fbpx

Prijava v portal: 

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

 

[1] V prvem odstavku 75. člena ZDR-1 je določeno, da če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika. V skladu z določilom 2. odstavka 75. člena ZDR-1 mora delodajalec prevzemnik v takšnem primeru pravice in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki je zavezovala delodajalca prenosnika, zagotavljati delavcem najmanj eno leto, razen če kolektivna pogodba preneha veljati pred potekom enega leta ali če je pred potekom enega leta sklenjena nova kolektivna pogodba. Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov v dveh letih od datuma prenosa poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se bistveno spremenijo pogoji dela delavca pri prevzemniku in delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec v skladu s 3. odstavkom 75. člena ZDR-1 enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovno dobo delavca pri obeh delodajalcih. Delodajalec prenosnik je v skladu z določilom 4. odstavka 75. člena ZDR-1 skupaj z delodajalcem prevzemnikom solidarno odgovoren za terjatve delavcev, nastale do datuma prenosa, in za terjatve, nastale zaradi odpovedi delavca.

 

Prekinitve zaposlitev po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Prekinitve zaposlitev po novem

 
Dodaj odgovor