fbpx

Prijava v portal: 

Zbirna mapa za računovodje

Zbirna mapa
Ura: –
  Vaš zanesljiv partner za pravilne izračune in obračune, obogaten z izbranimi posnetki seminarjev in dostopom do izbranih vsebin portala Računovodski praktikum.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)


Ali ste že kdaj naleteli na težave pri vašem delu zaradi manjkajoče ali neustrezno pripravljene dokumentacije? Vemo, da so pravilni izračuni in obračuni ključni za uspeh vašega poslovanja, zato smo pripravili rešitev, ki vam bo pomagala odpraviti te ovire.

Predstavljamo vam “Zbirno mapo za računovodje” – izdelek, ki vam omogoča takojšnjo strokovno podporo. Ta mapa, ki jo je pripravila ekipa strokovnjakov, vključno z dr. Lidijo Robnik, mag. Brigito Osojnik, Miho Šercerjem in drugimi, je popoln vir več kot 150 vzorcev pogodb, pravilnikov, sklepov, evidenc in tabel, ki so nujno potrebni za vaše delo.


Kaj vam zbirna mapa zagotavlja? 

 • Zakonodajno skladnost dokumentacije: Uporabite vzorce, ki so pripravljeni v skladu z aktualno zakonodajo in prakso.
 • Učinkovitost in strokovnost:  sistematično uredite dokumentacijo, da bo vaše delo opravljeno kvalitetno.
 • Prilagodljivost: Vzorce lahko hitro in enostavno prilagajate svojim zahtevam in potrebam.

Poleg tega vam Zbirna mapa za računovodje ponuja še več: 

Dostop do izbranih kategorij na portalu Računovodski praktikum: omogočimo vam dostop do portal Računovodski praktikum, kjer boste lahko dostopali do vzorcev dokumentacije, lahko pa boste tudi postavljali vprašanja našim strokovnjakom.

Izbrani posnetki seminarjev: Zbirka vključuje posnetke izbranih strokovnih seminarjev iz področja računovodstva in davčne zakonodaje. S tem boste lahko izboljšali svoje znanje in razumevanje ključnih tem.

Razlaga pojmov iz davčne zakonodaje: Da bi vam olajšali razumevanje davčnih predpisov, smo vključili razlago ključnih pojmov iz davčne zakonodaje. Tako boste lažje sledili in uporabljali ustrezne postopke pri vaših izračunih in obračunih.


Vsebina Zbirne mape vključuje še: 

 • Zakonodajno skladne pogodbe, kot so Pogodba o poslovodenju, Pogodba o cesiji, Pogodba o zaposlitvi, Najemna pogodba in več kot 20 drugih pogodb.
 • Interni pravilniki in sklepi, med drugim Pravilnik o letnem popisu sredstev, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o uporabi službenih vozil in več kot 20 drugih pravilnikov in sklepov.
 • Evidenco, vključno z Evidenco o stroških dela in drugimi.
 • Računovodsko dokumentacijo, kot so Obrazci za inventuro, Obračuni potnih stroškov, Skupna izjava o odbitku vstopnega DDV in druga dokumentacija.
 • Dokumente povezane z zaposlitvijo tujcev, vzorce pogodb, primer obračuna plače napotenega delavca.
 • Povračila stroškov za javni sektor (več kot 20 primerov) in gospodarstvo (več kot 20 primerov).
 • Teoretične podlage, navodila in razlage za povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja za gospodarstvo in javni sektor v PDF obliki dostopni na portalu.

Z Zbirno mapo za računovodje, izbranimi posnetki seminarjev in dostopom do portala Računovodski praktikum boste pri svojem delu hitrejši, bolj učinkoviti in bolje pripravljeni na izzive, ki vam jih prinaša vsakodnevno delo v računovodstvo.


Avtorji

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Miha Šercer

Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Koristi

Zbirna mapa vam zagotavlja:

 • več kot 150 vzorcev pogodb, pravilnikov, sklepov, evidenc, tabel …
 • zakonodajno skladnost dokumentacije – uporabite vzorce, pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • strokovnost in kakovost – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovitost  in ažurnost – vzorce hitro in enostavno prilagodite svojim zahtevam in potrebam.

Vsebina

Zakonodajno skladne pogodbe:

 • Pogodba o zaposlitvi (nedoločen in določen čas)
 • Sponzorska in donatorska pogodba
 • Pogodba za plačilo izobraževanja, šolnine zaposlenemu delavcu
 • Pogodba za plačilo šolnine družinskemu članu zaposlenega
 • Pogodba o štipendiranju
 • Pogodba o kratkotrajnem delu
 • Kolektivne pogodbe po gospodarskih panogah
 • Najemna pogodba
 • Redna in izredna odpoved pogodbe iz delovnega razmerja
 • Pogodba o sodelovanju med računovodskim servisom in samostojnim podjetnikom
 • Avtorska pogodba – predavanja
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba o avtorski pogodbi in odstopu avtorskih in sorodnih pravic
 • Pogodba o cesiji – sodelujejo vsi trije udeleženci
 • Pogodba o cesiji – sodelujeta odstopnik in prevzemnik
 • Pogodba o poslovnem sodelovanju
 • Zastavna pogodba – nepremičnina
 • Zastavna pogodba – premičnina
 • Zastavna pogodba – vrednostni papirji in dragocenosti

Interni pravilniki in sklepi:

 • Pravilnik o računovodenju, ocenjevanju in nagrajevanju
 • Pravilnik o varovanju in zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o uporabi računalnikov, službenih telefonov, vozil
 • Pravilnik o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Interni sklepi podjetnika
 • Sklep o dolžini letnega dopusta za zaposlene
 • Kriteriji za določanje letnega dopusta za zaposlene
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa

Evidence:

 • Evidenca o delavcih na DM z večjo nevarnostjo
 • Evidenca o zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o preizkusih znanja glede usposobljenosti za varno delo
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja delovnih sporov

Računovodska dokumentacija:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala
 • Tabele za pripravo izkazov in finančnih projekcij
 • Davčni obračun za d.o.o., druge pravne oblike in normirance
 • Izjava o odbitku vstopnega DDV pri dajanju v najem
 • Inventurni zapisnik in sklep o izvedbi in poteku inventure
 • Dogovor o asignaciji
 • Predlog o pobotu terjatev
 • Predlog o medsebojni kompenzaciji
 • Predlog za verižno kompenzacijo

Dokumenti, povezani z zaposlitvijo tujcev:

 • Delovno dovoljenje za zaposlitev tujca
 • Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja v Sloveniji
 • Dovoljenje za delo zastopnika podjetja

Vzorci drugih dokumentov:

 • Vzorci potnih nalogov in za obračun kilometrine
 • Vzorec poročila službenega potovanja
 • Izjava o statusu prejemnika po avtorski ali podjemni pogodbi
 • Vloga za odlog plačila – obročno odplačevanje davkov in prispevkov
 • Vzorec opomina
 • Potrdilo o višini plače – za zavod za zaposlovanje
 • Seznam s kontaktnimi podatki pristojnih služb in inšpektoratov za določeno področje
 • Obvestilo za zavod
 • Pooblastilo Ajpes za dostop do portala Ajpes
 • Pooblastilo za dostop do eDavki
 • Tabela za vodenje ur
 • Obvestilo o nameravani odpovedi
 • Obvestilo zaposlenim o prostem delovnem mestu
 • Odpoved iz poslovnega razloga
 • Odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
 • Vabilo na zagovor v postopku nameravane izredne odpovedi
 • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo – drugo delovno mesto
 • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo – krajši delovni čas
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja ter nadlegovanja na delovnem mestu
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Odredba o čakanju na delo doma

In še mnogo več vzorcev na portalu.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

Posebne ugodnosti

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.