praksi. Delo bo potekalo v manjših skupinah. Skupino bomo izkoristili tudi kot “testno skupino” bodočih udeležencev vaših internih usposabljanj, s pomočjo katerih bodo udeleženci programa vadili in nabirali zelo potrebne izkušnje in povratne informacije. Za udeležence programa to pomeni več uspeha, manj treme in boljše odzive pri predajanju znanja. Za podjetja pa začetek izgradnje profesionalnega tima internih izobraževalcev in bolj pogosta izobraževanja znotraj podjetja.

Med drugimi bodo udeleženci v praksi preskusili sledeče učne oblike in metode:

 • delo na daljavo,
 • uporaba vprašalnikov za učenje,
 • obrnjeno učenje,
 • študija primera,
 • delo z besedilom,
 • viharjenje možganov,
 • reševanje problemov,
 • razlaga, prikaz,
 • trening,
 • uporaba vizualnih pripomočkov: power point, listna tabla, video, besedilo,
 • individualno delo,
 • delo v manjših skupinah in/ali parih.

Uposabljanje je namenjeno:

 • vašim strokovnjakom, ki potrebujejo dodatno podporo za bolj uspešno in učinkovito prenašanje znanja ali
 • vašim internim izobraževalcem, ki potrebujejo osvežitev ali nadgradnjo obstoječih veščin.

Po usposabljanju bodo udeleženci znali:

 • uporabiti učinkovita orodja in tehnike za samozavestnejši nastop,
 • prepoznati in uporabiti ustrezne učne oblike, pristope in metode za čim uspešnejše in učinkovito učenje,
 • v praksi uporabiti različne pristope glede na učne stile in percepcijo udeležencev,
 • udeležencem vaših internih izobraževanje zagotoviti učenju prijazno okolje, v katerem se bodo le-ti učili hitreje in bolj učinkovito.

Vsebina

 • 5 korakov celovitega pristopa k usposabljanju
 • Individualni in skupinski razvojni načrti
 • Učne oblike in metode: prednosti in slabosti pri uporabi v praksi
 • Evalvacija uspešnosti in učinkovitosti usposabljanja
 • Kreiranje za učenje spodbudnega okolja
 • Sodobni pripomočki in metode za vključevanje udeležencev v proces učenja

2. modul – individualno delo na daljavo

O učenju in procesu notranjega izobraževanja

 • Kako vključiti vse “3 možgane” in obe možganski polovici udeležencev v učenje
 • Naravni proces učenja: 4mat model in uporaba pri izvedbi usposabljanj
 • Različni stili percepcije in učenje
 • Uporaba Zlatega kroga pri prenosu znanja
 • Kako do samozavesti pri prenosu znanja: “power posing” in uporaba v praksi
 • Kreiranje učenju prijaznega okolja: 5 principov možganom prijaznega učenja in upravljanje s stanji (udeležencev in izvajalca usposabljanja)

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

 • V okviru usposabljanja udeleženci opravljajo projektno nalogo na osnovi obravnavanih tematik, ki se prilagodi konkretni situaciji njihove organizacije. Naloga se pošlje po epošti do dogovorjena roka. Ves čas poteka usposabljanja imajo udeleženci dostop do trenerja. Oddano nalogo pregleda predavateljica in po potrditvi udeleženec prejme certifikat Interni izobraževalec.

Avtorji

mag. Suzana Ester Car

suzana-ester-car mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij pri podjetju StepUP3. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”