Zbirna mapa za računovodje
298,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Zbirna mapa za računovodje

Zbirna mapa

298,00  DDV ni vštet v ceno

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Praktičen strokovni pripomoček za računovodje: Pogodbe + interni pravilniki + sklepi + evidence + tabele + navodila

Včasih se nam zgodi, da zaradi manjkajoče ali neustrezno pripravljene dokumentacije, ki je nujno potrebna za pravilne izračune in obračune, pri svojem delu naletimo na ovire.

Ker se zavedamo, da morate imeti potrebno dokumentacijo pripravljeno hitro in v skladu z aktualno zakonodajo, smo pripravili takojšnjo strokovno oporo.


+ ob naročilu prejmete dostop do posnetka online seminarja:

 • Potni stroški in bonitete

Avtorji

Lidija Robnik doc. dr.

Lidija RobnikLidija Robnik doc. dr. je samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Miha Šercer

Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

univ. dipl. ekon.

Koristi

Zbirna mapa vam zagotavlja:

 • več kot 150 vzorcev pogodb, pravilnikov, sklepov, evidenc, tabel …
 • zakonodajno skladnost dokumentacije – uporabite vzorce, pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • strokovnost in kakovost – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovitost  in ažurnost – vzorce hitro in enostavno prilagodite svojim zahtevam in potrebam.

Vsebina

Zakonodajno skladne pogodbe:

 • Pogodba o zaposlitvi (nedoločen in določen čas)
 • Sponzorska in donatorska pogodba
 • Pogodba za plačilo izobraževanja, šolnine zaposlenemu delavcu
 • Pogodba za plačilo šolnine družinskemu članu zaposlenega
 • Pogodba o štipendiranju
 • Pogodba o kratkotrajnem delu
 • Kolektivne pogodbe po gospodarskih panogah
 • Najemna pogodba
 • Redna in izredna odpoved pogodbe iz delovnega razmerja
 • Pogodba o sodelovanju med računovodskim servisom in samostojnim podjetnikom
 • Avtorska pogodba – predavanja
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba o avtorski pogodbi in odstopu avtorskih in sorodnih pravic
 • Pogodba o cesiji – sodelujejo vsi trije udeleženci
 • Pogodba o cesiji – sodelujeta odstopnik in prevzemnik
 • Pogodba o poslovnem sodelovanju
 • Zastavna pogodba – nepremičnina
 • Zastavna pogodba – premičnina
 • Zastavna pogodba – vrednostni papirji in dragocenosti

Interni pravilniki in sklepi:

 • Pravilnik o računovodenju, ocenjevanju in nagrajevanju
 • Pravilnik o varovanju in zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o uporabi računalnikov, službenih telefonov, vozil
 • Pravilnik o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Interni sklepi podjetnika
 • Sklep o dolžini letnega dopusta za zaposlene
 • Kriteriji za določanje letnega dopusta za zaposlene
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa

Evidence:

 • Evidenca o delavcih na DM z večjo nevarnostjo
 • Evidenca o zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o preizkusih znanja glede usposobljenosti za varno delo
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja delovnih sporov

Računovodska dokumentacija:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala
 • Tabele za pripravo izkazov in finančnih projekcij
 • Davčni obračun za d.o.o., druge pravne oblike in normirance
 • Izjava o odbitku vstopnega DDV pri dajanju v najem
 • Inventurni zapisnik in sklep o izvedbi in poteku inventure
 • Dogovor o asignaciji
 • Predlog o pobotu terjatev
 • Predlog o medsebojni kompenzaciji
 • Predlog za verižno kompenzacijo

Dokumenti, povezani z zaposlitvijo tujcev:

 • Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca
 • Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja v Sloveniji
 • Dovoljenje za delo zastopnika podjetja

Vzorci drugih dokumentov:

 • Vzorci potnih nalogov in za obračun kilometrine
 • Vzorec poročila službenega potovanja
 • Izjava o statusu prejemnika po avtorski ali podjemni pogodbi
 • Vloga za odlog plačila – obročno odplačevanje davkov in prispevkov
 • Vzorec opomina
 • Potrdilo o višini plače – za zavod za zaposlovanje
 • Seznam s kontaktnimi podatki pristojnih služb in inšpektoratov za določeno področje
 • Obvestilo za zavod
 • Pooblastilo Ajpes za dostop do portala Ajpes
 • Pooblastilo za dostop do eDavki
 • Tabela za vodenje ur
 • Obvestilo o nameravani odpovedi
 • Obvestilo zaposlenim o prostem delovnem mestu
 • Odpoved iz poslovnega razloga
 • Odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
 • Vabilo na zagovor v postopku nameravane izredne odpovedi
 • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo – drugo delovno mesto
 • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo – krajši delovni čas
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja ter nadlegovanja na delovnem mestu
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Odredba o čakanju na delo doma

In še mnogo več vzorcev na portalu.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.