fbpx

Prijava v portal: 

Portal e-VZD – zakonodaja in praksa

Portal
Ura: –
  Portal, s katerim si boste zagotovili pojasnila, dokumentacijo in vzorce za varno in zdravo delovno okolje.
Naročnina se sklene za obdobje 1 leta, z letnim plačilom v enkratnem znesku.

448,00  (DDV ni vštet v ceno)

Oglejte si portal tukaj

Delodajalci ste še posebej v trenutnih razmerah dolžni izvajati vse ukrepe za varnost in zdravje pri delu delavcev!

Pri skrbi za varno in zdravo delo je pomembno predvsem nenehno usposabljanje delavcev za varno delo, obveščanje delavcev o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare. Delodajalec mora delavcem zagotavljati sredstva in opremo za osebno varnost pri delu, kot tudi periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme. Zagotavljati pa mora tudi periodične zdravstvene preglede delavcev

varnost-in-zdravje-pri-delu

S tem se izogne številnim tveganjem. Z informiranjem in usposabljanjem delavcev pa razvija tudi celovito varnostno politiko, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje in medsebojne odnose.

Da bi se izognili ravnanjem, ki so v neskladju z zakonodajo in temeljnimi načeli varnosti in zdravja pri delu uporabite Portal za varno in zdravo delovno okolje (E-VZD) – pojasnila, dokumentacija in vzorci za varno in zdravo delovno okolje.


Delodajalci morate nenehno zagotavljati varnost in zdravje pri delu. Kljub temu je nezgod pri delu še vedno preveč, kot izhaja iz poročil Inšpektorata za delo:

»Delodajalci so za leto 2022 do 6. 2. 2023 na inšpektorat prijavili skupaj 14.483 nezgod v zvezi z delom delavcev, in sicer 21 smrtnih, 13.379 lažjih, 860 težjih in 223 kolektivnih. Med temi nezgodami je bilo prijavljenih tudi 3.211 nezgod, ki so se nanašale na COVID-19 in 48 nezgod, ki so se zgodile delavcem na poti na delo ali z dela. Med vsemi lažjimi  je bilo 2.891 nezgod povezanih s COVID-19 ter 38 s potjo na delo ali z dela, med težjimi pa 102 nezgodi s COVID-19 in 10 nezgod s potjo na delo ali z dela. Med kolektivnimi nezgodami jih je bilo 218 povezanih s COVID-19.

V letu 2022 so 4 delavci umrli zaradi padca z višine. V eksploziji je umrlo 7 delavcev, v dveh ločenih primerih pa so umrli 3 delavci zaradi uporabe strelnega orožja. V 4 primerih so delavci umrli v prometni nesrečah, v 2 primerih je bil vzrok smrtne nezgode premikajoča se mehanizacija in v 1 primeru premikajoči se del delovne opreme.«


Mnenje uporabnika o portalu e-VZD, varnost in zdravje pri delu:

»Spletni portal e-VZD odličen za podjetja, saj dobijo vse informacije na enem mestu.«

Mitja Vajda, VPD Vajda


Z informativnim portalom e-VZD, varnost in zdravje pri delu boste odslej zagotovo:

 • Takoj in sproti obveščeni o zakonodajnih novostih ter ukrepih za implementacijo zakonodaje.
 • Prihranili čas, kajti pomagate si lahko s številnimi odgovori na vprašanja, video seminarji, vzorci, postopkovniki in navodili.
 • Imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo.

V najkrajšem možnem času prejeli odgovor na vaše vprašanje, ki nam ga postavite na portalu.

Avtorji

Boris Kramžar

Boris Kramžar, dr.med., je leta 1993 opravil specialistični izpit iz medicine dela, prometa in športa s specialistično nalogo »Standardizacija zdravstvenih pregledov nabornikov v Republiki Sloveniji« za Ministrstvo za obrambo RS. Od leta 2004 je zaposlen v Sektorju za izvedenstvo ZPIZ na delovnem mestu predsednik invalidske komisije I. stopnje Celje. Leta 2010 je bil član strokovne skupine za izdelavo standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije. Od leta 2017 deluje kot zdravnik svetovalec Zavoda za zaposlovanje RS (ZRSZ) za zdravstveno zaposlitveno rehabilitacijo in predsednik Rehabilitacijske komisije ZRSZ za Območno enoto Celje. Je dobitnik priznanja Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Slovenije »Dr. Zdravko Neuman« za življenjsko delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v letu 2017. Prav tako je sodni izvedenec za medicino dela, prometa in športa pri Ministrstvu za pravosodje RS. Je avtor več prispevkov za izobraževanja varnostnih inženirjev, izvajalcev medicine dela in delodajalcev na temo poklicne rehabilitacije.

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

dr. Marjan Bilban

Dr. medicinskih znanosti Marjan Bilban je zaposlen kot predstojnik Centra za medicino dela na ZVD d.d. Ljubljana. V svojem rednem delu se ukvarja predvsem z ocenjevanjem delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Poleg tega opravlja tudi vse ostale naloge pooblaščenega zdravnika – vključno s strokovnimi mnenji za potrebe zdravniških komisij ter sodišč. Je član razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela in razširjenega strokovnega kolegija za javno zdravje, član upravnega odbora Združenja za medicino dela, prometa in športa SZD, član predsedstva Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, član Združenja za preventivno medicino SZD, član Sekcije za letalsko medicino SZD, član Ameriške akademije znanosti v New Yorku, član evropskega združenja Radiation Research, član komisije International Commission on Occupational Health, član Sveta za varnost in zdravje pri delu RS, član Sveta za alkoholno politiko pri Ministrstvu za zdravje, član predsedstva Gasilske zveze Slovenije, član številnih delovnih skupin Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve…, član kolegija univerzitetnega podiplomskega študija Varstvo okolja Univerze v Ljubljani in član senata Medicinske fakultete. Je tudi član Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije, urednik znanstvene priloge revije Delo in varnost ter stalni sodni izvedenec za področje medicine dela. Pedagoško delo: Nosilec predmeta Medicina dela, prometa in športa (od leta 1995) in nosilec predmeta Higiena (od leta 2002) na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Katedre za javno zdravje (od leta 2003) na Medicinski fakulteti ter nosilec predmeta Fiziologija dela (od leta 1999) na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter nosilec predmeta Medicina in higiena dela na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na Oddelku za tehniško varnost. Poleg tega je nosilec predmeta Javno zdravje na magistrskem študiju Medicinske fakultete ter predmeta Zdravstvene ekologija na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  V okviru teh izobraževanj je bil mentor pri 60 diplomskih nalogah, 35 specialističnih nalogah in štirih doktoratih. Znanstveno delo: Varnost in zdravje v delovnem okolju, varnost starostnikov v cestnem prometu, udeležba oseb, odvisnih od alkohola in drog v cestnem prometu, vpliv radona, njegovih potomcev in težkih kovin na genom zaposlenih, vpliv kemijskih genotoksikov v različnih delovnih okoljih na spremembe genoma, proučevanje kazalnikov negativnega zdravja, prva pomoč v delovnem okolju, ocenjevanje delazmožnosti delavcev in invalidnih oseb, zaposlovanje starostnikov in njihove posebne potrebe, zdrava telesna aktivnost, projekti promocije zdravja, itd. Nagrade in priznanja: Hribernikova nagrada: najvišje priznanje v medicini dela za doprinos stroki (2000). Kresnička: najvišje priznanje Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2003, Kuharjeva nagrada Združenja varnostnih inženirjev Slovenije za življenjsko delo (2006) in priznanje Gasilske zveze Slovenije ob njeni stoletnici za doprinos k vzpostavitvi zdravstvenega varstva gasilcev (2008). Najpomembnejša dela - Knjige: Medicina dela (1999), Medicina dela v družinski medicini (2002), Prva pomoč v delovnem okolju (2003) in (2006), Medicina dela za študente tehniške varnosti (2005). Več kot 20 objav v mednarodnih revijah, ki so indeksirane v SCI oz. SSCI (COBBIS), uredništvo številnih zbornikov strokovnih posvetih, več kot 200 objav v domači in tuji strokovni literaturi itd.

Irena Vouk

Irena Vouk, dipl. var. inž., dela na področju Varnost in zdravja pri delu  od leta 1993, ko je končala redni študij na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv varnostna inženirka. Po koncu študija je bila strokovna sodelavka v družbi Kova, d. o. o., v Celju. Leta 2002 je po študiju ob delu diplomirala na Oddelku za tehniško varnost na FKKT v Ljubljani in si pridobila naziv diplomirana varnostna inženirka. Od leta 2006 je zaposlena v družbi Civis, d. o. o., iz Maribora, ki izvaja strokovne naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, varstvom pred požari, energetiko, uvajanjem standardov v podjetjih idr. S strokovnimi delavci podjetje opravlja strokovne naloge, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu ter varstvom pred požari za različna podjetja in zavode, tudi za šole. Opravila je strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit iz požarne varnosti in izpit iz andragoških znanj ter si z rednim usposabljanjem in izpopolnjevanjem pridobila naziv svetovalka za kemikalije.

Jernej Jenko

Jernej Jenko, rojen 19.04.1972 v Slovenj Gradcu, je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo – oddelek za tehniško varnost v Ljubljani- kot varnostni inženir. Leta 2006 si je z diplomo na visoki stopnji pridobil naziv diplomirani varnostni inženir. Po diplomi, leta 1998, se je zaposlil v podjetju Komplast d.o.o., kjer je izvajal najrazličnejša dela, predvsem dela s področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja. Izvajal je meritve hrupa na delovnem mestu, hrupa v okolju, meritve mikroklimatskih pogojev dela, osvetlitve, prahu in kemičnih škodljivosti na delovnem mestu in v okolju, izdeloval požarne rede ipd… Leta 2002 se je zaposlil v podjetju CPV, kjer je tehnični vodja akreditiranega laboratorija za akustiko in fizikalne meritve. Zraven službe je aktivno udeležen v Slovenskem društvu za akustiko SDA, kjer je tudi član pritožbene komisije. Prav tako je aktivni član Društva varnostnih inženirjev – član izvršnega odbora društva od leta 2004 ter član tehničnega odbora TC SIST za akustiko.

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

mag. Dejvi Ružič

Dejvi Ružič, univ. dipl. gosp. inž. el.,  je diplomiral leta 1999 na interdisciplinarnem študiju Fakultete za elektrotehniko in računalništvo ter Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. Že med študijem je raziskoval vplive fizikalnih količin na zdravje ljudi in diplomiral s področja vplivov elektromagnetnih sevanj visokonapetostnih daljnovodov, ki jih obravnava tudi na magistrskem študiju. Leta 2000 je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter strokovni izpit iz požarne varnosti. Od takrat je aktiven na celotnem področju strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Ukvarja se predvsem s pripravljanjem programov usposabljanja za posebne kvalifikacije, ocenjevanjem tveganja na delovnih mestih in strojev v skladu z zahtevami direktive 2006/42/EG, pregledovanjem in preizkušanjem specifične delovne opreme ter meritvami hrupa in vibracij na delovnih mestih. Sodeloval je tudi pri več mednarodnih projektih, kot npr. pridobivanju mednarodnih kvalifikacijskih stopenj SCC/SCP za podjetje CIVIS, d.o.o., kjer je zaposlen, in presojanju skladnosti gradbišč v skladu z SCC v Švici in Avstriji za podjetje TÜV AUSTRIA SERVIS, d.o.o. Od leta 2010 je presojevalec za standard ISO 9001 in vodilni presojevalec za standarde SCC/SCP in OHSAS 18001. Je tudi član več področnih strokovnih združenj in društev (DSDVZPD Ptuj, DVIT Maribor ...).

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu. Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih strane. Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Matjaž Bajgot

Ima večletne operativne izkušnje v različnih industrijskih panogah. Zadnjih 11 let se v okviru svojega podjetja ukvarja z varstvom pred požarom ter zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu v industriji, gradbeništvu, trgovskih objektih in institucijah. Je koordinator za varnost v fazi priprave projektov in koordinator za varnost v fazi izvajanja projektov. Na področju sončnih elektrarn tesno sodeluje z različnimi projektanti, graditelji, lastniki in uporabniki objektov s sončnimi elektrarnami. Kot izdelovalec požarnih načrtov se srečuje s problemi in izvedbenimi rešitvami sončnih elektrarn.

Tomaž Zupanc

Je diplomirani inženir gradbeništva z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Cestno podjetje Maribor. Kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter kot vodja prej omenjenega področja je bil zaposlen v podjetjih Kova, ISS Facility Services ter Ecolab. V tem trenutku je zaposlen v podjetju Verteks VZD. kjer je zadolžen za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za številna podjetje v Sloveniji.

Vilko Švab

Vilko Švab, univ. dipl. inž. str., ima večletne praktične izkušnje na področju zagotavljanja in izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je sodni izvedenec na področju varstva pri delu in izvedenec nemedicinske stroke ter vodilni presojevalec za presojo sistemov kakovosti ISO 9001 in sistemov varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Bil je svetovalec pri uvajanju sistema BS OHSAS v podjetjih kot Iskraemeco, Cestno podjetje Ptuj, Termoelektrarna Šoštanj in ostala. Bil je vodja oddelka za varnost in zdravje pri delu v podjetjih kot: TAM Maribor, VESNA d.d., MTT TEKSTIL d.o.o. Od 2018 je na TUV SUD Sava zaposlen kot vodja usposabljanj in vodilni presojevalec ISO 9001 in BS OHSAS 18001.

Koristi

Z novim portalom za varno in zdravo delovno okolje boste odslej zagotovo:

 • Takoj in sproti obveščeni o zakonodajnih novostih ter ukrepih za implementacijo zakonodaje.
 • Prihranili čas, ker vedno in povsod dostopate do vnaprej pripravljenih tabel, vzorcev, postopkovnikov in primerov.
 • Imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo.
 • Prejeli odgovore na vaše vprašanje, pošljite jih na: [email protected] ali oddajte na portalu e-vzd.

Portal e-VZD vam služi kot vodnik in pripomoček pri gradnji sistema varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju. Nudi vam vsa potrebna navodila, obrazce in pravilnike, ki si jih morate samo prilagoditi!


Vsem naročnikom so na voljo tudi aktualni online seminarji:

 • Požarna ogroženost stavb – pravilno ravnanje po Pravilniku o oceni požarne ogroženosti
 • Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi
 • Sodelovanje z gasilskimi enotami in požarna varnost v praksi
 • Uporaba standarda SIST EN 689:2018 v praksi
 • Pregled skladiščnih regalov
 • Odgovornost upravnikov in vzdrževalcev poslovnih stavb za požarno varnost objekta
 • Usposobljeni vzdrževalec strojev in naprav, Varstvo pri delu
 • Ergonomija na delovnem mestu

Vsebina

POJASNILA, DOKUMENTACIJA IN VZORCI ZA VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE

Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu

 • Pravne podlage varnosti in zdravja pri delu
 • Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Pristojnosti strokovnega delavca za VZD v novih razmerah koronavirusa
 • Usposabljanje, kot ga zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Novi standardi za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001
 • Odškodninska odgovornost delodajalca za kršitev obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu

Izjava o varnosti z oceno tveganja

 • Ocenjevanje tveganja – namen in priprava
 • Metodologija ocenjevanja tveganja
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Najpogostejše napake v zvezi z izjavo o varnosti in oceno tveganja

Medicina dela

 • Opredelitev področja
 • Poklicna bolezen
 • Začasna in stalna nesposobnost za delo
 • Izpostavljenost obremenitvam
 • Ocenjevanje invalidnosti po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in poklicna rehabilitacija

Promocija zdravja na delovnem mestu

 • Pomen promocije zdravja
 • Promocija zdravja v delovnem okolju
 • Program promocije zdravja v delovnem okolju in njegova priprava
 • Faze projekta promocije zdravja v delovnem okolju

Nezgode pri delu

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter nezgode pri delu
 • Metode za iskanje vzrokov nezgod pri delu
 • Nadzor nad stanjem nezgod pri delu
 • Posledice nezgod pri delu

Delovna oprema

 •  Pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Odškodninska odgovornost delodajalca in regresni zahtevki zavodov
 • Primeri iz sodne prakse
 • Uporaba delovne opreme na delovnem mestu

Osebna varovalna oprema

 • Predpisi v zvezi z osebno varovalno opremo
 • Razvrstitev po kategorijah
 • Obveznosti delodajalcev
 • Pravice in dolžnosti delavcev

Nevarne kemikalije

 • Nevarne kemikalije – definicija in pomen
 • Stalen stik z nevarnimi kemikalijami
 • Ukrepi za pravilno ravnanje s kemikalijami
 • Zakon o kemikalijah in dolžnosti delodajalca
 • Skladiščenje nevarnih kemikalij

 Varnost pri vzdrževalnih delih

 • Pomen vzdrževanja
 • Varnost pri vzdrževalnih delih v posebnih okoliščinah

Požarna varnost

 • Nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije
 • Pogoji za zagotovitev požarne varnosti na delovnem mestu
 • Preventivni ukrepi
 • Navodila za izdelavo načrta evakuacije
 • Navodila za zunanje vzdrževalce naprav
 • Preventivni ukrepi, oprema in sredstva za varstvo pred požarom, sredstva za gašenje požarov
 • Projektiranje požarne varnosti
 • Nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (APZ) in novi pravilnik

Varnost in zdravje na gradbiščih

 • Obveznosti odgovornih oseb
 • Varnostni ukrepi
 • Imenovanje koordinatorjev, varnostni načrt, prijava gradbišča
 • Obveznosti naročnikov, nadzornikov projekta, delodajalcev in drugih oseb na gradbišču
 • Nadzorstvo in sankcije

VZORCI NA PORTALU

Vzorci internih predpisov in pravilnikov

 • Pogodba o izvajanju strokovni nalog
 • Postopek ukrepanja v izrednih razmerah
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in prepovedanih substanc
 • Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju, nasilja, trpinčenja, nadlegovanja na delovnem mestu
 • Pogodba z izvajalcem medicine dela

Navodila za varno delo za različna delovna mesta

 • Navodila za delo z nevarnimi snovmi, z nevarnimi stroji in nevarnimi odpadki

Dokumenti za izdelavo ocene tveganja

 • Primer dopisa sodelavcem
 • Splošni vprašalnik za izdelavo ocene tveganja
 • Primeri analiz delovnih mest
 • Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja

Primeri – 5 x zakaj nezgode pri delu

Medicina dela in promocija zdravja

 • Vprašalniki za razpoznavanje bolezni in poklicno anamnezo
 • Opomnik za pripravo na inšpekcijski nadzor glede promocije zdravja
 • Program promocije zdravja

Obvezna dokumentacija za požarno varnost

 • Dokumentacija za usposabljanje iz varstva pred požari
 • Vzorec požarnega reda za poslovni objekt, za stanovanjsko stavbo in za vrtec
 • Izvleček iz požarnega reda

Delovna oprema in osebna varovalna oprema

 • Metodologija za preglede in preizkuse delovne opreme
 • Primeri odločbe inšpektorja za delo
 • Vzorec evidenčnega kartona delovne opreme

Aktualno

 1. Avtorica Andreja Bednjički nadaljuje s strokovnim tekstom o varnosti v prostočasnih dejavnostih

Piše o avanturističnem turizmu, ki je v zadnjem obdobju v porastu. Kaj pa sploh je avantuiristični turizem? Le-ta je lahko različen za različne starostne skupine, zato se morajo organizatorji teh dejavnosti zavedati, kaj komu ponuditi, kako pristopiti, kakšne kompetence in znanja morajo imeti zaposleni in vodje.

Zaradi kompleksnosti področja in pomoči, kako zasnovati obvladovanje avanturističnih aktivnosti, imamo tudi mednarodni standard ISO 21101, ki nas vodi, da omenjeno področje celostno obvladamo ter zagotovimo potrebno varnost uporabnikov.

Vsebinska zasnova omenjenega standarda je podobna bolj znanim sistemom vodenja, kot npr. ISO 9001:2015 (sistem vodenja kakovosti), ISO 14001:2015 (sistem ravnanja z okoljem) in ISO 45001:2018 (sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu), kar pomeni, da se zahteve ISO 21101 lahko v celoti integrirajo v že delujoče sisteme vodenja.

 1. Direktiva o uporabi dvigal (Darko Dajčman)

Ta direktiva zajema tiste varnostne komponente za dvigala, ki so, ko so dane na trg, nove na trgu Unije; to pomeni, da gre za nove varnostne komponente proizvajalca v Uniji ali nove ali rabljene varnostne komponente, uvožene iz tretje države.

Gospodarski subjekti so odgovorni za to, da so dvigala in varnostne komponente za dvigala skladni s to direktivo, in sicer v povezavi z njihovo vlogo v dobavni verigi, da se zagotovita visoka raven varovanja javnih interesov, kot sta zdravje in varnost ljudi ter po potrebi lastnine, in poštena konkurenca na trgu Unije.

Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da dajejo na trg samo tista dvigala in omogočajo dostopnost na trgu samo za tiste varnostne komponente za dvigala, ki so skladne s to direktivo. Določiti je treba jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi vsakega gospodarskega subjekta v verigi dobave in distribucije.

NA PORTALU:

Spremljajte koristne posnetke online seminarjev ter odgovore na vaša vprašanja ter vsebine:

 • Pregled skladiščnih regalov – nov video seminar, avtor Darko Dajčman
 • Odgovornost za varnost v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • Obdobni zdravniški pregled in zdravstvena dokumentacija delavca, ter še več odgovorov na vaša vprašanja.

Poleg tega so dodane nove vsebine (tudi o varnosti strojev), vabimo vas da ga redno spremljate.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.

Posebne ugodnosti

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.